Legislaţie cu dedicaţie pentru Damen, în preluarea DMHI Mangalia

0
896
SONY DSC

Calea pre­luă­rii de către Gru­pul Damen a şan­ti­e­ru­lui naval DMHI Man­ga­lia a fost nete­zi­tă printr‑o ordo­nanţă de urgenţă, adop­ta­tă în ulti­ma şedinţă a Exe­cu­ti­vu­lui. Mai exact, este vor­ba de o serie de modi­fi­cări pri­vind guver­nanţa cor­po­ra­ti­vă a între­prin­de­ri­lor publi­ce, ast­fel încât, în anu­mi­te con­di­ţii, con­du­ce­rea unei soci­e­tă­ţi la care sta­tul este acţio­nar majo­ri­tar să poa­tă fi încre­dinţa­tă şi unui acţio­nar mino­ri­tar.

Noi­le regle­men­tări vin să “des­câl­ceas­că” situ­a­ţia de la şan­ti­e­ru­lui naval DMHI Man­ga­lia, unde în urma nego­ci­e­ri­lor din­tre părţi­le inte­re­sa­te, s‑a sta­bi­lit ca sta­tul să rede­vi­nă acţio­nar majo­ri­tar cu o par­ti­ci­pa­ţie de 51 la sută, după ce Gru­pul Damen îi va ceda 2 la sută din acţiuni. În ace­la­şi timp, gru­pul olan­dez ar urma să asi­gu­re mana­ge­men­tul com­pa­niei.

Potri­vit Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, ordo­nanţa de urgenţă adop­ta­tă în aceas­tă săp­tămâ­nă de Exe­cu­tiv com­ple­tea­ză un vid legi­sla­tiv ce nu a fost avut în vede­re în 2011, când au fost ela­bo­ra­te pri­me­le acte nor­ma­ti­ve pri­vind guver­nanţa cor­po­ra­ti­vă şi nici în modi­fi­că­ri­le ope­ra­te ulte­ri­or.

Lacu­na legi­sla­ti­vă pri­veş­te situ­a­ţia com­pa­ni­i­lor la care sta­tul român devi­ne, din acţio­nar mino­ri­tar, acţio­nar majo­ri­tar. Actul nor­ma­tiv era nece­sar pen­tru situ­a­ţi­i­le vii­toa­re în care se va dove­di nece­sa­ră trans­for­ma­rea par­ti­ci­pa­ţi­i­lor mino­ri­ta­re deţi­nu­te în pre­zent de către sta­tul român la unii agenţi eco­no­mici în par­ti­ci­pa­ţii majo­ri­ta­re la ace­ia­şi agenţi eco­no­mici, pen­tru pro­te­ja­rea unor inte­re­se naţio­na­le cu carac­ter stra­te­gic, de natu­ră eco­no­mi­că sau soci­a­lă”, infor­mea­ză Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Cum se apli­că noi­le pre­ve­deri

Actul nor­ma­tiv pro­mo­vat de către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei per­mi­te încre­dinţa­rea con­du­ce­rii exe­cu­ti­ve a soci­e­tă­ţii, con­tro­lul mana­ge­ri­al şi/sau ope­ra­ţio­nal către acţio­na­rul pri­vat, numai după o ana­li­ză a Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acţio­na­ri­lor şi doar în anu­mi­te con­di­ţii, prin­tre care: sta­tul român să devi­nă acţio­nar majo­ri­tar, după ce a fost acţio­nar mino­ri­tar; acţio­na­rul pri­vat să deţi­nă capa­ci­ta­tea teh­ni­că şi finan­ci­a­ră nece­sa­ră dezvol­tă­rii com­pa­niei.

Aceas­tă opţiu­ne a sta­tu­lui român nu con­tra­vi­ne regu­li­lor insti­tu­i­te de OECD şi nu dero­gă de la prin­ci­pi­i­le unui mana­ge­ment pri­vat pro­fe­si­o­nist, ci le întă­reş­te. În acest con­text, inves­ti­to­rul pri­vat este cel care asi­gu­ră capi­tal, know-how, teh­no­lo­gie, comenzi şi con­trac­te, brand, etc. Efi­cienţa unui ope­ra­tor eco­no­mic depin­de, în mod deter­mi­nant, de per­for­manţa mana­ge­men­tu­lui aces­tu­ia, de corec­ta imple­men­ta­re în fun­cţio­na­rea soci­e­tă­ţii a meca­nis­me­lor de bună guver­na­re. De ace­ea, actul nor­ma­tiv pro­mo­vat de către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei per­mi­te con­so­li­da­rea soci­e­tă­ţi­lor la care sta­tul redo­bân­deş­te cali­ta­tea de acţio­nar majo­ri­tar”, pre­ci­zea­ză Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Încre­dinţa­rea con­du­ce­rii mana­ge­ri­a­le, care se face de către Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor (AGA) poa­te fi revo­ca­tă tot de către AGA, dacă se dove­deş­te că per­for­manţa soci­e­tă­ţii nu se păs­trea­ză sau sca­de capa­ci­ta­tea teh­ni­că şi/sau finan­ci­a­ră a com­pa­niei, adi­că dacă nu mai sunt înde­pli­ni­te con­di­ţi­i­le în care a fost acor­da­tă încre­dinţa­rea mana­ge­men­tu­lui.

Con­text gene­ral

Modi­fi­că­ri­le legi­sla­ti­ve vin la capă­tul unui tra­seu des­tul de sinu­os al nego­ci­e­ri­lor pri­vind pre­lu­a­rea de către Gru­pul Damen a DMHI Man­ga­lia, după ce Guver­nul a anu­nţat, în ianu­a­rie, că doreş­te să-şi exer­ci­te, prin inter­me­di­ul soci­e­tă­ţii Şan­ti­e­rul Naval “2 Mai” SA (con­tro­la­tă de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei — n.r.), drep­tul de pre­emţiu­ne în pre­lu­a­rea pache­tu­lui de 51 la sută din acţiu­ni­le şan­ti­e­ru­lui de la Man­ga­lia, scoa­se la vân­za­re de core­e­nii de la Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring.

În cele din urmă, sta­tul a accep­tat ca Damen să pre­ia de la core­eni acel pachet de acţiuni, cu con­di­ţia ca ulte­ri­or olan­de­zii să cede­ze în mod gra­tu­it 2 la sută din acţiuni către sta­tul român, acţio­nar mino­ri­tar cu 49 la sută. Ast­fel, struc­tu­ra fina­lă a acţio­na­ri­a­tu­lui DMHI Man­ga­lia rezul­ta­tă din aces­te aso­ci­eri va fi de 51 la sută pen­tru Şan­ti­e­rul Naval “2 Mai” SA (de stat) şi 49 la sută pen­tru Gru­pul Damen.

În ace­la­şi timp, în schim­bul cedă­rii acţiu­ni­lor, Damen va pri­mi con­tro­lul mana­ge­ri­al asu­pra şan­ti­e­ru­lui naval Man­ga­lia, prin­ci­pa­la misiu­ne fiind ace­ea de a‑l rea­du­ce pe linia de plu­ti­re. În pre­zent, şan­ti­e­rul din Man­ga­lia se con­frun­tă cu lip­sa de comenzi, dar şi cu pier­deri şi dato­rii de pes­te cinci mili­ar­de de lei. (sur­sa: viata-libera.ro, joi, 19 iulie 2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply