Povara contabilului – acest Sisif al vremurilor noastre. Tu când i‑ai mulțumit ultima dată contabilului tău?

0
348

Pro­fe­sia con­ta­bi­lă nu este ușoa­ră și nici exu­be­ran­tă, iar con­ta­bi­lul nu face lucruri măre­țe și nici nu mută mun­ții din loc. Nu con­stru­ieș­te vii­to­rul și nici nu sal­vea­ză vieți ome­nești, dar mun­ca tutu­ror con­ta­bi­li­lor este exem­plu de con­sec­ven­ță și corec­ti­tu­di­ne.

Prin acest edi­to­ri­al, aș vrea să mul­țu­mesc tutu­ror celor ce și-au ales aceas­tă pro­fe­sie difi­ci­lă, grea și com­pli­ca­tă, pen­tru că lor rar le mul­țu­meș­te cine­va.

Ei sunt o for­ță, chiar dacă uită acest lucru. Ei sunt o voce, chiar dacă sunt tăcuți și nu își expri­mă nemul­țu­mi­ri­le. Ei sunt impor­tanți, chiar dacă nu le spu­ne nimeni. Ei sunt ino­cenți, chiar dacă poar­tă vina tutu­ror gre­șe­li­lor.

Prin fața ochi­lor lor se deru­lea­ză toți banii aces­tei țări și au gri­jă să îi așe­ze în coloa­ne com­pli­ca­te, chiar dacă veni­tul lor este modest sau de mul­te ori jenant.

Con­ta­bi­lul este con­si­de­rat un rău nece­sar, acea per­soa­nă care ia banii fir­mei și îi dă fis­cu­lui. Mulți antre­pre­nori spun că un con­ta­bil nu adu­ce valoa­re fir­mei și nu face alt­ce­va decât să pro­ce­se­ze docu­men­te și să depu­nă decla­ra­ții la ANAF.

Con­ta­bi­lul vor­beș­te într‑o lim­bă ciu­da­tă, lim­ba balan­ței. Și de fie­ca­re dată adu­ce vești proas­te, nici­o­da­tă vești bune. Pre­zen­ța sa este simi­la­ră cu a Doam­nei cu Coa­sa, că deh, de moar­te și de taxe nu sca­pă nimeni.

Con­ta­bi­lul tre­bu­ie să le știe și să le facă pe toa­te, de la con­trac­te, admi­nis­tra­re de per­so­nal, decla­ra­ții către tot felul de insti­tu­ții, să știe toa­te legi­le spe­ci­fi­ce pen­tru toa­te dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te, să doar­mă cu Codul fis­cal sub cap, ca să îl învețe pe dina­fa­ră, chiar dacă săp­tămâ­na vii­toa­re se va schim­ba din nou.

Con­ta­bi­lul este acea per­soa­nă dis­cre­tă, timi­dă, obe­dien­tă și mereu pe gra­bă, pen­tru că mereu e 25 – Ziua Sfân­tu­lui Fisc și mereu are niș­te hâr­tii de cerut.

Con­ta­bi­lul nici­o­da­tă nu e feri­cit și nici­o­da­tă nu îi mul­țu­meș­te nimeni pen­tru mun­ca lui. Nu își vede rezul­ta­tul final al mun­cii sale, că doar nu ați văzut un bilanț înră­mat într-un birou de antre­pre­nor.

Con­ta­bi­lul în Româ­nia poar­tă pe ume­rii lui o pova­ră grea.

Poar­tă pova­ra fis­ca­lă a între­gii eco­no­mii, prin mâi­ni­le lui magi­ce trec mii de decla­ra­ții într-un sin­gur an, decla­ra­ții care stau la baza între­gii acti­vi­tăți a fis­cu­lui. Dacă el nu le-ar depu­ne cu cin­ste și corec­ti­tu­di­ne, fis­cul ar bâj­bâi pe întu­ne­ric.

Poar­tă pova­ra antre­pre­no­ri­lor și mana­ge­ri­lor pe care îi înva­ță, îi for­mea­ză și îi povă­țu­ieș­te la bine și la greu, cu tact și cu răb­da­re, fără să îi spe­rie sau să îi des­cu­ra­je­ze.

Poar­tă pova­ra mii­lor de pagini de legi fis­ca­le, ordo­nan­țe de urgen­ță, ordi­ne și hotă­râri și le tra­du­ce din româ­nă în româ­nă, așa cum se pri­ce­pe el mai bine, chiar dacă sunt modi­fi­ca­te pes­te noap­te și de mul­te ori nu vede sen­sul sau logi­ca aces­tor modi­fi­cări, pen­tru că a jurat să res­pec­te legea.

Poar­tă pova­ra sute­lor de ordi­ne de pla­tă pe care le întoc­meș­te lună de lună, cu mâna tre­mu­rân­dă și cu tea­mă în suflet, pen­tru că lui îi pasă de fie­ca­re leuț în par­te și pen­tru că de fie­ca­re dată va tre­bui să se jus­ti­fi­ce în fața con­tri­bu­a­bi­lu­lui, dar și a fis­cu­lui.

Poar­tă pova­ra mun­cii per­ma­nen­te și a fie­că­rui 25, fără să aibă drep­tul să mear­gă în vacan­ță, să nas­că, să se îmbol­nă­veas­că sau chiar să moa­ră îna­in­te de 25.

Poar­tă pova­ra fie­că­rei insti­tu­ții la fie­ca­re con­trol în par­te, pen­tru că, din păca­te, avem cel puțin 60 orga­nis­me cu atri­bu­ții de con­trol în aceas­tă țară, iar el, cu emo­ție și teme­re, tre­bu­ie să jus­ti­fi­ce fie­ca­re hâr­tiu­ță, decla­ra­ție, acțiu­ne și acti­vi­ta­te pe care antre­pre­no­rul sau mana­ge­rul a făcut‑o.

Poar­tă pova­ra băn­ci­lor, fir­me­lor de lea­sing și a ori­că­rei insti­tu­ții finan­ci­a­re, pen­tru care tre­bu­ie să com­ple­te­ze zeci de for­mu­la­re, să sca­ne­ze sute de pagini de docu­men­te și să răs­pun­dă la între­bări nenu­mă­ra­te.

Și dacă des­pre antre­pre­nori se spu­ne că sunt moto­rul eco­no­mi­ei, des­pre con­ta­bili aș putea spu­ne că sunt roți­le ei, fără de care aceas­tă mași­nă com­pli­ca­tă nu s‑ar putea miș­ca din loc.

Tu când i‑ai mul­țu­mit ulti­ma dată con­ta­bi­lu­lui tău?

Autor: Valen­ti­na Say­go, Expert con­ta­bil, Ask for Acco­un­ting.


N. red. Man­ga­lia News: Apro­po, 13 iulie a fost ZIUA CONTABILILOR! Ști­ați?


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply