SCURTĂ PREZENTARE A MONUMENTELOR ISTORICE CARE URMEAZĂ A FI RESTAURATE, CONSERVATE ȘI PUSE ÎN VALOARE LA CONSTANȚA [VIDEO]

0
626

Cris­ti­na Ione­scu: Pen­tru că sunt con­stăn­țeni care numesc Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, ”clă­di­rea aia din față de la Piz­zi­co” — nu glu­mesc – cred că ar fi inte­re­sant pen­tru noi să aflăm câte­va infor­ma­ții des­pre patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al ora­șu­lui în care tră­im. Ches­tiuni ele­men­ta­re des­pre care să le poves­tim copi­i­lor noștri.

SCURTĂ PREZENTARE A MONUMENTELOR ISTORICE
CARE URMEAZĂ A FI RESTAURATE, CONSERVATE ȘI PUSE ÎN VALOARE:

CLĂDIREA MUZEULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA.

 • Clă­di­rea în care se află astăzi Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța este un monu­ment isto­ric impu­nă­tor, ce domi­nă Pia­ța Ovi­diu din Constanța;
 • Clă­di­rea a fost pro­iec­ta­tă ca Palat Comu­nal de arhi­tec­tul Vic­tor Ște­fă­ne­scu și a fost con­stru­i­tă sub îndru­ma­rea sa, în peri­oa­da 1912 – 1921;
 • Este o clă­di­re deo­se­bi­tă din punct de vede­re arhi­tec­to­nic, con­stru­i­tă în stil neoromânesc.
 • Pia­tra de fun­da­ție a fost așe­za­tă în ziua de 22 mai 1912 de Prin­ci­pe­le Fer­di­nand, moș­te­ni­to­rul tro­nu­lui Româ­ni­ei, care a sem­nat actul come­mo­ra­tiv ală­tu­ri de: Epi­sco­pul Nifon, Con­stan­tin Pari­a­no, Pri­ma­rul Titus Cănă­nău şi alţi consilieri;
 • Pro­iec­tul pre­ve­dea o fun­da­ție de 3–4m adân­ci­me, însă stra­tul de pământ solid a apă­rut la adân­ci­mea de 17 m, ast­fel că fun­da­ția are acum 17 m;
 • Cos­tu­ri­le ridi­ca­te ale con­struc­ți­ei au dus la opri­rea lucră­ri­lor în anul 1913; în anul 1914 aces­tea au fost relu­a­te, iar la înce­pu­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al lucră­ri­le au fost din nou oprite;
 • După sfâr­și­tul răz­bo­i­u­lui, lucră­ri­le au fost din nou relu­a­te, iar în ziua de 17 iulie 1921 a avut loc inau­gu­ra­rea Pala­tu­lui Comunal;
 • Sala mare de la eta­jul I a fost pic­ta­tă în peri­oa­da 1966 – 1968 de pic­to­rii Niculi­na Dona Dela­vran­cea şi Ghe­or­ghe Popescu;
 • În ziua de 25 decem­brie 1977, clă­di­rea a fost inau­gu­ra­tă ca sediu al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța;

În pre­zent, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța este cel mai mare și cel mai impor­tant muzeu din Dobro­gea, cu un patri­mo­niu ce numă­ră pes­te 400.000 de bunuri cul­tu­ra­le, data­te din pre­i­s­to­rie până în seco­lul al XX-lea.

MORMÂNTUL PICTAT DE TIP HIPOGEU

A fost des­co­pe­rit în ziua de 25 febru­a­rie 1988, cu pri­le­jul unor lucrări edi­li­ta­re rea­li­za­te în peri­me­trul necro­po­lei tomitane;

 • Intra­rea în mor­mânt este pre­vă­zu­tă cu dro­mos (culoar de acces), iar dimen­siu­ni­le came­rei fune­ra­re sunt: 2,80 X 2,30 X 2,05;
 • Ten­cu­ia­la din inte­ri­o­rul mor­mân­tu­lui a fost aco­pe­ri­tă de repre­zen­tări antro­po­mor­fe, zoo­mor­fe și fitomorfe;
 • Pe pere­te­le nor­dic este pic­tat un ban­chet fune­rar la care par­ti­ci­pă cinci per­soa­ne, iar­doi ser­vi­tori toar­nă vin celor așe­zați la masă; pe masă se află un pla­tou cu peș­te și coșu­le­țe de pâine;
 • Pe pere­te­le ves­tic este pic­tat un iepu­re mân­când stru­guri și patru potâr­nichi ală­tu­ri de o cupă, iar pe pere­te­le estic sunt două păsări care ciu­gu­lesc din­tr-un coș;
 • Pe pere­te­le sudic, dea­su­pra intră­rii în cavou, sunt pic­tați patru porum­bei și moti­ve vegetale;
 • Toa­te aces­te repre­zen­tări cuprind nume­roa­se sim­bo­luri creș­ti­ne, fapt ce demon­strea­ză că cei înhu­mați au fost creștini;
 • În mor­mânt au fost des­co­pe­ri­te patru sche­le­te în pozi­ție întin­să, cu capul spre vest, un sche­let adu­nat în stân­ga intră­rii și un sche­let de copil depus într‑o amfo­ră, în dreap­ta intrării;

Ca obiec­te­le fune­ra­re au fost des­co­pe­ri­te: măr­ge­le, bră­țări și un unguentariu;
Mor­mân­tul a fost con­stru­it în pri­ma par­te a seco­lu­lui al IV-lea p.Chr. și a fost uti­li­zat pen­tru înhu­mări suc­ce­si­ve, până la înce­pu­tul seco­lu­lui al V‑lea”.

Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel COLESNIUC,
DIRECTOR al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța.

sur­sa: Cris­ti­na Ione­scu, Fb.


Digi24 Con­stan­ta: Isto­ria rena­ş­te la Con­stanţa. Cele mai impor­tan­te clă­diri şi locuri isto­ri­ce din oraş vor intra într-un amplu pro­ces de rea­bi­li­ta­re. Este vor­ba de Edi­fi­ci­ul Roman cu Mozaic, Muze­ul de Isto­rie şi Arhe­o­lo­gie şi mor­mân­tul pic­tat Hypo­geu. Con­trac­te­le de finanţa­re au fost deja sem­na­te. Valoa­rea între­gu­lui pro­iect este de aproa­pe 6 mili­oa­ne de euro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply