DATA VIITOARE, VOTEAZĂ!

0
571

Vlad Petrea­nu: Data vii­toa­re când ți se ofe­ră oca­zia să votezi, mergi și votea­ză. De ce? Uite, de-asta:

Adi­că: din 18.403.044 ale­gă­tori pe lis­te­le elec­to­ra­le, 11.079.676 nu s‑au pre­zen­tat la vot. Nu e nimic nou cu date­le astea (pro­ce­sul ver­bal final al BECaici), știm că absen­te­is­mul e lamen­ta­bil de mare în țara noas­tră, dar mă gân­desc că o repre­zen­ta­re gra­fi­că a aces­tei situ­a­ții ne aju­tă să înțe­le­gem mai ușor cât de mare e pro­ble­ma, de fapt. Nu mai fac dese­nul și pen­tru Senat, că‑i prac­tic ace­lași lucru.

Dacă vrei să des­carci gra­fi­cul de mai sus și să‑l pos­tezi pe pro­pri­i­le tale rețe­le soci­a­le, sim­te-te liber s‑o faci, e impor­tant să ajun­gă la cât mai mulți. Cli­ck dreap­ta, save & sha­re.

În ori­ce caz, pro­por­ția atât de mare de per­soa­ne care nu votea­ză nu înseam­nă, cum­va, că par­ti­dul care câști­gă ale­ge­ri­le, indi­fe­rent care ar fi aces­ta, n‑ar avea legi­ti­mi­ta­te să guver­ne­ze. Are, evi­dent, că asta e regu­la jocu­lui. Cu repre­zen­ta­ti­vi­ta­tea stă mai prost și aici tre­bu­ie să lucrăm, pen­tru că, iată, cu votul unei mino­ri­tăți hotă­râ­te și cu indi­fe­ren­ța unei majo­ri­tăți autis­te, un par­tid rău-inten­țio­nat poa­te face o mul­ți­me de pagu­be în sta­tul român, care ajung să afec­te­ze, în cele din urmă, și majo­ri­ta­tea pla­ci­dă.

În urmă cu un an, îți demon­stram cum ajungi să dai pute­re unui par­tid să deci­dă în nume­le tău, chiar dacă tu n‑ai votat cu el. Reci­teș­te acum arti­co­lul de atunci, gân­deș­te-te cum îți influ­en­țea­ză meca­nis­mul elec­to­ral via­ța, chiar dacă încerci să‑l ignori și, data vii­toa­re, du-te să votezi, chiar dacă nu crezi că ai cu cine. Ai cu cine, întot­dea­u­na ai cu cine. (petreanu.ro).

Să-ți spun cu cine votezi, de fapt, dacă nu votezi


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply