Campanie de donare de sânge, la Mangalia, sâmbătă, 21 iulie 2018!

0
427

Cam­pa­nie de dona­re de sân­ge, la Man­ga­lia. Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, sâm­bă­tă, 21.07.2018, între ore­le 08.30 — 13.30, o acțiu­ne de dona­re de sân­ge.

Sunt aștep­ta­te toa­te per­soa­ne­le sănă­toa­se din loca­li­ta­tea Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te care doresc să îi aju­te pe pacien­ții care au nevo­ie de tra­ta­ment trans­fu­zio­nal.

Pot dona sân­ge per­soa­ne cu vâr­sta cuprin­să între 18–65 ani (pen­tru pri­ma dona­re 18–60 de ani, în func­ție de eva­lu­a­rea medi­ca­lă) cu gre­u­ta­tea pes­te 50 kg (în func­ție de înăl­ți­me, con­sti­tu­ție), care nu au sufe­rit de hepa­ti­ta vira­lă, tuber­cu­lo­ză, sifi­lis, mala­rie, infec­ție HiV, epi­lep­sie, dia­bet zaha­rat insuli­no-depen­dent, boli de ini­mă, etc.

Per­soa­ne­le pes­te 50 de ani sunt ruga­te să adu­că de la medi­cul de fami­lie o ade­ve­rin­ță din care să reia­să că nu sunt în evi­den­ță cu boli de ini­mă, neu­ro­lo­gi­ce, alte boli cro­ni­ce care ar con­train­di­ca dona­rea de sân­ge.

Cu 3 zile îna­in­te de dona­re, este inter­zis con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce!

În ziua donă­rii se reco­man­dă un mic dejun ușor (san­dwi­ch-uri, fruc­te, lac­ta­te) și mini­mum 500 ml lichi­de.

Per­soa­ne­le care efec­tu­ea­ză o dona­re com­ple­tă (450 ml sân­ge) bene­fi­ci­a­ză la cere­re de:

  • 7 tiche­te de masă pen­tru pro­du­se ali­men­ta­re;
  • o zi libe­ră, în ziua donă­rii, în cazul dona­to­ri­lor sala­ri­ați, elevi, stu­denți și mili­tari;
  • decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port în comun în ziua donă­rii între loca­li­ta­tea de domi­ci­liu, reșe­din­ță înscri­să în actul de iden­ti­ta­te și loca­li­ta­tea unde se efec­tu­ea­ză dona­rea de sân­ge.

Vă aștep­tăm sâmbă­tă, 21.07.2018, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis (Por­tul Turis­tic) din loca­li­ta­tea Man­ga­lia, cu un act de iden­ti­ta­te vala­bil, între ore­le 08.30–13.30.

Sân­ge­le este un dar ce nu poa­te fi înlo­cu­it!
Este nevo­ie de cât mai mulți dona­tori!
Chea­mă-ți și pri­e­te­nii!


Man­ga­lia News, 19.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply