Mircea M. Ionescu: SEMIFINALA MICĂ ȘI “DIAVOLII ROȘII” PARALIZAȚI LA POARTARAIULUI”!

0
300

Mir­cea M. Ione­scu: Încă un Mondi­al văzut de-aca­să! (20). SEMIFINALA MICĂ ȘI “DIAVOLII ROȘII” PARALIZAȚI LA POARTARAIULUI”!

…Nu știu cum va fi semi­fi­na­la Croa­ția-Anglia de mâi­ne sea­ră, dar, sin­cer, sunt dez­a­mă­git de spec­ta­co­lul ratat din aceas­tă par­ti­dă juca­tă la San­kt Peter­sbu­rg. Sigur, miza uri­a­șă în joc, pasul spre Rai, Fina­la de dumi­ni­ca vii­toa­re, a domi­nat psi­hi­cul ambe­lor echi­pe și, în spe­cial, al bel­gie­ni­lor, uci­gând spec­ta­co­lul, de aveam, une­ori, impre­sia că se joa­că efec­tiv cu frâ­na de mână tra­să…

Prea mul­tă pru­den­ță, pre­ca­u­ție, pe alo­curi chiar un fel de “tem­po­ri­za­rea lui nea Ange­lo”, depar­te de spec­ta­co­lul ofe­rit de cele două lău­da­te repre­zen­ta­ti­ve în meciu­ri­le din “optimi” și “sfer­turi”. Când pri­mul șut al meci­u­lui a venit în min.15 (Hazard, la o pal­mă pe lân­gă stâl­pul din stân­ga por­ții “coco­șu­lui galic”), iar fran­ce­zii aveau să expe­die­ze întâi­ul șut pe poar­ta bra­vu­lui Cour­to­is, în min.19, când faze­le de poar­tă s‑au redus, prac­tic, în pri­mul act, la câte una de fie­ca­re par­te, aveam o ima­gi­ne a medi­o­cri­tă­ții unei întâl­niri în care ne puse­sem mul­te spe­ran­țe!

Fran­ța a mar­cat uni­cul gol, în min.51, prin Umi­ti, de la Bar­ce­lo­na, care, la un cor­ner, l‑a depă­șit în sări­tu­ra la cap pe Fel­laini și a punc­tat decisiv:1–0! După care, tru­pa din Hexa­gon a cam renun­țat la con­struc­ție, a cău­tat și a reu­șit prin toa­te mij­loa­ce­le blo­ca­rea rezul­ta­tu­lui, ba, dacă în poar­ta “Dia­vo­li­lor roșii” nu s‑ar fi aflat extra­or­di­na­rul Cour­to­is, ulu­i­tor pe final, am fi avut un scor- flu­viu, mai toți văzând, 99 la sută, min­gea în poar­tă la șutu­ri­le lui Gri­e­zmann (min.90+3) și Tolis­so (min.90+5)!

Chiar dacă sco­pul scu­ză mij­loa­ce­le, real­men­te m‑au mâh­nit golă­ni­i­le din ulti­me­le două minu­te de pre­lun­giri ale lui Mba­ppe cel numit de cei mai mulți (inclu­siv de sub­sem­na­tul!) “noul Mes­si”!?! Mes­si a fost mereu un gen­tle­man…

…Fran­ța a ajuns pen­tru a tre­ia oară într‑o fina­lă de Cupă Mondi­a­lă (a câti­gat una, cu 3–0, în dau­na Bra­zi­li­ei, la Paris, în 1998, a pier­dut alta, la penal­ty-uri, 3–5, după 1–1 în 120 de minu­te, în fața Ita­li­ei, la Ber­lin, în 2006, atunci, cu eli­mi­na­rea lui Zida­ne, după ce îl lovi­se cu o lovi­tu­ră de cap în piept pe Mate­ra­zzi!), s‑a cali­fi­cat azi, fără să stră­lu­ceas­că, dar meri­tat!… Bel­gia a fost marea dez­a­mă­gi­re, cu câți­va figu­ranți de lux (Luka­ku, abso­lut absent; De Bru­y­ne, Fel­laini, Dem­be­le), într-un fel lau­rea­ții fru­moa­se­lor meciuri cu Japo­nia și, mai ales, Bra­zi­lia.

Echi­pa cu ata­cul cel mai pro­duc­tiv (14 goluri) de până acum, a expe­di­at numai trei șuturi pe ecra­nul por­ții fran­ce­ze, pier­zân­du-și luci­di­ta­tea, tac­ti­ca exce­lent alea­să și res­pec­ta­tă în par­ti­de­le ante­ri­oa­re. Mi s‑a părut că, aju­nși la poar­ta Rai­u­lui, Fina­la, “Dia­vo­lii roșii” s‑au spe­ri­at rău de tot, părând para­li­zați, nici Hazard nemai­fi­ind “magi­cia­nul” de la mij­loc, e drept el fiind și mult tăvă­lit (mai ales de Pogba), o data, în min.80, uru­gu­a­ya­nul Cunha, cu flu­ier setat, par­că, numai pe “albas­tru”, nedic­tând lovi­tu­ra libe­ră de la 17 m., care, cine știe, putea ani­ma aceas­tă par­ti­dă, alt­fel o “semi­fi­na­lă mică”! Poa­te mâi­ne, vom avea spec­ta­col…

STATISTICA meci­u­lui Fran­ța-Bel­gia:
*ȘUTURI: 19–9 (pe spa­ți­ul por­ții: 5–3).*CORNERE: 4–5. POSESIE: 36%-64%. FAULTURI: 6–14.

Mir­cea M. Ione­scu, 10.07.2018, noap­tea.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply