Peste 4000 de copii participă la Campionatul Național de Baby și Minibaschet – Mangalia 2018

0
1434

Fede­ra­ţia Româ­nă de Bas­chet şi Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, pen­tru al IV-lea an con­se­cu­tiv, Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Baby şi Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia 2018. Eve­ni­men­tul spor­tiv se desfă­şoa­ră, în peri­oa­da 18 iunie – 8 iulie, la Man­ga­lia şi a reu­nit la star­tul com­pe­ti­ţi­ei pes­te 4000 de copii de la clu­buri din toa­tă țară.

Ca și în anii pre­ce­denți, eve­ni­men­tul a debu­tat, dumi­ni­că 17 iunie, cu spec­ta­cu­loa­sa para­dă a mici­lor bas­che­tba­liști, care au defi­lat pe tra­se­ul Club Nau­tic – Por­tul Turis­tic – Fale­za Man­ga­lia şi retur, anun­țând marea com­pe­ti­ție. Para­da mici­lor spor­tivi a deve­nit deja o tra­di­ție îna­in­te de între­ce­ri­le pro­priu-zise, ast­fel că aces­tea au loc într-un cadru fes­tiv, la care sunt pre­zenți părin­ții și rude­le celor mici, turiști și local­nici.

În fie­ca­re dumi­ni­că dina­in­tea săp­tămâ­ni­lor de con­curs, res­pec­tiv în zile­le de 17, 24 iunie şi 1 iulie, par­ti­ci­pan­ții la com­pe­ti­ție măr­șă­lu­iesc pe stră­zi­le ora­șu­lui, pen­tru pro­mo­va­rea eve­ni­men­tu­lui și a spor­tu­lui în gene­ral.

Potri­vit calen­da­ru­lui com­pe­ti­ţio­nal, meciu­ri­le se des­fă­șoa­ră de luni până sâm­bă­tă, înce­pând cu ora 08.00, timp de trei săp­tămâni, până la fina­lul com­pe­ti­ţi­ei.

Au loc patru cam­pi­o­na­te struc­tu­ra­te în câte două cate­go­rii: mas­culin şi femi­nin pen­tru baby­bas­chet (până la 10 ani), mas­culin şi femi­nin pen­tru mini­bas­chet (până la 12 ani).

Com­pe­ti­ţi­i­le se desfă­şoa­ră pe mai mul­te tere­nuri simul­tan, res­pec­tiv pe cele opt tere­nuri de sport din cadrul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, şase tere­nuri ale Bazei Spor­ti­ve “Pes­că­ruş” şi un teren ame­na­jat spe­cial cu aceas­tă oca­zie, în zona par­cu­lui Dia­na.

La fina­lul între­ce­ri­lor spor­ti­ve ale fie­că­rei săp­tămâni de con­curs, au loc fes­ti­vi­tă­ţi de pre­mi­e­re, în cadrul căro­ra cei mici sunt recom­pen­sa­ţi cu meda­lii, cupe şi diplo­me, pre­cum şi cu tri­co­uri ofi­ci­a­le ale com­pe­ti­ţi­ei, și alte pre­mii.

Con­form orga­ni­za­to­ri­lor, sco­pul aces­tui pro­iect este ace­la de a oferi oport­u­ni­tăți copi­i­lor, indi­fe­rent de apti­tu­dini, de a‑și mani­fes­ta abi­li­tă­ți­le, de a se bucu­ra de expe­rien­țe boga­te și pozi­ti­ve, asi­gu­rând tre­ce­rea cu entu­zi­asm spre prac­ti­ca­rea jocu­lui de bas­chet pro­priu-zis.


Man­ga­lia News, Luni, 18 iunie 2018. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele