Miercuri, 15 august, sunt așteptate 500 de persoane la Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Neptun

0
503

500 de eno­ri­ași vor par­ti­ci­pa la slu­j­ba și hra­mul Bise­ri­cii Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui Nept­un, mier­curi, 15 august 2018. În dimi­ne­a­ta hra­mu­lui va fi ofi­ci­a­tă Sfân­ta Litur­ghie de către părin­te­le Gelu Cezar Calin, pre­ot paroh al parohi­ei.

Dupa slu­j­bă, cu spri­ji­nul comu­ni­tă­ții din Nept­un, gru­pul Gri­ll World va orga­ni­za o masă în pre­zenţa a 500 de cre­din­cioşi.

Masa va cuprin­de coli­vă, cozo­nac, fruc­te și vin, ală­tu­ri de felul prin­ci­pal, peș­te cu car­tofi, pre­pa­rat în aer liber de catre Chef Liviu Bos­nea și Chef Ste­fa­nia Bos­nea și ofe­rit cre­din­cio­și­lor în mod gra­tu­it.

”Și în 2018 ne stră­duim să con­tri­bu­im cu pre­pa­ra­te­le noas­tre la orga­ni­za­rea în cele mai bune con­di­ții a Hra­mu­lui Bise­ri­cii Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui Nept­un, ast­fel încât să venim în spri­ji­nul comu­ni­tă­ți­lor de pe lito­ral, din care facem par­te, în fie­ca­re vară. Avem con­vin­ge­rea că, dăru­ind din puți­nul pe care îl avem, ne putem aju­ta seme­nii mai puțin favo­ri­zați și putem spri­jini păs­tra­rea tra­di­ți­ei stră­vechi. Deși peri­oa­da esti­va­lă 2018 a fost mai difi­ci­lă, atât pen­tru noi, cât și pen­tru par­te­ne­rii noș­tri, și în acest an vom reu­și să ne impli­căm în acest eve­ni­ment anga­ja­ții și cola­bo­ra­to­rii”, a decla­rat Chef Liviu Bos­nea, Direc­tor Gene­ral Gri­ll World.

Ce este Hra­mul unei bise­rici?

Hra­mul înde­pli­neş­te ace­la­şi rol în via­ţa bise­ri­cii ca şi înge­rul păzi­tor în via­ţa par­ti­cu­la­ră a cre­din­cioşi­lor. El este paz­ni­cul bise­ri­cii, este pri­mul care se îngri­jeş­te de soar­ta ei și ocro­teş­te Sfân­tul locaş, apărându‑l de cala­mi­tă­ţi: foc, apă, cutre­mu­re, răz­bo­a­ie, dis­tru­geri, pro­fa­na­re etc.

Des­pre Parohia Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui Nept­un

Fina­li­za­tă în 2012, Parohia Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui din Nept­un își ser­bea­ză hra­mul pe 15 august, de ziua praz­ni­cu­lui Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui. Bise­ri­ca ser­veș­te sta­țiu­ni­le Nept­un, Olimp, Cap Auro­ra și Saturn, iar pre­ot paroh este părin­te­le Gelu Cezar Călin.


Man­ga­lia News, Luni, 13.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply