Sub semnul Centenarului’,
emoţie şi încântare! FOTO/VIDEO

0
436

Sub sem­nul Cen­te­na­ru­lui”, emoţie şi încântare!

Mii de con­stă­nţeni şi turi­şti au răs­puns invi­ta­ţi­ei Aso­ci­a­ți­ei Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­rești, sâm­bă­tă, 25 august 2018, şi au venit în Pia­ţa Ovi­diu pen­tru mai bine de două ore de emoţie, încân­ta­re, bună dis­po­zi­ţie şi aplu­a­ze. Căci aces­tea au fost ingre­dien­te­le spec­ta­co­lu­lui-eve­ni­ment „Sub sem­nul Cen­te­na­ru­lui”, spec­ta­col ce a cele­brat valo­ri­le rea­le ale Româ­ni­ei mari, de acum 100 de ani şi din pre­zent, şi a reu­nit muzi­ca, poe­zia, tra­di­ți­i­le, dan­sul popu­lar, dan­sul con­tem­po­ran şi arte­le vizu­a­le, într-un pro­dus de o impor­tan­ță cul­tu­ra­lă extra­or­di­na­ră pen­tru suflet şi pen­tru patri­mo­ni­ul ima­te­rial al Cetăţii.

Eve­ni­men­tul s‑a con­sti­tu­it ca un sta­te­ment pen­tru cul­tu­ră, la nivel naţio­nal, căci a îmbi­nat două zone: muzi­ca şi inter­pre­ta­rea popu­la­ră, tra­di­ţio­na­lă cu cea cla­si­că. Ast­fel, cei mai cunos­cu­ţi şi îndră­gi­ţi cân­tă­reți de muzi­că popu­la­ră româ­neas­că, Ane­ta Stan, Veta Biriş, Ghe­or­ghe Rizea, Dinu Ian­cu Sălă­ja­nu, Ruxan­dra Pituli­ce au cân­tat pen­tru pri­ma oară ală­tu­ri de o orches­tră sim­fo­ni­că de mari dimen­siuni. Spec­ta­to­rii au apla­u­dat furt­u­nos, căci pres­ta­ţi­i­le sce­ni­ce ale invi­ta­ţi­lor le-au între­cut toa­te aşteptările!

Invi­ta­tul spe­cial al aces­tui eve­ni­ment a fost vio­lo­nis­tul Gabriel Cro­i­to­ru, ce a adus la malul mării cele­bra vioa­ră a maes­tru­lui Geor­ge Ene­scu. De ase­me­nea, „Moră­ri­ţa” sopra­nei Iri­na Baianț, care a cuce­rit Euro­pa cu talen­tul și fru­mu­se­țea ei, a ridi­cat publi­cul în picioa­re. Un moment la fel de spe­cial l‑a avut în cen­tru pe Ghe­or­ghe Rizea, care a elec­tri­zat publi­cul cu nai­ul său fer­me­cat. Şi bale­tul Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­ră și Balet „Oleg Dano­v­s­ki“ Con­stan­ța a încân­tat audienţa cu o core­gra­fie ele­gan­tă, rea­li­za­tă de cele­brul Hora­țiu Che­re­cheș, pe tema „Ciu­lean­dra”.

Apla­u­ze la sce­nă des­chi­să au cutre­mu­rat atmosfe­ra şi pen­tru cei pes­te 100 de dan­sa­tori din ansam­blu­ri­le popu­la­re con­stă­nţe­ne, cei mai fru­moşi copii ai Con­stanţei. Actori ai Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa au emoţio­nat cu un moment liric rea­li­zat de maes­trul Liviu Mano­la­che. Sea­ra s‑a înche­iat cu un spec­ta­cu­los foc de arti­fi­cii, apla­u­dat de toa­tă lumea.

Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti şi finanţat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Constanţa.


N.r: Vă invi­tăm să vizio­nați și: mangalianews.ro/2018/08/sub-semnul-centenarului-ansamblurile-folclorice-plai-de-dor-albesti-dobrogeanca-ovidiu-si-luminite-dobrogene-lumina-au-incantat-spectatorii-video


Man­ga­lia News, 27.08.2018. (Foto gene­ric: Cla­boo Media).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply