Angajatii Polaris M Holding asigură salubrizarea a 110.000 mp de plajă, la Festivalul Neversea

0
444

Anga­ja­tii Pola­ris M Hol­ding asi­gu­ră salu­bri­za­rea a 110.000 mp de pla­jă, la fes­ti­va­lul Never­sea.

Pri­ma zi de des­fa­su­ra­re a fes­ti­va­lu­lui de la malul marii a adus pes­te 10.000 de par­ti­ci­pan­ti din tara noas­tra, dar si din Marea Bri­ta­nie, Isra­el si Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Aces­tia bene­fi­ci­a­za de ser­vi­cii de salu­bri­za­re si igie­ni­za­re a pla­jei si a cai­lor de acces din par­tea a 120 de anga­jati ai soci­e­ta­tii Pola­ris M Hol­ding, care isi des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea in mod per­ma­nent, in 3 ture de lucru. De ase­me­nea au fost puse la dis­po­zi­tie un numar de 400 de euro­pu­be­le cu o capa­ci­ta­te de 240 litri fie­ca­re pen­tru depo­zi­ta­rea dese­u­ri­lor rezul­ta­te.

Ne dorim ca cel mai mare fes­ti­val de pe pla­ja din Euro­pa sa fie decla­rat si cel mai curat!

Invi­tam toti fanii Never­sea sa ne aju­te in men­ti­ne­rea stan­dar­de­lor de cura­te­nie, prin depo­zi­ta­rea dese­u­ri­lor in spa­ti­i­le spe­cial ame­na­ja­te.

Impre­u­na putem pas­tra o ima­gi­ne impe­ca­bi­la a dis­trac­ti­ei si a magi­ei muzi­cii!


Man­ga­lia News, 06.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply