Primăria Mangalia trebuie din nou să dea înapoi banii cetățenilor, încasați abuziv printr‑o taxă ilegală. [Comunicat ALDE]

0
640

Pri­mă­ria Man­ga­lia tre­bu­ie din nou să dea îna­poi banii cetă­țe­ni­lor, înca­sați abu­ziv printr‑o taxă ile­ga­lă. [Comu­ni­cat ALDE Man­ga­lia].

În urma peti­ți­ei depu­să la Pre­fec­tu­ra Jude­țu­lui Con­stan­ța de către con­si­li­e­rul ALDE Nico­lae Moro­ia­nu, Pre­fec­tul a noti­fi­cat Pri­mă­ria Man­ga­lia cu pri­vi­re la ile­ga­li­ta­tea taxei pe tere­nul intra­vi­lan pe care nu sunt edi­fi­ca­te con­struc­ții. În urma noti­fi­că­rii, aceas­tă taxă a fost anu­la­tă în ulti­ma ședin­ță de Con­si­liu Local.

Ast­fel, de la înce­pu­tul anu­lui, în baza unei taxe abu­zi­ve și ile­ga­le, Pri­mă­ria Man­ga­lia a înca­sat de la cetă­țe­nii Man­ga­li­ei, per­soa­ne fizi­ce, 12.000 lei/ha in loc de 8.500 lei, iar de la agen­ții eco­no­mici, 15.000 lei/ha, in loc de 8.500 lei.

Somăm Pri­ma­ria Man­ga­lia să infor­meze toți cetă­țe­nii Man­ga­li­ei cu pri­vi­re la acest fapt și să retur­ne­ze banii cetă­țe­ni­lor și agen­ți­lor eco­no­mici, fără a inven­ta pro­ce­duri com­pli­ca­te, cozi sau cereri, pen­tru că oame­nii nu au făcut cereri să li se ia bani în plus. Soli­ci­tăm Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia să infor­meze locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, inclu­siv prin zia­rul pe care îl publi­că și dis­tri­bu­ie din banii cetă­țe­ni­lor și care tre­bu­ie să fie un mij­loc de infor­ma­re și nu un oma­giu adus pri­ma­ru­lui și “rea­li­ză­ri­lor” sale.

Rea­min­tim locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei că Pri­mă­ria tre­bu­ie să retur­ne­ze și banii înca­sați ile­gal prin taxa de pro­mo­va­re și taxa de auto­ri­za­ție de func­țio­na­re din 2017, în urma hotă­rârii defi­ni­ti­ve în pro­ce­sul inten­tat și câști­gat defi­ni­tiv de con­si­li­e­rii ALDE Nico­lae Moro­ia­nu, Tăna­se Leo­nard si Dra­goș Bociog, iar ca dato­rii depă­și­te de ter­men ajun­se­sem anul tre­cut pe locul 2 in Româ­nia și pe pri­mul loc în Jude­țul Con­stan­ța.

Soli­ci­tăm din nou și pe aceas­tă cale Pri­ma­ru­lui Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia să facă publi­că situ­a­ția eco­no­mi­co-finan­ci­a­ră la zi, din care să reia­să lis­ta obli­ga­ți­i­lor de pla­tă lichi­de și exi­gi­bi­le la zi ale Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia și să declare cri­za finan­ci­a­ră, dacă este cazul, așa cum îl obli­gă Legea 273/2006 si OUG 46/2013.  Man­ga­lia are nevo­ie, pînă nu este prea târ­ziu, de un plan de redre­sa­re, pen­tru a‑și reve­ni din dez­as­trul în care a fost arun­ca­tă in ulti­mii 6 ani.

ALDE Man­ga­lia, luni, 13 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply