Arc Poetic Transatlantic Eminescu – Poe. Echipa de proiect se întărește pe zi ce trece

0
464

ARC POETIC TRANSATLANTIC EMINESCU – POE

   The Hes­pe­rus Cul­tu­ral Foun­da­tion, 21 august 2018: ”Fiind­că TRANSATLANTIC am putea stră­ba­te dis­tan­ța din­tre Euro­pa și Ame­ri­ca doar cu vapo­rul sau cu avio­nul…, am pre­fe­rat să‑l rugăm pe Miha­il Geor­ge­vici (MCP Press), cel care a făcut fil­mă­ri­le la “Izvo­rul Emi­ne­scu” din Ciș­mi­giu, când am înce­put pre­gă­ti­ri­le Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, să ne aju­te cu ima­gi­nea lui EMINESCU si POE la fereas­tra avio­nu­lui nos­tru și cu dis­tri­bu­ția celor care s‑au impli­cat în acest pro­iect până în prezent…”

   Recent am pri­mit de la Montre­al par­tea a doua a inter­vi­u­lui acor­dat jur­na­lis­tu­lui Adi Arde­lean, pen­tru emi­siu­nea “Ora românilor”.

   In inter­viu am ofe­rit deta­lii des­pre Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, pro­iect la care au ade­rat până acum: Adri­an G. Sah­lean (S.U.A.), Adi Arde­lean (Can­a­da), Mari­an Petru­ta (N.A.R.P.A., Chi­ca­go), Tra­ian Lupu (“Man­ga­lia News”, Roma­nia), mem­brii Fun­da­ti­ei cul­tu­ra­le HESPERUS (Bucu­res­ti), Adri­a­na Hen­der­son (S.U.A.), Miha­il Geor­ge­vici (MCP Press, Roma­nia), Nelu Pan­ti­ru (Ger­ma­nia), Pusa Roth (Roma­nia), Lucian Bla­ga (“Arca TV”, S.U.A.), Sorin Mar­cel Coles­niuc (Româ­nia), Cris­ti­an Cea­le­ra (Româ­nia) si alte per­so­na­li­tati si insti­tu­tii de pe ambe­le maluri ale Atlanticului.

   Prof. dr. Ioan IACOB, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 22 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply