Andreea Ioniță: Nimic nu se compară cu un Youth Exchange ca la carte! FOTO

0
639

   Andre­ea Ioni­ță: Spu­neam zile­le tre­cu­te că nimic nu se com­pa­ră cu un You­th Exchan­ge ca la car­te. De ce? Pen­tru că îți ofe­ră atât de mul­te oport­u­ni­tăți de învă­ța­re, că nici nu îți vine să crezi. 

   În pri­mul rând, pro­iec­te­le #Eras­mus îți ofe­ră posi­bi­li­ta­tea să călă­to­rești. Înveți să ai gri­jă de tine și de lucru­ri­le tare pe drum, să cauți alter­na­ti­va cea mai ieftină/ușoară ca să ajungi unde­va și să te orga­ni­zezi din timp. Dacă nu exis­tau aces­te pro­iec­te, pro­ba­bil că nici acum nu aș fi ști­ut cum să împa­che­tez smart. Plus că ești pus într-un mediu cu totul nou, de cele mai mul­te ori în ora­șe prea puțin turis­ti­ce unde oame­nii nu vor­besc engle­ză și tre­bu­ie să te des­curci. Pri­mul șoc îl ai chiar pri­ma oară când ajungi aco­lo și vrei să îți cum­peri apă, dar nu înțe­legi o iotă din ce scrie pe eti­che­tă, așa că iei ce apuci. Da, așa am învă­țat să beau apă mine­ra­lă, pe care îna­in­te nu o supor­tam. #poland #woda­nie­ga­zowa­na

   În al doi­lea rând, totul este cu și des­pre oameni. Oameni din toa­te țări­le, cu mai mul­te sau mai puți­ne posi­bi­li­tăți. Fie­ca­re știe engle­ză la nive­lul lui, dar toți tre­bu­ie să comu­ni­căm. De aca­să pleci deo­bi­cei cu gru­pul de 4–5 oameni plus un lider dar aco­lo tre­bu­ie să te ames­teci, să te inte­grezi. Cum ? Well, that’s the fun part.

   Am învă­țat că exis­tă câte­va lucruri uni­ver­sa­le care ne lea­gă pe toți: muzi­ca, fil­me­le, lite­ra­tu­ra și mese­ri­i­le. Indi­fe­rent de țară aces­tea rămân aproa­pe la fel și cre­a­ză punți între noi. Ce con­tea­ză că tră­im în medii cu totul și cu totul dife­ri­te, că nu avem aceași mân­ca­re sau tra­di­ții, dacă tru­pa ta pre­fe­ra­tă este și a mea tre­cem pes­te ori­ce dife­ren­ță. Pe asta te axezi când îți faci pri­e­te­ni noi din alte țări. Că după ajun­geți să schim­bați păreri și din alte dome­nii, să învă­țați cuvin­te din lim­ba celui­lat sau să vă împri­e­te­niți foar­te bine, asta e altă poves­te care depin­de și de noro­cul tău, nu numai de cât de bine îți dezvolți #com­mu­ni­ca­tion­ski­lls. 

   Sunt atât de mul­te lucruri fai­ne la un Eras­mus+ că nici nu știu cum să le enu­măr. E fain să vezi cum e via­ța depar­te de casă, să încerci să te adap­tezi pen­tru o săp­tămâ­nă într-un loc nou. Te dis­trezi și înveți în ace­lași timp, totul este să fi pre­gă­tit și cu ure­chi­le ciuli­te după infor­ma­ții. De obi­cei, fie­ca­re țară din pro­iect are câte o sea­ră numai a ei, în care ai oca­zia să înveți ceva nou și să guști mân­ca­ra tra­di­țio­na­lă a altei țări.

   Pro­vo­ca­rea ade­vă­ra­tă este când tre­bu­ie să ții o sea­ră numai des­pre țara ta și să gătești ceva tra­di­țio­nal. Aceas­tă sea­ră româ­neas­că îți adu­ce amin­te că nu ești aco­lo numai pen­tru tine, ci repre­zinți țara ta și aso­ci­a­ția din care vii, iar când stai în fața a 25 de oameni din cinci țări dife­ri­te, îmbră­cat în ie, cu tri­co­lo­rul în spa­te și vor­bești des­pre Româ­nia, des­pre tot ce iubești tu la ea…, ei bine, atunci este atunci!

   Seri­le inter­cul­tu­ra­le sunt pre­fe­ra­te­le mele și le-aș ține la nesfâr­șit. Nu mă satur nici­o­da­tă să vor­besc des­pre cât de mult țin la col­ți­șo­rul aces­ta ver­de de lume din care plec, cău­tând aven­tu­ră și mă întorc cu un dor imens de fie­ca­re dată.

   Aces­tea fiind spu­se, sper ca, în vii­tor, cât mai mulți tineri să aibe posi­bi­li­ta­tea să ple­ce și să vadă ce înseam­nă o ast­fel de expe­rien­ță. Cu doar două săp­tămâni în față până la împli­ni­rea vâr­stei de 18 ani, vă spun că mare par­te din matu­ri­za­rea mea în ulti­mul an a fost dată de aces­te pro­iec­te și dorin­ța mea de vii­tor este să plec cât mai mult, poa­te chiar să ajung și eu #gro­u­plea­der într‑o zi.

   Mul­țu­mi­ri, doam­nei Nico­le­ta Gri­gu­ță și Aso­ci­a­ți­ei ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te. Toți cei ce am sim­țit gus­tul aces­tor pro­iec­te ar tre­bui să îi fim recu­nos­că­tori. Ne for­mea­ză ca oameni și ne des­chi­de calea către o via­ță ca în afa­ră, cerân­du-ne în schimb doar apre­ci­e­re și seri­o­zi­ta­te. Mul­țu­mesc! 

   Aces­ta a fost un scurt rezu­mat des­pre You­th Exchan­ge-uri și cum m‑au schim­bat pe mine. Sunt mai mul­te tipuri de Eras­mus+ și pe măsu­ră ce le voi des­co­peri, am să vor­besc des­pre toa­te, dar pen­tru asta tre­bu­ie să mun­cesc și să mă pre­gă­tesc cât mai bine, ală­tu­ri de cole­gii mei. Mai am mul­te de învă­țat, până să ajung la țelul suprem de a trăi pro­pri­ul meu an EVS, dar pe măsu­ră ce tim­pul tre­ce, cred că sunt din ce în ce mai aproa­pe.

   Andre­ea Ioni­ță, ele­vă a Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia.


N.red: Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul Jocuri seri­oa­se, pen­tru gene­ra­ții inte­li­gen­te. Aso­ci­a­ția ‘ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te’ Man­ga­lia, par­te­ner în pro­iec­tul Eras­mus+, “Go on board (games)”, You­th mobi­li­ty, în Spa­nia


Man­ga­lia News, 14.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply