Sindicaliștii de la DMHI Mangalia renunță la proteste, dar se pregătesc de noi negocieri

1
819

Lucră­to­rii Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia au renu­nţat la pro­tes­tul din 28 iunie, a decla­rat, astăzi, lide­rul Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, Lau­ren­tiu Gobe­a­jă, pen­tru Radio Con­stan­ța.

Vineri a avut loc şedinţa Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acţio­na­ri­lor, prin care s‑au apro­bat con­di­ţi­i­le de aso­ci­e­re între Şan­ti­e­rul Naval 2 mai şi com­pa­nia olan­de­ză Damen.

Din­co­lo de pre­lu­a­rea şan­ti­e­ru­lui de către noul inves­ti­tor, oame­nii îşi doresc sala­rii mai mari şi o ren­e­go­ci­e­re a con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că:

Având în vede­re că s‑au apro­bat aces­te con­di­ții, în ședin­ța Con­si­li­u­lui Direc­tor vom lua deci­zia de a sus­pen­da acțiu­nea de pro­test. La noi, sala­ri­ul mediu este unde­va la 3.400 de lei, în timp ce la Damen Galați este unde­va la 4.400 de lei, adi­că sun­tem foar­te aproa­pe de sala­ri­ul minim pe eco­no­mie. La 8 ore, sala­ri­ul este sub 2.000 de lei, 1.800 – 1.900 de lei net. Con­di­ți­i­le din­tr-un șan­ti­er naval, deși sun­tem înca­drați la con­di­ții nor­ma­le, ele nu sunt toc­mai nor­ma­le“, afir­mă sin­di­ca­lis­tul Lau­ren­țiu Gobe­a­jă.

Sunt în redis­cu­ta­re 5 arti­co­le din Con­trac­tul Colec­tiv de Mun­că înche­iat anul aces­ta, pre­ci­zea­ză Gobe­a­jă:

Avem în diver­gen­ță doar cinci arti­co­le, pen­tru că nu ne-am înțe­les în cadrul ședin­țe­lor ante­ri­oa­re. Nu ne puteau oferi nimic. Aces­te arti­co­le se refe­ră la pro­mo­va­re, creș­teri sala­ri­a­le, dura­ta pau­zei de masă, pro­gra­mul de lucru și bile­te de odih­nă. Anti­ci­păm că vom mai pre­lungi pen­tru a patra oară dura­ta nego­ci­e­ri­lor, deo­a­re­ce pe 30 iunie expi­ră peri­oa­da pe care am stabilit‑o noi. Esti­măm că vom mai pre­lungi cu cel puțin o lună“, a mai spus lide­rul sin­di­cal al anga­ja­ți­lor de la Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia.

Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia are în pre­zent 1.592 de sala­ri­a­ţi şi con­trac­te care abia asi­gu­ră fun­cţio­na­rea lui.

sur­sa: radioconstanta.ro. foto: © Vale­ri­an Şarîn­ga.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. E vre­mea sa con­struim, sa repa­ram, sa moder­ni­zam nave mari­ti­me. Mij­loa­ce­le de pro­duc­tie ale san­ti­e­ru­lui tre­bu­ie amor­ti­za­te finan­ci­ar, in caz con­trar, pier­de­ri­le sint imen­se.

Leave a Reply