Aniversările nunții – simbolurile anilor care au trecut de la nunta oficială. Nunta de Aur, Nunta de Diamant

0
802

Se spu­ne că e ușor să faci o nun­tă, să înte­me­iezi  o fami­lie, dar e foar­te greu să o men­ții. Asta pen­tru că, așa cum știm, pasiu­nea care e la înce­put e tre­că­toa­re, și numai în une­le cazuri e înlo­cu­i­tă de dra­gos­tea ade­vă­ra­tă, de res­pect reci­proc și de înțe­le­ge­re. De ace­ea, în popor, a fost atri­bu­it câte un sim­bol ani­lor care au tre­cut de la nun­tă. Cu cât căs­ni­cia e mai lun­gă, cu atât e mai rezis­ten­tă și mai dura­bi­lă.

La 1 an de la nun­tă, se spu­ne că e Nun­ta de hâr­tie, deo­a­re­ce, pre­cum hâr­tia, care se poa­te rupe atât de ușor, și căs­ni­cia e fra­gi­lă.
La 2 ani, se săr­bă­to­reș­te Nun­ta de bum­bac.
La 3 ani – Nun­ta de pie­le.
La 4 ani – Nun­ta de flori, pen­tru că, după ce a tre­cut peri­oa­da de obiș­nu­in­ță, celor doi, via­ța li se pare fru­moa­să pre­cum o floa­re.
La 5 ani – Nun­ta de lemn. Iată că deja căs­ni­cia a înce­put să devi­nă trai­ni­că. Lem­nul este sim­bo­lul cunoaș­te­rii și al pro­gre­su­lui.
La 6 ani – Nun­ta de zahăr / Nun­ta de fier. Dul­ce ca zahă­rul și tare ca fie­rul a deve­nit căs­ni­cia după 6 ani.
La 7 ani – Nun­ta de lâna / Nun­ta de cupru. Cuprul este sim­bo­lul echi­li­bru­lui și al iubi­rii.
La 8 ani – Nun­ta de bronz / Nun­ta de lut. Lutul este sim­bo­lul pri­mor­di­al al tutu­ror mitu­ri­lor face­rii. Din lut ne-am năs­cut, și am pri­mit via­ța. Iar bron­zul este sim­bo­lul rezis­ten­ței, sta­bi­li­tă­ții și sta­tor­ni­ci­ei.
La 9 ani – nun­ta de sal­cie. În Orient, sal­cia sim­bo­li­zea­ză nemu­ri­rea, dar și vin­de­ca­rea.
La 10 ani – Nun­ta de tini­chea.

La 11 ani – Nun­ta de oțel.
La 12 ani – Nun­ta de măta­se. Măta­sea sim­bo­li­zea­ză pro­fun­zi­mea, ide­a­lul, dar și luxul.
La 13 ani – Nun­ta de dan­te­lă.
La 14 ani – Nun­ta de fil­deș.
La 15 ani – Nun­ta de cris­tal.
La 20 ani – Nun­ta de por­țe­lan. Por­țe­la­nul sim­bo­li­zea­ză încre­de­rea și dăru­i­rea.

La 25 ani – Nun­ta de argint. Argin­tul e sim­bo­lul înțe­lep­ciu­nii, iar căsă­to­ri­ții au ajuns acum la un moment în care, oda­tă cu anii, au căpă­tat și înțe­lep­ciu­nea. Pre­cum argin­tul, care e alb și lumi­nos, tâm­ple­le lor devin albe.
La 30 ani – nun­ta de per­lă. Per­la sim­bo­li­zea­ză cre­din­ța și puri­ta­tea.

La 35 ani – Nun­ta de coral.
La 40 ani – Nun­ta de rubin.
La 45 ani – Nun­ta de safir.

La 50 ani – Nun­ta de aur. Aurul este meta­lul zei­lor. Deja, când se ajun­ge la nun­ta de aur, căs­ni­cia a ajuns la per­fec­țiu­ne, la desă­vâr­și­re. Aurul repre­zin­tă lumi­na, cunoaș­te­rea și via­ța veș­ni­că, dar și dra­gos­tea, bogă­ția, cen­trul căl­du­rii și stră­lu­ci­rea.

La 55 ani – Nun­ta de sma­rald.
La 60 ani – Nun­ta de ame­tist.
La 65 ani – Nun­ta de ala­bas­tru.

La 70 ani – Nun­ta de pla­ti­nă. Pla­ti­na este unul din meta­le­le nobi­le care a ocu­pat pen­tru mul­tă vre­me chiar pozi­ția de cel mai scump metal de pe pia­ță.

La 75 ani – Nun­ta de Dia­mant. Se știe că dia­man­tul este cea mai dură pia­tră. Dacă cei doi au ajuns să săr­bă­to­reas­că 75 de ani de la căsă­to­rie, înseam­nă că au fost rezis­tenți pre­cum dia­man­tul. (sur­sa: ani­ver­sa­ri­le-nun­tii).


The fol­lowing list of sym­bols is the table most agre­ed upon by Ame­ri­can jewe­lers and gift experts. The Uni­ted Kin­gdom fol­lows a sli­gh­tly diffe­rent sche­du­le. (myweddingfavors.com).

Tra­di­tio­nal Modern
Years 1 — 10
1st Paper Clo­c­ks
2nd Cot­ton Chi­na
3rd Lea­ther Crystal/Glass
4th Fruit/Flowers Appli­an­ces
5th Wood Sil­ve­rwa­re
6th Candy/Iron Wood
7th Wool/Copper Desk Sets
8th Pottery/Bronze Linens/Lace
9th Willow/Pottery Lea­ther
10th Tin/Aluminum Dia­mond Jewe­lry
Years 11 — 20
11th Ste­el Fashion Jewe­lry
12th Silk/Linen Pearls
13th Lace Tex­ti­le Furs
14th Ani­mals* Gold Jewe­lry
15th Crys­tal Wat­ches
20th Chi­na Pla­ti­num
Later Years
25th Sil­ver Sil­ver
30th Pearl Dia­mond
35th Coral Jade
40th Ruby Ruby
45th Sapphi­re Sapphi­re
50th Gold Gold
60th Dia­mond Dia­mond

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply