Prof. dr. Ioan Iacob, președintele Fundației Culturale HESPERUS a acordat un interviu jurnalistului Adrian Ardelean (Canada) pentru emisiunea “Ora românească”, despre proiectul transatlantic EMINESCUPOE

0
669

Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can NewsProf. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, a acor­dat recent un inter­viu jur­na­lis­tu­lui Adri­an Arde­lean (Can­a­da), pen­tru emi­siu­nea “Ora româ­neas­că”. Aces­ta a dis­cu­tat des­pre pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE. Pos­tul româ­nesc de radio din Can­a­da este unul din­tre cei care au ade­rat la Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE si are și o suges­tie pri­vind inclu­de­rea unui impor­tant poet can­a­dian în pro­iect. Deta­lii, în emi­siu­nea care se va trans­mi­te pen­tru comu­ni­ta­tea româ­neas­că de la Montre­al. (Iar când vom pri­mi lin­kul aces­tei emi­siuni, el va fi pro­mo­vat aici).

Incă oda­tă, MULȚUMIM, Adri­an Arde­lean, MULȚUMIM, “Ora româ­neas­că”!
Prof. dr. Ioan Iacob, 
Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply