Nu au găsit sudori la Cluj, aşa că i‑au adus tocmai din Vietnam!

0
447

Fir­me­le clu­je­ne se con­frun­tă cu difi­cul­tă­ţi tot mai mari în a‑şi găsi per­so­nal cali­fi­cat, când este vor­ba des­pre mese­rii tot mai puţin cău­ta­te de tineri, ca sudori sau lăcă­tu­şi, aşa că une­le com­pa­nii sunt nevo­ite să adu­că mun­ci­tori stră­ini. Este şi cazul fir­mei de con­stru­cţii meta­li­ce Gor­met, care la înce­pu­tul aces­tui an a adus, prin inter­me­di­ul unei agenţii de recru­ta­re, 48 de mun­ci­tori, toc­mai din Vie­t­nam.

Repre­zen­tan­ții com­pa­niei spun că au încer­cat timp de aproa­pe doi ani să găseas­că per­so­nal cali­fi­cat pen­tru pos­tu­ri­le vacan­te din fabri­că, dar fără suc­ces. Așa au ajuns la una din­tre cele mai mari agen­ții de recru­ta­re de per­so­nal, care a venit cu solu­ția recru­tă­rii mun­ci­to­ri­lor vie­t­na­mezi. Pro­ce­sul de recru­ta­re nu a fost deloc sim­plu, însă după cir­ca trei luni cei 48 de vie­t­na­mezi au pri­mit vize­le și per­mi­se­le de mun­că nece­sa­re, așa că la fina­lul lunii ianu­a­rie au zbu­rat către Româ­nia. La Cluj au bene­fi­ci­at de trai­ning-uri și de sus­ți­ne­rea și îndru­ma­rea con­ti­nuă a cole­gi­lor lor români.

”În cele trei luni de când lucrez ală­tu­ri de ei pot spu­ne că sunt oameni har­nici și dor­nici să învețe. Au venit cu cunoș­tin­țe pe plan pro­fe­sio­nal des­tul de bune. Sigur a tre­bu­it să lucrăm foar­te mult în echi­pă cu cole­gii români pen­tru a‑i aju­ta să se adap­te­ze la pro­du­se­le pe care le rea­li­zăm noi. Evo­lu­ția lor a fost neaș­tep­tat de bună și aceas­ta și deo­a­re­ce cole­gii români au fost dor­nici să îi învețe. Am încer­cat să creăm o fami­lie aici pen­tru ei, să îi facem să se sim­tă aca­să și să mai uite de dorul de țară ”, expli­că Ște­fan Săcăcean, super­vi­zor pro­duc­ție la Gor­met.

Mai mult pe transilvaniareporter.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele