Mangalia: Ceartă interminabilă pe tema garajelor, în ședința extraordinară de Consiliu Local!

0
995
Foto: Fb.

Edi­tia de Sud: Con­si­li­e­rii locali, reu­niți în ședin­ță extra­or­di­na­ră, au apro­bat, astăzi, mai mul­te docu­men­ta­ții teh­ni­co-eco­no­mi­ce pri­vind rea­bi­li­ta­rea unor imo­bi­le, afla­te în para­gi­nă. Prin­tre aces­tea se numă­ră Baza „Pes­că­ruș”, unde pri­mă­ria spu­ne că va face repa­ra­ții majo­re ale tere­nu­ri­lor spor­ti­ve, dar va înfi­in­ța și două bazi­ne de înot, și Școa­la nr. 5 „Gala Galac­tion”, care va intra într-un pro­ces de moder­ni­za­re, ce va pre­su­pu­ne și con­stru­i­rea unui nou corp de clă­di­re.

Tot­o­da­tă, admi­nis­tra­ția loca­lă mai spu­ne că va con­strui un bloc de locu­in­țe soci­a­le, pe locul Bară­ci­lor, ce urmea­ză a fi demo­la­te cu totul. Tre­bu­ie men­țio­nat că toa­te aces­te pro­iec­te ar urma să fie rea­li­za­te pe fon­duri euro­pe­ne, pe Axa Pri­o­ri­ta­ră 13, pri­vind spri­ji­ni­rea rege­ne­ră­rii ora­șe­lor mici și mij­lo­cii, dar numai în cazul în care vor obține și apro­bă­ri­le de la cen­tru.

Nici in ședin­ța extra­or­di­na­ră de astăzi nu puteau lip­si voci­fe­ră­ri­le: de data aceas­ta, față de întâl­ni­rea ante­ri­oa­ră a ale­și­lor locali, s‑au pre­zen­tat în sală, pe lân­gă cei ce dețin gara­je, și fanii demo­lă­rii aces­to­ra.

Argu­men­te­le pro și con­tra au curs și de o par­te și de cea­lal­tă: deți­nă­to­rii de gara­je doresc relu­a­rea la vot a unui pro­iect pro­pus de admi­nis­tra­ția loca­lă în luna febru­a­rie, de pre­lun­gi­re cu cel puțin un an a auto­ri­za­ți­i­lor (fapt impo­si­bil, spun repre­zen­tan­ții pri­mă­ri­ei, moti­vând că, azi, exis­tă „o altă pro­ce­du­ră și situ­a­ție admi­nis­tra­ti­vă”).

Cei ce sus­țin cau­za demo­lă­rii au afir­mat, în ședin­ță, că aces­te gara­je ar fi foca­re de infec­ții, sur­să prin­ci­pa­lă de exis­ten­ță a… șobo­la­ni­lor din Man­ga­lia!

Cum nici con­si­li­e­rii nu s‑au putut înțe­le­ge pe mar­gi­nea aces­tei dis­pu­te, ale­șii ALDE au pără­sit sala de ședin­ță. Vice­pri­ma­rul Dra­goș Ange­les­cu a pro­mis că, în jurul datei de 15 sep­tem­brie, va avea loc o ședin­ță ordi­na­ră, în care va fi regle­men­ta­tă pro­ble­ma gara­je­lor încă nede­mo­la­te. (editiadesud.ro, 28.08.2018). (Foto: Fb și edi­ti­a­de­sud).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply