Schimbări MAJORE, începând de la 1 iulie, pentru firme și milioane de români!

0
638

Data de 1 iulie 2018 este pre­vă­zu­tă ca ter­men de intra­re în vigoa­re a unor măsuri, legi, ordo­nanţe şi nor­ma­ti­ve care vor schim­ba via­ţa româ­ni­lor şi a unor com­pa­nii, scrie mediafax.ro

- De la 1 iulie se iefti­neş­te curen­tul elec­tric livrat popu­la­ţi­ei, cu 3,5%

Preţu­ri­le maxi­me la elec­tri­ci­ta­te pen­tru con­su­ma­to­rii cas­nici vor scă­dea în medie cu 3,53% faţă de preţu­ri­le actu­a­le, în urma apli­că­rii unei noi meto­do­lo­gii de cal­cul şi avi­za­re la nive­lul fur­ni­zo­ri­lor de ulti­mă instanţă, a anu­nţat pe 22 mai Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în Ener­gie (ANRE).

În urma imple­men­tă­rii noii meto­do­lo­gii de sta­bi­li­re a modu­lui de cal­cul şi a con­di­ţi­i­lor de avi­za­re a preţu­ri­lor apli­ca­te de fur­ni­zo­rii de ulti­mă instanţă (FUI) obli­ga­ţi şi de cei opţio­nali cli­enţi­lor finali, în şedin­ta Comi­te­tu­lui de regle­men­ta­re al ANRE de astăzi, 22 mai 2018, au fost apro­ba­te valo­ri­le preţu­lui maxim pen­tru ser­vi­ci­ul uni­ver­sal pen­tru peri­oa­da 1 iulie 2018 — 30 iunie 2019, pen­tru fie­ca­re zonă de reţea.Astfel, valoa­rea preţu­ri­lor maxi­me pen­tru con­su­ma­to­rii cas­nici va scă­dea în medie cu 3,53% faţă de preţu­ri­le actu­a­le”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al ANRE.

- Cre­ş­te punc­tul de pen­sie, la 1.100 de lei

La 1 iulie 2018 vor intra în vigoa­re noi­le valori ale indem­ni­za­ţi­ei soci­a­le pen­tru pen­sio­nari şi punc­tu­lui de pen­sie, ast­fel cum au fost modi­fi­ca­te prin OUG nr. 82/2017.

Indem­ni­za­ţia soci­a­lă pen­tru pen­sio­nari, regle­men­ta­tă prin OUG nr. 6/2009, va avea valoa­rea de 640 de lei în peri­oa­da 1 iulie- 31 decem­brie 2018. Ante­ri­or, aceas­ta era de 520 de lei, iar ulti­ma cre­ş­te­re a avut loc la 1 mar­tie 2017 (de la 400 de lei). De indem­ni­za­ţia soci­a­lă pen­tru pen­sio­nari bene­fi­ci­a­ză pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii şi pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui mili­tar de pen­sii cu domi­ci­li­ul în Româ­nia, indi­fe­rent de data înscri­e­rii la pen­sie, dacă nive­lul cuan­tu­mu­lui pen­si­ei, cuve­nit sau aflat în pla­tă, se situ­ea­ză sub nive­lul aces­te­ia.

De ase­me­nea, înce­pând cu data de 1 iulie 2018, prin dero­ga­re de la pre­ve­de­ri­le art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 pri­vind sis­te­mul uni­tar de pen­sii publi­ce, valoa­rea punc­tu­lui de pen­sie se majo­rea­ză cu 10% şi este de 1.100 lei.

Legea mai sta­bi­leş­te că valoa­rea punc­tu­lui de pen­sie se majo­rea­ză anu­al cu 100% din rata medie anu­a­lă a infla­ţi­ei, la care se ada­u­gă 50% din cre­ş­te­rea rea­lă a câş­ti­gu­lui sala­ri­al mediu brut rea­li­zat.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply