COMUNICAT al Sindicatului Liber ‘Navalistul’ despre stadiul negocierilor asupra Contractului colectiv de munca

0
1185

COMUNICAT refe­ri­tor la sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor. Arti­co­le­le agre­a­te in cadrul sedin­tei din 24.07.2018.

Comi­sia de nego­ci­e­re a SLN infor­mea­za mem­brii de sin­di­cat des­pre sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­ca la nivel de uni­ta­te.

Va pre­zen­tam mai jos ordi­nea de zi si arti­co­le­le agre­a­te in cadrul sedin­tei din 24.07.2018, la care au par­ti­ci­pat si repre­zen­tan­tii Damen.

Ordi­nea de zi:
– Art. 28 alin. 2 – pro­mo­va­rea in gri­la;
– Art. 63 – dura­ta pau­zei de masa;
– Art. 110 – cres­teri sala­ri­a­le;
– Ane­xa nr. 1 – art. 2 – pro­gra­mul de lucru;
– Ane­xa nr. 15 pct. II.2 – valoa­re bile­te de odih­na.

 Art. 28 (2) – pro­mo­va­rea in gri­la;
– se va redis­cu­ta in cadrul sedin­tei de nego­ci­e­re din 27.07.2018

 Art. 63 – dura­ta pau­zei de masa;

In pro­gra­mul de lucru este cuprin­sa o pau­za de masa de 45 de minu­te, nein­clu­sa in dura­ta nor­ma­la a tim­pu­lui de mun­ca.

Admi­nis­tra­tia si Sin­di­ca­tul au agre­at modi­fi­ca­rea art. 63 si a Ane­xei nr 1 art. 2, pen­tru o peri­oa­da de 3 luni, ince­pand cu data de 01.08.2018, urmand ca apoi sa se deci­da daca se va men­ti­ne noul pro­gram sau se va reve­ni la pro­gra­mul ante­ri­or.

 Art. 110 – cres­teri sala­ri­a­le;
– se va redis­cu­ta in cadrul sedin­tei de nego­ci­e­re din 27.07.2018

 Ane­xa nr. 1 – art. 2 – pro­gra­mul de lucru;
Pen­tru locu­ri­le de mun­ca unde acti­vi­ta­tea se des­fa­soa­ra intr-un sin­gur schimb, pro­gra­mul nor­mal de lucru este:

a) 7:30 – 16:15, cu pau­za de masa de 45 minu­te intre ore­le 11:30–12:15;

b) pen­tru locu­ri­le de mun­ca unde acti­vi­ta­tea se des­fa­soa­ra in schim­buri, pro­gra­mul este urma­to­rul:
– schim­bul I 07:30–16:15, cu pau­za de masa de 45 minu­te intre ore­le 11:30–12:15;
– schim­bul II 16:15–01:00, cu pau­za de masa de 45 minu­te intre ore­le 20:15–21:00;

Obser­va­tie: ali­ne­a­te­le c) si d) raman neschim­ba­te.

 Ane­xa nr. 15 pct. II.2 – valoa­re bile­te de odih­na.

Par­ti­le au agre­at majo­ra­rea valo­rii maxi­me a bile­tu­lui de odih­na de la 600, la 750 lei.

Vom reve­ni cu infor­ma­tii supli­men­ta­re des­pre cele doua arti­co­le rama­se in redis­cu­ta­re (art. 28 si 110), dupa sedin­ta de nego­ci­e­re din 27.07.2018.


Man­ga­lia News, Joi, 26.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele