Viitorii oameni de știință pregătiți la 23 August. Deschiderea oficială a Școlii de Vară 2018 [VIDEO]

0
581

VIITORI OAMENI DE ȘTIINȚĂ PREGĂTIȚI LA 23 AUGUST!

Sâm­bă­tă, 30 iunie 2018, la ora 10.30, în sala cla­sei a VI‑a A de la Școa­la Gim­na­zi­a­la ”Geor­ge Cos­buc” 23 August, s‑au des­chis cur­su­ri­le gra­tu­i­te care fac par­te din pro­gra­mul ”Școa­la de vară 2018”.

Pen­tru cea de‑a cin­cea edi­tie a Șco­lii de vara, copi­ii din sco­li­le comu­nei 23 August au o pale­ta vari­a­ta de cur­suri: de la cele spor­ti­ve (tenis de masa, tenis de câmp, fotbal) si pre­ga­ti­re supli­men­ta­ra sau reme­di­a­la, la tabe­re, acti­vi­tati edu­ca­ti­ve non-for­ma­le pe pla­ja si în cur­tea sco­lii sau cur­suri gra­tu­i­te de navo­mo­de­le, astro­no­mie, aero­mo­de­le, fizi­ca apli­ca­ta, robo­ti­ca, elec­tro­ni­ca si mul­te altele.

Sâm­bă­tă a avut loc și o demon­stra­tie de aero­mo­de­le si auto­mo­de­le, în cadrul care­ia spe­cia­listi si pasio­nati din Bucu­res­ti, Man­ga­lia si Con­stan­ta au expli­cat copi­i­lor câte­va din legi­le fizi­cii apli­ca­te în aces­te dome­nii. Expli­ca­ti­i­le au fost com­ple­ta­te de demon­stra­tii prac­ti­ce. Copi­ii au pri­mit mode­le usoa­re de pla­noa­re si le-au lan­sat pe holu­ri­le insti­tu­ti­ei, iar când ploa­ia a înce­tat, joa­ca a con­ti­nu­at si afara.

Expo­zi­tia de rache­te, obiec­te de obser­vat cerul (astro­no­mie), auto­mo­de­le, robo­ței tele­co­man­dati prin table­te, avi­oa­ne si pla­noa­re s‑a bucu­rat de mare succes.

Cur­su­ri­le sunt orga­ni­za­te cu spri­ji­nul spe­cia­lis­tu­lui Abi­bu­la Aygun si se vor fina­li­za cu un con­curs, unul din pre­mii fiind o excur­sie de o zi la taba­ra SF de la Capi­da­va, orga­ni­za­ta de pro­fe­so­rul Ale­xan­dru Miro­nov. Urmea­za pri­ma lec­tie de navo­mo­de­le si demon­stra­tia pe apa.

Ora, loca­tia si data vor fi anun­ta­te ulte­ri­or, celor care s‑au înscris în cadrul sesiu­nii de lan­sa­re a programului.

Deta­lii si înscri­eri se pot face pe e‑mail [email protected]

Mate­ri­a­le­le si echi­pa­men­te­le nece­sa­re sunt asi­gu­ra­te cu spri­ji­nul admi­nis­tra­ti­ei loca­le a comu­nei 23 August, iar cer­cu­ri­le teh­ni­co-apli­ca­ti­ve sunt des­chi­se tutu­ror copi­i­lor din zonă.

Majo­ri­ta­tea acti­vi­ta­ti­lor au loc în wee­kend, ast­fel încât copi­ii cu vâr­ste mici să poa­tă fi înso­ti­ti de adulti. (A trans­mis prof. Magda­le­na Iacob, director).

(foto/video: Mangalia.TV și Abi­bu­la Aygun, Fb.).


Man­ga­lia News, 1 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply