Premierea olimpicilor județeni. Din Centrul Metodic Mangalia s‑au evidențiat 11 elevi, la Olimpiada de Religie ortodoxă

0
344
https://www.mangalianews.ro/

Pre­mi­e­rea olim­pi­ci­lor jude­țeni la Reli­gie orto­do­xă.

        Joi, 31 mai 2018, a avut loc în Cate­dra­la epi­sco­pa­lă “Sfin­ții Apos­toli Petru și Pavel” din Con­stan­ța, fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a olim­pi­ci­lor jude­țeni la dis­ci­pli­na Reli­gie orto­do­xă.

După săvâr­și­rea Sfin­tei Litur­ghii, în pre­zen­ța ÎPS sale, Teo­do­sie, arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui și a doam­nei inspec­tor șco­lar pen­tru dis­ci­pli­na reli­gie, Prof. Stan Danie­la, ele­vii cei mai meri­tu­oși, care s‑au remar­cat în cadrul fazei jude­țe­ne a Olim­pi­a­dei de reli­gie (des­fă­șu­ra­tă pe 3 mar­tie 2018 la Școa­la Gim­na­zi­a­lă  Nr. 38 “Dimi­trie Can­te­mir” Con­stan­ța) au fost răs­plătiți cu diplo­me și pre­mii.

Din cei 56 de elevi din jude­țul Con­stan­ța pre­mi­ați în cadrul aces­tei com­pe­ti­ții, din Cen­trul Meto­dic Man­ga­lia s‑au evi­den­ți­at 11 elevi, după cum urmea­ză:

-        Hor­nea David, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3 Man­ga­lia, cla­sa a V‑a, coor­do­na­tor Prof. Pică Cos­tel, men­țiu­ne;

-        Tăran Vlad, Școa­la Gim­na­zi­a­lă  Nr. 3 Man­ga­lia, cla­sa a V‑a, coor­do­na­tor Prof. Pică Cos­tel, men­țiu­ne;

-        Pur­ca­ru Emi­lia Maria, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Gala Galac­tion” Man­ga­lia, cla­sa a VI‑a, coor­do­na­tor Prof. Ioni­ță Gabrie­la, pre­mi­ul al III-lea;

-        Mate­ciuc Daria Maria, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Gala Galac­tion” Man­ga­lia, cla­sa a VI‑a, coor­do­na­tor Prof. Ioni­ță Gabrie­la, men­țiu­ne;

-        Zbanț Eli­za Ște­fa­nia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Gala Galac­tion” Man­ga­lia, cla­sa a VI‑a, coor­do­na­tor Prof. Ioni­ță Gabrie­la, men­țiu­ne;

-        David Andre­ea, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Geor­ge Coș­buc” 23 August, cla­sa a VI‑a, coor­do­na­tor Prof. Bai­can Cos­tel-Cătă­lin, men­țiu­ne;

-        Nițu Andra Ioa­na, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Geor­ge Coș­buc” 23 August, cla­sa a VI‑a, coor­do­na­tor Prof. Bai­can Cos­tel-Cătă­lin, men­țiu­ne;

-        Lai­tă Maria, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Man­ga­lia, cla­sa a VII‑a, coor­do­na­tor Prof. Nico­lae Vale­ri­ca, men­țiu­ne;

-        Ioni­ță Teo­do­ra, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3 Man­ga­lia, cla­sa a VII‑a, coor­do­na­tor Prof. Pică Cos­tel, men­țiu­ne;

-        Cuba­ni­ță Ioa­na-Ias­mi­na, cla­sa a IX‑a, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia, coor­do­na­tor Prof. Tudor Valen­ti­na, pre­mi­ul I;

-        Dode Ali­na-Nico­le­ta, cla­sa a IX‑a, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia, coor­do­na­tor Prof. Tudor Valen­ti­na, pre­mi­ul al III-lea.

De remar­cat că din­tre aceștia, ele­va CUBANIȚĂ IOANA-IASMINA, de la Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis  Man­ga­lia,  a repre­zen­tat jude­țul Con­stan­ța  la a X‑a edi­ţie a Olim­pi­a­dei naţio­na­le de reli­gie, cul­tul orto­dox, ținu­tă în peri­oa­da 12–15 apri­lie 2018 la Iași, obținând MENȚIUNE cu nota 9.10.

Cele două com­pe­ti­ții fac par­te din Calen­da­rul olim­pi­a­de­lor națio­na­le șco­la­re, apro­bat  de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le (Nr.  24981/22.01.2018).

Feli­ci­tări tutu­ror ele­vi­lor olim­pici și pro­fe­so­ri­lor coor­do­na­tori!

LA MULTI ANI, TUTUROR COPIILOR!

Prof. Ioni­ță Gabrie­la,

Cen­trul Meto­dic Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, Vineri, 1 Iunie 2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele