Mircea M. Ionescu
CROAȚIA A REZISTAT LARULETA RUSEASCĂ”!

0
410

Mir­cea M. Ione­scu: Încă un Mondi­al văzut de-aca­să! (19).

CROAȚIA A REZISTAT LARULETA RUSEASCĂ”!
Și tri­mi­te cu gân­dul la o Fina­lă de 5 ste­le cu Fran­ța sau Belgia!… 

PUTIN NU MERGE MAI DEPARTE!

…Noap­te nebu­nă, la Soci, în ulti­mul duel din “sfer­turi”, Rusia-Croația!… 

Într-un meci domi­nat enorm de miza lui, ulti­mul loc în semi­fi­na­le!… Că Sbor­na­ia nu e decât o echi­pă de lup­tă, de hei­ru­pism, nu mai era nevo­ie de vreo demon­stra­ție. Numai că în noap­tea asta și‑a schim­bat brusc fața, de par­că a sufe­rit o ope­ra­ție este­ti­că: nu mai pune “auto­ba­za” în poar­tă, cum s‑a întâm­plat cu Spa­nia cas­te­le­lor de nisip, ci ata­că din plecare! 

Șoc pen­tru mai toa­tă lumea, încât nu mai înțe­le­geam prea bine, însă, ce se întâm­plă cu Echi­pa care a învins cu 3–0 Argen­ti­na, Croa­ția, team-ul favo­rit! Nu‑i prea recu­noș­team, sub pre­siu­ne, pe mulți, inclu­siv pe bra­vul por­tar al lui Mona­co, Dani­jel Suba­sici, în spe­cial la pri­mul gol al ruși­lor, din min.31, când Cerî­șev, jucă­to­rul lui Vil­la­re­al, a șutat ca un maes­tru, de la vreo 22 de metri, însă goa­l­ke­e­pe­rul croat era ple­cat prin care­ul mic, de par­că aștep­ta să joa­ce la Casi­no­ul din Monte Carlo.… 

Noroc că ega­la­rea a venit repe­de, în min.39, când Man­d­zu­kici, a luat‑o pe stân­ga, a cen­trat per­fect în careu de unde Kra­ma­rici (de la Hoffenhe­im) a găsit o impa­ra­bi­lă lovi­tu­ră de cap. Egal, 1–1, după 90 de minu­te, cu ratări de ambe­le păr­ți, inclu­siv bara lui Vida… Și cu un mare sus­pans in pre­a­j­ma fina­lu­lui celor 90 de minu­te cla­si­ce, pre­fi­gu­rân­du-se o catas­tro­fă pen­tru croați: in min. 85, sal­vând in ulti­ma cli­pă un cor­ner, por­ta­rul Suba­si­cin se svâr­co­leș­te pe gazon, acu­zând dureri cum­pli­te la picio­rul drept! Croa­ția înghea­ță, Dalici a făcut cele trei înlo­cu­iri și ris­că să joa­ce fără exce­len­tul por­tar minu­te­le de până la pre­lun­giri, cinci, șase, când ar putea bene­fi­cia de noua lege, intro­du­să la acest Mondi­al: se poa­te face și a patra înlo­cu­i­re, in cele 30 de minu­te de pre­lun­giri! Bra­vul Suba­sici, însă, strân­ge din dinți și tre­ce la trea­bă in poar­ta sa!

…Egal și după cele 30 de minu­te de pre­lun­giri, în care, pe final, in plin ase­diu rus, por­ta­rul croa­ți­lor a făcut minuni in două cli­pe de Via­ță și de Moar­te! După un meci-cal­var, la fine­le a două ore de lup­tă tota­lă, până la epu­i­za­re, Bătă­lia de la Soci s‑a înche­iat la 2–2! A mar­cat pri­mul croa­tul Vida, la cor­ne­rul exe­cu­tat de ine­pu­i­za­bi­lul Modrici, în min.101, 2–1! Nu s‑a scă­pat, însă, de “Rule­ta ruseas­că”, în care unul va muri, căci, într-un final de infarct, în min.115, bra­zi­li­a­nul natu­ra­li­zat în Rusia Mario Fer­nan­des a ega­lat, cu o lovi­tu­ră de cap, din 6 m.,: 2–2, după o lovi­tu­ră libe­ră de la 16 m. dreap­ta, pe ata­cul gazdelor!

…De acum îna­in­te, cu jucă­tori abia ținân­du-se pe picioa­re, Lote­ria penal­ty-uri­lor de depar­ta­ja­re, mai bine zis “Rule­ta ruseas­că” în ton cu Mondialul-Kazaciok. 

Încep rușii, ratea­ză Smo­lov, sau găseș­te o mână în plus reîn­vi­a­tul Suba­sici!… Trans­for­mă pri­mul croat, Bro­zo­vici, de la Inter Mila­no… E 1–0 pen­tru băie­ții din Zagreb, dar “rule­ta” abia a înce­put… Seria a doua, trans­for­mă Dza­go­ev, pen­tru gaz­de, ratea­ză… Kova­cici de la Real Madrid! S‑a făcut egal și la penal­ty-uri: 1–1.

De acum îna­in­te, rușii vor rata prin bra­zi­li­a­nul Mario Fer­nan­des, cel care duse­se meci­ul la penal­ty-uri, în timp ce din­tre ele­vii desem­nați de Zla­tko Dalici să exe­cu­te, nu va mai rata nici­u­nul! Trans­for­mă Modrici (ade­vă­ra­tul căpi­tan de echi­pă, care a făcut un meci excep­țio­nal), Vida și Raki­tici — tot el ulti­mul exe­cu­tant cu sân­ge rece, ca și la meci­ul cu dane­zii: 4–3 pen­tru croați, după acel 2–2 după 120 de minu­te de joc!

(Pen­tru sta­tis­ti­că, Igna­șe­vici și Kuzi­a­ev au trans­for­mat pen­tru gaz­de, dar inu­til!) 6–5, sco­rul final al unei bătă­lii care par­că nu se mai termina… 

UN MECI PENTRU ISTORIE!… O cali­fi­ca­re super­bă a Croa­ți­ei, prin care giu­va­ie­rii Modrici și Raki­tici, de la Real Madrid și Bar­ce­lo­na, răz­bu­nă și Spa­nia, tri­mi­să aca­să de…ruși, la penalty-uri!

…Rusia și‑a depă­șit cu mult con­di­ția, în pri­mul rând, printr‑o pre­gă­ti­re fizi­că incre­di­bi­lă, eli­minând, la penal­ty-uri (!), Spa­nia, dar nu a putut mer­ge mai depar­te, pen­tru a‑și depăși uni­ca per­for­man­ță la un Mondi­al, cel englez, din… 1966, World Cup la care URSS a ter­mi­nat pe locul IV!… Putin nu mer­ge mai depar­te! Pro­ba­bil că, anti­ci­pând fina­lul in doliu, nici n‑a venit la meci, tri­mițân­du-și ser­van­tul, pre­mi­e­rul Medvedev!

…Acum, pen­tru locul IV și, mai ales, Podi­um, se vor due­la, în semi­fi­na­le: Fran­ța-Bel­gia (marți 10 iulie, la San­kt Peter­sbu­rg) și Anglia-Croa­ția (mier­curi 11 iulie, la Moscova). 

S‑a cali­fi­cat, astăzi, și Anglia, care își refa­ce visul de mări­re după…52 de ani, din 1966, când a câști­gat Mondi­a­lul la ea aca­să!.. Acest 2–0 al înti­ne­ri­tei repre­zen­ta­ti­ve bri­ta­ni­ce, astăzi, cu Sue­dia, a venit și ca o răz­bu­na­re a noas­tră, suflet de micro­biști care nu putem uita că, acum 24 de ani, în 10 iulie 1994, la Palo Alto, lân­gă San Franci­sco, tri­co­lo­rii noș­tri erau eli­mi­nați, la penal­ty-uri, de Sue­dia!… Atunci, vikin­gii nu cred, nici astăzi, că au fost mai buni decât noi, au avut mai mult noroc!… 

Astăzi, Sue­dia a jucat ca una din­tre echi­pe­le sla­be și plic­ti­si­toa­re de la Mondi­a­lul rus, tre­să­ri­ri­le din final fiind sto­pa­te de exce­len­tul por­tar bri­ta­nic Pic­k­ford, de la Ever­ton!… Noi, din nefe­ri­ci­re, în fața Televizoarelor… 

…Acum, în miez de noap­te nebu­nă, putem spune…
…Do Svi­da­nia, Rusia!…
…Drum bun spre pri­ma ta fina­lă, Croația!
…Din păca­te, astăzi, total neaș­tep­tat, a spus “La reve­de­re” și Simo­na Halep! Bye, Bye, Wim­ble­don 2018, Mondi­a­lul nostru…

Mir­cea M. Ione­scu, 07.07.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply