Ozghiun Menabit: SOLICIT ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU FINANȚĂRI STRUCTURALE NERAMBURSABILE AL MUNICIPIULUI MANGALIA!

1
553
Booking.com

Ozghiun Mena­bit: NU EXISTĂ NIMENI CARE SĂ‑I ÎNVEȚE ȘI SĂ‑I ÎNDRUME PE LOCUITORII MANGALIEI PENTRU A ACCESA FONDURILE NERAMBURSABILE!
- dezvol­tând omul, dezvolți și ora­șul, oda­tă cu omul!

Am ajuns să tră­im într‑o lume izo­la­tă, refu­zând să ținem pasul cu pre­zen­tul. Dacă admi­nis­tra­ția publi­că, pre­sa, aso­ci­a­ti­i­le de comer­ci­anți, insti­tu­ți­i­le publi­ce etc. ar pro­mo­va infor­ma­ți­i­le des­pre fon­du­ri­le pe care le pot acce­sa cetă­țe­nii, Man­ga­lia ar deve­ni un loc fru­mos, de tră­it bine.

În tre­cut, îna­in­te de 1989, deo­a­re­ce întâl­neau și cunoș­teau turiști stră­ini și turiști români cu dife­ri­te men­ta­li­tăți, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei erau mai des­tu­pați la min­te și mai pro­gre­sivi. Mari­na­rii vedeau in țări stră­i­ne diver­se obiș­nu­in­țe si ino­va­ții, pe care le apli­cau aca­să. 

Astăzi, nici turism nu mai știm să facem.

Suc­ce­sul din alte loca­li­tăți se dato­rea­ză fon­du­ri­lor neram­bu­r­sa­bi­le euro­pe­ne, dar aces­tea nu pot fi acce­sa­te și imple­men­ta­te fără mun­că.

SOLICIT ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE!

- Tine­rii ar putea bene­fi­cia de ate­li­e­re de soci­a­li­za­re, de enter­tain­ment, de dezvol­ta­re per­so­na­lă, de pro­fe­sio­na­li­za­re și incu­ba­toa­re de afa­ceri. 

- Pen­sio­na­rii ar putea bene­fi­cia de clu­buri, de acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, de îngri­ji­re gra­tu­i­tă la domi­ci­liu, etc. De exem­plu, ape­lul “Buni­cii Comu­ni­tă­ții”, apel care va fi lan­sat pen­tru Axa 4. Nu tre­bu­ie decât să adu­năm date­le exis­ten­te pen­tru pro­iect. 

- Micii între­prin­ză­tori, soci­e­tă­ți­le comer­ci­a­le, per­soa­ne­le par­ti­cu­la­re etc. pot acce­sa fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru a dezvol­ta o afa­ce­re. Dar nu este nimeni să‑i învețe pe locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, să‑i îndem­ne la acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le. 

- de la edu­ca­ție la sănă­ta­te, de la petre­ce­rea tim­pu­lui liber la noi posi­bi­li­tăți pen­tru mun­că, de la cul­tu­ră și sport până la arti­za­nat și turism, toa­te dome­ni­i­le pot fi dezvol­ta­te cu finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le.

Sunt acce­si­bi­le, exis­tă comu­ne și sate care s‑au dezvol­tat, iar noi — un întreg muni­ci­piu cu o pozi­tie geo­gra­fi­că avan­ta­joa­să — nu am fost în sta­re!

Rolul major pen­tru a putea schim­ba acest bles­tem al iner­ți­ei soci­a­le îl are Admi­nis­tra­ția Publi­că. Cât este de greu să anga­jăm 30 de per­soa­ne care să se ocu­pe cu acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne si să‑i facem ero­ii noș­tri? 

Inclu­siv înfi­in­ța­rea unui ast­fel de depar­ta­ment poa­te fi finan­ța­tă cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le.

Con­si­li­ul Local poa­te înfi­in­ța un CENTRU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE, să îl finan­țe­ze și să‑l aibă în sub­or­di­ne, ca un orga­nism înfi­in­țat în folo­sul comu­ni­tă­ții. 

Dife­rit de direc­ția din pri­mă­rie, care se ocu­poă de pro­iec­te­le admi­nis­tra­ti­ei publi­ce (…), acest cen­tru să infor­meze, să îndru­me, să aju­te pen­tru a acce­sa fon­duri din axe­le pen­tru comer­ci­anți, cul­te, cul­tu­ră, per­soa­ne fizi­ce etc.

Nu este nevo­ie decât de voin­ța de a ne deș­tep­ta.

În foto, câte­va exem­ple de ape­luri care se vor lan­sa pen­tru dife­ri­te Axe finan­ța­re euro­pea­nă sau guver­na­men­ta­lă, din care pot bene­fi­cia locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, iar mai jos:

Cata­lo­gul sur­se­lor de finan­ta­re soci­e­tati comer­ci­a­le

Ozghiun Mena­bit, con­si­li­er muni­ci­pal.


UPDATE, 14.06.2018:

CENTRUL PENTRU FINANȚĂRI STRUCTURALE NERAMBURSABILE AL MUNICIPIULUI MANGALIA - pro­pu­ne­re pen­tru cetă­țe­nii Man­ga­li­ei, deo­a­re­ce am de gând să ini­țiez pro­iect HCL.

- În sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local, cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că, Regu­la­ment de Orga­ni­za­re și Func­țio­na­re.

- Soci­e­ta­te Comer­ci­a­lă de Inte­res Public, înfi­in­ța­tă în folo­sul cetă­țe­ni­lor, soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le, enti­tă­ți­lor juri­di­ce pri­va­te, pen­tru dezvol­ta­re per­so­na­lă și eco­no­mi­că, pen­tru dezvol­ta­rea acti­vi­tă­ți­lor comer­ci­a­le și soci­a­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

- Urmă­reș­te des­chi­de­rea ape­lu­ri­lor pen­tru finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă din fon­duri euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le, des­ti­na­te soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le, per­soa­ne­lor fizi­ce, cul­te­lor, cul­tu­rii, ONG, etc. (fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le care nu sunt des­ti­na­te admi­nis­tra­ti­ei publi­ce loca­le sau in par­te­ne­ri­at cu admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă). Inclu­siv cere­ri­le de finan­ța­re pen­tru pro­gra­mul Start-Up Nation Româ­nia.

- Iden­ti­fi­că posi­bi­lii bene­fi­ci­ari din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, pro­pu­ne acce­sa­rea fon­du­ri­lor neram­bu­r­sa­bi­le, aju­tă și îndru­mă la întoc­mi­rea docu­men­ta­ți­ei pen­tru cere­rea de finan­ța­re, urmă­reș­te și ges­tio­nea­ză docu­men­ta­ția pen­tru imple­men­ta­rea fon­du­ri­lor acce­sa­te, efec­tu­ea­ză con­sul­tan­ță spe­cia­li­za­tă.

- Buge­tul de func­țio­na­re este asi­gu­rat de Con­si­li­ul Local cu alo­ca­ții și sub­ven­ții din buge­tul local; din veni­turi pro­prii repre­zen­tând comi­si­oa­ne­le pen­tru con­sul­tan­ță, care sunt chel­tu­ieli eli­gi­bi­le în pro­iec­te; din dona­ții și spon­so­ri­zări de la per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce, de la aso­ci­a­ții comer­ci­a­le, patro­na­te etc.

- Cola­bo­rea­ză cu direc­ți­i­le de resort din pri­mă­rie pen­tru a înca­dra pro­iec­te­le con­form PUG, Stra­te­gi­ei Loca­le de Dezvol­ta­re, Pla­nu­lui de Mobi­li­ta­te Urba­nă Dura­bi­lă, etc., și pen­tru a întocmi cu ope­ra­ti­vi­ta­te rapi­dă docu­men­ta­ția nece­sa­ră.

- Ținând sea­ma de pre­ve­de­ri­le: Legii Cadru 284/2010 pri­vind sala­ri­za­rea uni­ta­ră a per­so­na­lu­lui plătit din fon­duri publi­ce; legea nr. 273/2006 pri­vind finan­țe­le publi­ce; legea 51/2006 a ser­vi­ci­i­lor comu­ni­ta­re de uti­li­tăți publi­ce.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 13 iunie 2018.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele