Programul ERASMUS+, proiect de succes al Colegiului Tehnic ”TOMIS” Constanța: Calitate în formarea profesională la standarde europene a viitorilor tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații

0
247
Booking.com

PROGRAMUL ERASMUS+. ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2017–2018.

Număr pro­iect: 2017–1‑RO01-KA102-035801.

Titlul pro­iec­tu­lui: Cali­ta­te în for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă la stan­dar­de euro­pe­ne a vii­to­ri­lor teh­ni­cieni meca­nici pen­tru între­ți­ne­re și repa­ra­ții.

Pro­iect finanţat de Uniu­nea Euro­pea­na prin pro­gra­mul Uniu­nii Euro­pe­ne pen­tru edu­ca­ţie, for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, tine­ret şi sport 2014 — 2020.

În peri­oa­da 07 – 25.05.2018, COLEGIUL TEHNICTOMIS” CONSTANȚA a deru­lat sta­gi­ul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă în cadrul pro­iec­tu­lui de mobi­li­ta­te cu numă­rul şi titlul menţio­na­te mai sus, finanţat din Pro­gra­mul ERASMUS+, KA102, în urmă­toa­re­le con­di­ţii:

Dura­ta mobi­li­tă­ţii: 3 săp­tămâni
Număr par­ti­ci­panţi: 15
Număr par­ti­ci­panţi cu nevoi spe­ci­a­le: 0
Număr per­soa­ne însoţi­toa­re: 2

Grant acor­dat: 42.726 Euro.

Pro­iec­tul apro­bat: „Cali­ta­te în for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă la stan­dar­de euro­pe­ne a vii­to­ri­lor teh­ni­cieni meca­nici pen­tru între­ți­ne­re și repa­ra­ții” s‑a des­fă­șu­rat având ca orga­ni­za­ții de pri­mi­re JOBAUTO, DAVID OCTAVIO MARTINS da COSTA și BARCELTURBO LDA din Bar­ce­los, Por­tu­ga­lia şi Asso­ci­a­ção Inter­cul­tu­ral Ami­gos da Mobi­li­da­de, Bar­ce­los, Por­tu­ga­lia, ca par­te­ner inter­me­di­ar.

Bene­fi­ci­a­rii aces­tui pro­iect au fost 15 elevi din cla­sa a XI‑a, spe­cia­li­za­rea Teh­ni­cian meca­nic pen­tru între­ți­ne­re și repa­ra­ții, care au par­curs, timp de 3 săp­tămâni prin pla­sa­ment trans­na­ţio­nal în orga­ni­za­ţii din Por­tu­ga­lia, uni­tă­ţi­le de com­pe­tenţe şi ele­men­te­le de conţi­nut din cur­ri­cu­lum pen­tru cla­sa a XI‑a, MI Sis­te­me de trans­mi­te­re a miș­că­rii, M III Teh­nici de măsu­ra­re în dome­niu, MIV Sis­te­me de auto­ma­ti­za­re, MVII Asam­blări meca­ni­ce – instru­i­re prac­ti­că.

Obiec­ti­ve­le pro­iec­tu­lui au fost:

O1 – For­ma­rea de abi­li­tăți și com­pe­ten­țe teh­ni­ce la îna­lt nivel de cali­ta­te în for­ma­rea ini­ția­lă pen­tru 15 elevi cu spe­cia­li­za­rea Teh­ni­cian meca­nic pen­tru între­ți­ne­re și repa­ra­ții, con­form cu SPP-ul cores­pun­ză­tor cali­fi­că­rii, cu recu­noaș­te­rea rezul­ta­te­lor învă­ță­rii prin ECVET și Euro­pa­ss;

O2 – Atra­ge­rea în mobi­li­ta­te a cel puțin 50% par­ti­ci­panți din gru­puri dez­a­van­ta­ja­te pen­tru pro­mo­va­rea diver­si­tă­ții și ega­li­tă­ții de șanse în for­ma­rea for­ței de mun­că cu grad îna­lt de cali­fi­ca­re care să faci­li­te­ze mobi­li­ta­tea și inser­ția tine­ri­lor pe pia­ța mun­cii;

O3 – Dezvol­ta­rea par­te­ne­ri­a­tu­lui edu­ca­țio­nal trans­na­țio­nal cu cel puțin două fir­me pen­tru asi­gu­ra­rea cali­tă­ții instru­i­rii prac­ti­ce la stan­dar­de euro­pe­ne;

O4 – For­ma­rea de ati­tu­dini și com­por­ta­men­te tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor în vede­rea creș­te­rii com­pe­ti­ti­vi­tă­ții și a gra­du­lui de ocu­pa­re în lumea dina­mi­că a pie­ței mun­cii, deve­ni­rii de cetă­țeni euro­peni activi și pen­tru con­tri­bu­ția aces­to­ra la o soci­e­ta­te soli­da­ră.

Par­ti­ci­pan­ții au obser­vat modul de fun­cţio­na­re a unor fir­me pri­va­te din Por­tu­ga­lia, orga­ni­za­rea şi dis­tri­bu­i­rea sar­ci­ni­lor în fir­mă, lucrul în echi­pă.

Ele­vii au dobân­dit o viziu­ne glo­ba­lă a mese­ri­ei şi un stil de mun­că inde­pen­dent, cât şi încre­de­rea în sine.

În peri­oa­da mobi­li­tă­ţii, par­ti­ci­panţii pro­iec­tu­lui au luat con­tact cu civi­li­za­ţia, cul­tu­ra şi isto­ria regiu­nii Bra­ga, vizi­tând nume­roa­se obiec­ti­ve turis­ti­ce din Bar­ce­los, Lisa­bo­na, Gui­ma­ra­es, Bra­ga, Pon­te de Lima, Via­na do Cas­te­lo, Por­to, cu impact asu­pra dezvol­tă­rii lor per­so­na­le. Dar mai pre­sus de toa­te, obţi­ne­rea cer­ti­fi­ca­te­lor Euro­pa­ss Mobi­li­ty repre­zin­tă cel mai mare câş­tig în plan pro­fe­sio­nal.

În urma sta­gi­u­lui de for­ma­re, ca pro­du­se ale pro­iec­tu­lui menţio­năm Por­to­fo­li­ul cu mate­ri­a­le de instru­i­re, fișe de lucru, instru­men­te de eva­lu­a­re.

Spe­răm ca deru­la­rea aces­tui pro­iect să ducă la ridi­ca­rea pres­ti­gi­u­lui şco­lii noas­tre, la sen­si­bi­li­za­rea agenţi­lor eco­no­mici pen­tru absor­bţia absol­venţi­lor noş­tri şi la faci­li­ta­rea găsi­rii unui loc de mun­că şi rea­li­za­rea pro­pri­u­lui job.

Res­pon­sa­bil pro­iect,

Prof. ing. Iulia San­du.


Man­ga­lia News, Marți, 19 iunie 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele