Mircea M. Ionescu: Pescuitor de perle false… EXAGERĂRILE DĂUNEAZĂ GRAV REALITĂȚII!

0
477

Mir­cea M. Ione­scu — Pes­cu­i­tor de per­le fal­se… (1).
EXAGERĂRILE DĂUNEAZĂ GRAV REALITĂȚII!

…Unii nu se vin­de­că, nici­cum, de exa­ge­rări! Chiar dacă rea­li­ta­tea îi con­tra­zi­ce ime­di­at. Este fru­mos să visăm, dar să nu ascun­dem ade­vă­rul după Ilu­zii. Și, în spe­cial, să nu ne pri­pim. Balo­nul a rămas rot­und, nu‑i așa?! Bună­oa­ră…

*CUM a câști­gat pri­mul său meci ofi­ci­al la CFR Cluj, Super­cu­pa Româ­ni­ei (1–0) cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va, cum antre­no­rul Edy Ior­dă­ne­scu a și fost ase­mă­nat cu mare­le coa­ch Guardiola!?!…După alte două par­ti­de, Guar­di­o­la deve­nea, neper­mis într-un fotbal seri­os, șomer!

*CUM Astra a bătut FCS Becali, cu 1–0, cum nu se mai găseau meta­fo­re pen­tru antre­no­rul debu­tant al giur­giu­ve­ni­lor, Mari­us Măr­dă­ră­șa­nu… Eta­pa tre­cu­tă, la Iași, însă, și, azi, la Giur­giu, ne-am cam între­bat dacă asta a fost Astra din pri­ma eta­pă, tot cu Măl­dă­ră­șa­nu la timo­nă?! Acum, un team de 1–1, că joa­că în depla­sa­re, că se pre­zin­tă aca­să, în bri­za Dună­rii?…

*După un gol foar­te fru­mos, al tine­rei spe­ran­țe Olim­piu Moru­țan, cum s‑au ter­mi­nat, par­că, Ode­le. “Fas­ci­nant”, “Meci de sen­za­ție”, “Olim­pi­cii” (Sic!)…Cum adver­sa­rul din cupa euro­pea­nă, Rudar, a fost rudi­men­tar rău, unul de mâna a tre­ia, de nu‑i rezis­ta nici lui Meta­lo­glo­bus, cred că nu‑i facem niciun bine tână­ru­lui talen­tat venit de la Boto­șani. Vă mai amin­tiți de super­la­ti­ve­le ce au curs la adre­sa lui Golo­fca după pri­me­le lui cur­se la FCS­Be­cali?! Mai-mai să fie înlo­cu­iți din isto­rie Dobrin, Hagi și Balaci!… “Încet cu pia­nul pe scări, domni­lor!”… 

*Vă mai amin­tiți de exa­ge­ră­ri­le patro­nu­lui Becali privindu‑l pe Golo­fca?! Acum, când Don Gigi a înce­put să‑l plu­se­ze pe Moru­țan, nu m‑ar mira să‑l văd, curând, pe fos­tul mic dia­mant al tru­pei boto­șă­ne­ne ega­lul lui… Ronal­do!?!…

*CUM legen­da­rul nume al Petro­lu­lui Plo­iești, unul de preț, a rea­pă­rut în prim-plan, fie și Divi­zia secun­dă, cum unii au și decla­rat că noul antre­nor Leo Gro­za­vu va duce echi­pa pe pri­ma scenă!…Uitaseră că s‑au fript și câți­va naivi din Timi­șoa­ra, care nu l‑au schim­bat pe Gro­za­vu până n‑a retro­gra­dat echi­pa legen­da­rei “Poli”!… Astăzi, pe micul ecran, “Petro­lul”, cu un antre­nor nu prea gro­zav, n‑a prea avut o “cifră octa­ni­că” ridi­ca­tă, por­nind modest, cu un 0–0, între son­de, în dis­pu­ta cu Sna­go­vul…

*Tot văd faze cla­re ca un cris­tal, pe care, dintr‑o vizi­bi­lă cul­pa­bi­li­ta­te unii așa-ziși arbi­tri exa­ge­rea­ză într‑o vese­lie necur­ma­tă, în a le tre­ce sub tăce­re de flu­ier. Astăzi, spre exem­plu, în meci­ul de la Giur­giu, Ali­bec a pri­mit un cot în față ca un cio­can, de la un jucă­tor al lui lui Sep­si, însă flu­ie­ra­șul Cojo­ca­ru, chiar dacă se afla la doi pași, ne‑a demon­strat că a intrat în teren fără flu­ier, fără Balan­ța drep­tă­ții în min­tea sa! Nu tu lovi­tu­ră libe­ră în pre­a­j­ma care­u­lui mare, nu tu car­to­naș galben…Sau, pen­tru așa ceva, era musai să‑i scoa­tă doi-trei dinți, printr‑o nești­u­tă direc­ti­vă CCA?! Dacă Bibi­cul este incom­pe­tent, îl sus­penzi, tu, CCA!… Dacă e uns cu ali­fii urât miro­si­toa­re, îl dai pe mâna celor în drept să cer­ce­te­ze fur­tul sau vici­e­rea de rezul­tat…

*Nu uit un caz din eta­pa tre­cu­tă, tre­cut și el sub tăce­re!… Cel al unui poli­țai din Bra­ga­di­ru care l‑a tri­mis în tri­bu­nă pe Gică Hagi, pen­tru că, abso­lut logic, în meci­ul împo­tri­va Con­cor­di­ei Chia­j­na, Rege­le a pro­tes­tat la golul pri­mit, por­nit din­tr-un fault al mar­ca­to­ru­lui Marc, ce se vedea și de la Jila­va, nedat însă!?! Cum Rege­le a fost sur­ghiu­nit pen­tru că s‑a-nfu­ri­at și la faza cu opri­rea balo­nu­lui pe linia por­ții sau din­co­lo, ceea ce spe­cia­liș­tii (nu toți!) n‑au lămurit‑o nici până acum! Acum, sin­cer, dacă nu sanc­țio­nezi un ase­me­nea Fault, atunci, îți dai demi­sia și te apuci de popi­ce!

* Între­ba­rea mea: dacă niș­te hai­hui cu flu­ier –gău­rit sau rugi­nit- și cu fanion- cu fran­juri gafea­ză cu o păgu­b­o­a­să con­stan­ță, ca în fil­me comi­ce 3 D, nu sunt pedep­siți cum se cuvi­ne de către Comi­sia Cen­tra­lă a Arbi­tri­lor, care pri­veș­te și tace, uitând vechea vor­bă româ­neas­că “Furi sau ții sacul, tot hoț te numești!”), atunci, nu devi­ne logi­că sara­ban­da gafe­lor care dena­tu­rea­ză și rezul­ta­te­le?

*Nu înțe­leg de ce unii comen­ta­tori TV (mese­rie foar­te grea!), cu sufi­cien­tă expe­rien­ță, cred că, dacă nu turu­ie când nu e cazul nu le creș­te valoa­rea (sigur, noțiu­ne rela­ti­vă!)! O altă exa­ge­ra­re care duce la cri­ză de idei, ete­rul fiind bom­bar­dat de tru­is­me, ono­ma­to­pee și logi­că de doi bani, baș­ca medi­tări filo­so­fi­ce gen “remar­ca­bil la dina­mi­ca în pose­sie”, la un meci de trei para­le. Ca, mâi­ne, ajun­gem la…Fenomenologia spi­ri­tu­lui, par­don, a jocu­lui!

ALTFEL, o sâm­bă­tă modes­tă, pe așa-zisa pri­mă sce­nă. Și la Giur­giu și la Cluj! Sub Feleac, cam­pi­oa­na CFR a câști­gat (pri­mul meci în noul cam­pi­o­nat!), însă fără stră­lu­ci­re, cu 2–1 (trei goluri după pau­ză!), în dis­pu­ta cu modes­ta Con­cor­dia Chia­j­na. De par­că tru­pa “man­ta­lei de vre­me rea” Con­cei­cao ar fi fost mai brea­ză! Aiu­rea! Nici pe depar­te, în exa­ge­ra­rea ei de medi­o­cri­ta­te, să ara­te a Cam­pi­oa­nă!

Mir­cea M. Ione­scu.


Man­ga­lia News, 05.08.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply