Simona Anghel — Editorial
Cum se confiscă gloria. Eşecul unui… succes cu rezultate individuale bune

0
403

Edi­to­ri­al: Cum se con­fis­că glo­ria. Eşe­cul unui… suc­ces cu rezul­ta­te indi­vi­du­a­le bune.

Când, în sfârşit, după 17 ani, învă­ţămân­tul con­stă­nţean era repre­zen­tat la Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că de un elev meri­to­riu…
 
Am con­sem­nat cu mân­drie loca­lă aceas­tă per­for­manţă înre­gis­tra­tă de ele­vul Edis Memiş, din­tr-un res­pect pro­fund pen­tru mun­ca aces­tor tineri şi cu con­vin­ge­rea că în spa­te­le rezul­ta­te­lor exce­len­te stau extrem de mul­te sacri­fi­cii. Feli­ci­tări, Edis, pen­tru meda­lia de bronz câş­ti­ga­tă!
 
Dena­tu­rând oare­cum fina­lul olim­pi­a­dei de la Cluj-Napo­ca, s‑ar fi putut scrie doar des­pre meda­lii, fără a rele­va fap­tul că Româ­nia s‑a cla­sat pe locul 33 mondi­al — cea mai sla­bă per­for­manţă din ulti­mii 30 de ani — şi pe locul 10 în Uniu­nea Euro­pea­nă. Numai că, în spa­te­le rezul­ta­tu­lui, se ascund raci­le româ­neşti, în moţ cu cara­ghi­oa­sa finanţa­re a învă­ţămân­tu­lui, com­pa­ra­tiv cu cât se fură.
 
Tre­bu­ie remar­cat fap­tul că din lotul de şase elevi care a repre­zen­tat Româ­nia anul aces­ta, cinci pro­vin din învă­ţămân­tul pri­vat, aco­lo unde per­for­manţa este încu­ra­ja­tă la cu totul alt nivel, mai ales pen­tru pre­gă­ti­rea aces­tui gen de par­ti­ci­pa­re. Totu­şi, puţin ciu­da­tă ni s‑a părut cuprin­de­rea în lot a unui elev de la Lice­ul Inter­na­ţio­nal de Infor­ma­ti­că din Bucu­reşti fără pal­ma­res inter­na­ţio­nal şi care nu a reu­şit să acu­mu­le­ze decât 10 punc­te din­tr-un maxim de 42, ceea ce a deter­mi­nat o depre­ci­e­re gra­vă a rezul­ta­tu­lui final al echi­pei naţio­na­le. Nici cole­gul lui — de alt­fel meda­li­at cu bronz la Bal­ca­ni­a­da 2017 şi aur cu punc­taj maxim la Bal­ca­ni­a­da de Mate­ma­ti­că pen­tru juni­ori din 2014 — cu cele 15 punc­te obţi­nu­te la Cluj nu a… aju­tat echi­pa.
 
Pro­ba­bil de ace­ea mesa­jul de la fina­lul olim­pi­a­dei al prof. Radu Golo­gan, coor­do­na­to­rul lotu­lui, a fost unul extrem de dur, atât la adre­sa modu­lui de sele­cţio­na­re a ele­vi­lor, cât mai ales la adre­sa părinţi­lor care-şi împing bru­tal copi­ii de la spa­te spre per­for­manţă, ate­nu­ând talen­tul şi uci­gând pasiu­nea. De fapt, goa­na nebu­nă după per­for­manţă a ajuns să se împar­tă între orgo­li­ul per­so­nal al părin­te­lui şi spe­ranţa unui vii­tor mai bun în uni­ver­si­tă­ţi din stră­i­nă­ta­te. C‑aşa‑i româ­neş­te…
 
Şi pen­tru că am atins acest subiect dure­ros, tin­dem să cre­dem că rezul­ta­tul obţi­nut la aceas­tă olim­pi­a­dă nu reflec­tă evo­lu­ţia învă­ţămân­tu­lui româ­nesc, toc­mai pen­tru că cei cinci (din şase) nu sunt pro­du­sul exce­lenţei… de la stat.

În schimb, scoa­te în evi­denţă nece­si­ta­tea înfi­inţă­rii unor pepi­ni­e­re pre­u­ni­ver­si­ta­re de stat pen­tru copi­ii dota­ţi. Bine că sunt pre­mi­a­ţi cu bani după ce obţin aces­te rezul­ta­te extra­or­di­na­re, dar îna­in­te nu se gân­deş­te chiar nimeni că aceşti elevi ar meri­ta tra­ta­ţi la jus­ta lor pute­re şi nu la „gră­ma­da“ din bănci? Şi ne mai căi­năm apoi că ne plea­că toa­te valo­ri­le.
 
Apro­po de exce­lenţă, nu se mai aude nimic de acea uni­ta­te de învă­ţământ con­stă­nţea­nă pe care fos­tul inspec­tor şco­lar gene­ral Petri­că Miu o anu­nţa ca sigu­ră de la înce­pu­tul anu­lui şco­lar 2018–2019? Atât de sigu­ră, că sta­bi­li­se deja loca­ţia, mai avea de găsit doar pro­fe­sori.

Simo­na Anghel, ziuaconstanta.ro, 16 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply