Cerbul de Aur: Juriul care va alege concurenţii Festivalului Internaţional de la Brașov [PROMO]

0
580

Cer­bul de Aur: Juri­ul este pre­gă­tit să alea­gă cine va urca pe sce­na Con­cur­su­lui Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur 2018. Direc­to­rul Fes­ti­va­lu­lui, jur­na­li­şti, oameni de radio, com­po­zi­tori, regi­zori, cu toţii spe­cia­li­şti şi iubi­tori ai muzi­cii vor desem­na con­cu­renţii edi­ţi­ei din acest an, care va avea loc în peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie, în Pia­ţa Sfa­tu­lui din Bra­șov.

Daniel Jin­ga – diri­jor şi com­po­zi­tor, Lia­na Stan­ciu Geor­ges­cu – jur­na­list de spe­cia­li­ta­te radio şi tv, Felix Crai­ni­cu – rea­li­za­tor Radio Româ­nia Actu­a­li­tă­ţi, Andrei Tudor – com­po­zi­tor, Andre­ea Archip – jur­na­list, Gabriel Scîr­let – regi­zor muzi­cal TVR şi Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit – direc­to­rul Fes­ti­va­lu­lui sunt cei şap­te jura­ţi care vor deci­de arti­ş­tii ce intră în Con­cur­sul Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur.

După închi­de­rea peri­oa­dei de înscri­eri, mem­brii juri­u­lui vor ale­ge cel mult 15 con­cu­renţi din­tre can­di­da­ţi, urmând ca pe 20 iulie să aflăm nume­le arti­ş­ti­lor care vor lup­ta pen­tru Mare­le Tro­feu.

Sunt extrem de ono­ra­tă şi, în ace­la­şi timp, res­pon­sa­bi­li­za­tă de sem­ni­fi­ca­ţia apar­te a aces­tei edi­ţii ani­ver­sa­re a Fes­ti­va­lu­lui – Con­curs Inter­na­tio­nal ‚Cer­bul de Aur’”, a decla­rat Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit, Direc­to­rul Fes­ti­va­lu­lui.

Voi spu­ne un lucru de dome­ni­ul evi­denţei: ne dorim o repu­ne­re a aces­tui brand de pres­ti­giu pen­tru TVR șşi pen­tru Româ­nia în pozi­ţia pe care el o meri­tă în pei­sa­jul muzi­cal româ­nesc. Lucrăm intens pen­tru a avea un mix de  reci­ta­luri româ­neşti şi stră­i­ne, care să se ridi­ce la stan­dar­de­le de cali­ta­te muzi­ca­lă ale edi­ţi­i­lor ante­ri­oa­re”, a adă­u­gat direc­to­rul fes­ti­va­lu­lui.

Au mai rămas zece zile pen­tru înscri­eri la Con­cur­sul inter­națio­nal de inter­pre­ta­re

Arti­ş­tii care vor să urce pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui şi să con­cu­re­ze pen­tru pre­mii în valoa­re tota­lă de 65 de mii de euro mai au timp să se înscrie până în data de 11 iulie a.c., pe site-ul ofi­ci­al al eve­ni­men­tu­lui, http://cerbuldeaur.ro/, unde este publi­cat şi Regu­la­men­tul Fes­ti­va­lu­lui Con­curs.  

Spe­răm să ofe­rim publi­cu­lui din Pia­ţa Sfa­tu­lui şi din faţa ecra­ne­lor de tele­vi­ziu­ne un con­curs inte­re­sant, cu inter­preţi talen­ta­ţi, fie­ca­re cu ampren­ta sa artis­ti­că apar­te. Mai sunt zece zile şi îi încu­ra­jez să se înscrie pe toţi tine­rii arti­şti care vor să urmeze calea de suc­ces a unor mari nume pre­cum Lumi­ni­ţa Dobres­cu, Cori­na Chi­r­i­ac, Mar­ga­re­ta Pâsla­ru, Ange­la Simi­lea, Moni­ca Anghel, Pau­la Seling sau Andra”, a punc­tat Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit.

Arti­ş­tii înscriși în selec­ția fes­ti­va­lu­lui-con­curs vor fi eva­lu­ați de un juriu for­mat din șap­te pro­fe­si­o­ni­şti. Com­po­zi­tor și diri­jor, Daniel Jin­ga este maes­tru de cor al Ope­rei Națio­na­le din Bucu­reşti şi diri­jor al Orches­trei Sim­fo­ni­ce Mun­te­nia din Târ­go­vi­ş­te. Doc­tor în muzi­că, este fon­da­tor și diri­jor al coru­lui de came­ră Acco­us­tic și a cola­bo­rat în pro­iec­te sim­fo­ni­ce cu mari artiști români pre­cum Pho­e­nix, Ghe­or­ge Zam­fir sau Smi­ley.

Felix Crai­ni­cu este regi­zor de tea­tru (cu nume­roa­se spec­ta­co­le monta­te în tea­tre din Româ­nia), scri­i­tor, fon­da­tor al Șco­lii de dans și tea­tru Oport­u­ni­dad. Cu o expe­rien­ță de 25 de ani în radio, Felix Crai­ni­cu rea­li­zea­ză, în pre­zent, mai mul­te emi­siuni muzi­ca­le la Radio Româ­nia Actu­a­li­tă­ţi – „Muzi­ca de top“, „Muzi­că şi radio“, „Cole­cţia de muzi­că – suc­ce­se­le muzi­cii româ­neşti“.

Lia­na Stan­ciu se numă­ră prin­tre pri­mii rea­li­za­tori de radio dupa 1989 și face par­te din echi­pa TVR de pes­te zece ani, unde este rea­li­za­tor de emi­siuni de diver­tis­ment și cul­tu­ra­le. Lia­na Stan­ciu are o expe­rienţă vas­tă în media româ­neas­că și este acti­vă în mai mul­te ONG-uri.

Andre­ea Archip este repor­ter spe­cial la Liber­ta­tea. Are o expe­rien­ță de 12 ani ca jur­na­list, în pre­să scri­să și tele­vi­ziu­ne. A înce­put cu Eve­ni­men­tul zilei și Ade­vă­rul, a lucrat la Depar­ta­men­tul Știri al Tele­vi­ziu­nii Româ­ne, a rea­li­zat repor­ta­je și docu­men­ta­re la Digi24. Ca repor­ter la Liber­ta­tea, a coor­do­nat și rea­li­zat cam­pa­nii media și a fost tri­mi­sul spe­cial al publi­ca­ți­ei la eve­ni­men­te de amploa­re din țară și stră­i­nă­ta­te.

Dis­tins cu pes­te 30 de pre­mii de cre­a­ţie sau inter­pre­ta­re, com­po­zi­to­rul Andrei Tudor este mem­bru al Uniu­nii Com­po­zi­to­ri­lor şi Muzi­co­lo­gi­lor din Româ­nia, în comi­sia de spe­cia­li­ta­te a Cre­di­dam și lec­tor uni­ver­si­tar doc­tor la Cate­dra de com­po­zi­ție a Uni­ver­si­tă­ții de Muzi­că din Bucu­rești. Artis­tul cola­bo­rea­ză, în cali­ta­te de com­po­zi­tor, orches­tra­tor, pia­nist sau şef de orches­tră cu nume impor­tan­te din indus­tria muzi­ca­lă, pre­cum Ange­la Ghe­or­ghiu, Andra, Aura Urzi­cea­nu, Moni­ca Anghel, Nico, Lumi­ni­ța Anghel,  Gabriel Cota­bi­ță, Feli­cia Filip, Vlad Miri­ță, Mar­cel Pavel, Cezar Oua­tu, Cristi Min­cu­les­cu, Adri­an Ena­che, Pau­la Seling sau Pasha Par­feni. Pie­se sau aran­ja­men­te sem­na­te de com­po­zi­tor au apă­rut pe mai mult de 20 de com­pi­la­ții.

Gabriel Scîr­let a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea Naţio­na­lă de Muzi­că Bucu­reşti la secţia Com­po­zi­ţie. Din 2006 este regi­zor muzi­cal la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, unde a rea­li­zat regia muzi­ca­lă pen­tru nume­roa­se con­cur­suri muzi­ca­le: Euro­vi­sion, Cer­bul de Aur, Con­cur­sul Geor­ge Ene­scu, Euro­vi­sion Juni­or, Mama­ia Copi­i­lor. Lan­sări disco­gra­fi­ce: Jon Lord live(EMI Lon­dra), Filar­mo­ni­ca Moscova(Sony Aus­tria), Filar­mo­ni­ca Geor­ge Ene­scu, Hope Con­cert.

Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit are o expe­rien­ță în media de 25 de ani, fiind copro­du­că­tor, rea­li­za­tor și mode­ra­tor al emi­siu­nii „De la A la infi­nit” (2013), jur­na­list și edi­tor pen­tru Avan­ta­ge, Elle, Cos­mo­po­li­tan, EVZ life and sty­le, catchy.ro. La edi­ția din acest an, Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit este direc­to­rul Fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur.

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur va avea loc în peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie a.c., în Pia­ţa Sfa­tu­lui din Bra­şov.

În an ani­ver­sar, dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Româ­ni­ei şi semi­cen­te­na­ru­lui fes­ti­va­lu­lui, TVR pro­pu­ne un for­mat spe­cial al eve­ni­men­tu­lui, cu o Gală Ani­ver­sa­ră, două zile de con­curs, o Gală a Fes­ti­va­lu­lui şi eve­ni­men­te adia­cen­te.

Fes­ti­va­lul se va înche­ia cu o Gală Cen­te­na­ră, un spec­ta­col fol­cloric ce va reuni muzi­ca popu­la­ră tra­di­ţio­na­lă româ­neas­că şi pre­lu­crări de actu­a­li­ta­te ale aces­tui gen muzi­cal.

Eve­ni­men­tul va fi trans­mis în direct şi în exclu­si­vi­ta­te de Tele­vi­ziu­nea Româ­nă. (sur­sa: cerbuldeaur.ro). Cer­bul de Aur pe Face­bo­ok, aici


Cer­bul de Aur — Gol­den Stag, the biggest music fes­ti­val in Roma­nia, is wai­ting for you to com­pe­et on its sta­ge for the gre­at tro­phy and pri­zes wor­th of 65k euros.
Regis­tra­tions are open for the young artists until july the 11th… Visit the site cerbuldeaur.ro and do not miss the uni­que chan­ce to beco­me a super­star!


Man­ga­lia News, 06.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply