ȘANTIERUL NAVAL, PE PRIMUL LOC ÎNTRE PRIORITĂȚILE MANGALIEI! Iată rezultatele sondajului de opinie Mangalia News

0
512
Booking.com

ȘANTIERUL NAVAL, PE PRIMUL LOC ÎNTRE PRIORITĂȚILE MANGALIEI!

Vă pre­zen­tăm mai jos situ­a­ția votu­ri­lor din Ches­tio­na­rul lan­sat pe data de 5 mai a.c.

Până la fine­le lunii mai, arti­co­lul a fost vizu­a­li­zat direct de 1.525 de citi­tori. Pe Face­bo­ok, impac­tul pos­tă­ri­lor a fost în total de 15.9KLa son­daj au răs­puns 512 din­tre citi­to­rii direcți, căro­ra le mul­țu­mim. Iată Cla­sa­men­tul care sta­bi­leș­te cele mai impor­tan­te pro­ble­me ale Man­ga­li­ei, după opi­ni­i­le celor care și-au expri­mat votul:

Care cre­deți că sunt PRIORITĂȚILE Man­ga­li­ei?

 1. Șan­ti­e­rul naval(15%, 295 voturi);

 2. Asfal­ta­rea stră­zi­lor și refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor(14%, 279 voturi);

 3. Sănă­ta­tea: Spi­ta­lul muni­ci­pal, Poli­cli­ni­ca, Medi­ci­na de fami­lie; (11%, 214 voturi);

 4. Șco­li­le – vezi situ­a­tia Șco­lii Gala Galac­tion; (8%, 160 voturi);

 5. Lip­sa locu­ri­lor de mun­că(8%, 153 voturi);

 6. Eve­ni­men­te esti­va­le, care să atra­gă mai mulți turiști; (7%, 145 voturi);

 7. Sta­țiu­ni­le, cu pro­ble­me­le lor; (6%, 126 voturi);

 8. Cul­tu­ra: Casa de Cul­tu­ră, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Cine­ma Pes­că­ruș; (6%, 120 voturi);

 9. Par­cu­ri­le din Man­ga­lia; (6%, 117 voturi);

10. Locu­in­țe / tere­nuri de case pen­tru tineri; (5%, 92 voturi);

11. Locuri de joa­că pen­tru copii; (4%, 85 voturi);

12. Ser­vi­ci­i­le din turism, cali­ta­tea aces­to­ra; (4%, 73 voturi);

13. Spor­tul: Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal pro­mis; (3%, 62 voturi);

14. Sigu­ran­ța cetă­țea­nu­lui; (3%, 61 voturi);

15. Alte­le (scri­eți-ne pe [email protected]). Pro­pu­neți și solu­ții! (0%, 3 voturi).

Total ale­gă­tori: 512.


N. red: Cu acest son­daj, am dorit să vedem care ar fi ordi­nea urgen­țe­lor, a pri­me­lor 5 din­tre cele mai ”arză­toa­re” pri­o­ri­tăți ale Man­ga­li­ei, în opi­nia citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News. Cla­sa­men­tul de mai sus este edi­fi­ca­tor și poa­te fi un ”îndru­mar” pen­tru cei care con­duc des­ti­ne­le comu­ni­tă­ții loca­le, dar și pen­tru par­la­men­ta­rii de Con­stan­ța care, cre­dem că ar putea face mai mul­te pen­tru sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Prin­tre comen­ta­ri­i­le pri­mi­te pe adre­sa redac­ți­ei, au fost și une­le care sus­ți­neau că toa­te cele 14 vari­an­te ale Ches­tio­na­ru­lui sunt impor­tan­te pen­tru via­ța soci­al-eco­no­mi­că a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și că ar fi nevo­ie de inves­ti­ții și inves­ti­tori care să cre­e­ze noi locuri de mun­că în zonă. Așa este. Au drep­ta­te cei care ne-au scris și cei care au votat. Aștep­tăm în con­ti­nu­a­re pro­pu­ne­ri­le și solu­ți­i­le dum­ne­a­voas­tră, dragi citi­tori, chiar și după închi­de­rea votă­rii, pe adre­sa: [email protected]


Man­ga­lia News, 02.06.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele