Greg Abbott, guvernatorul statului Texas
a emis o Proclamaţie oficială dedicată României, în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri

0
341

Ste­fan A. Mino­vici: Dragi români — bucu­ros să împăr­tă­șesc cu voi încă o recu­noaș­te­re a țării și a comu­ni­tă­ții noas­tre din Texas, din par­tea guver­na­to­ru­lui aces­tui stat — Greg Abbott. Domnia sa a emis o Pro­cla­ma­ţie ofi­ci­a­lă dedi­ca­tă Româ­ni­ei, în con­tex­tul săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri de la 1918. Mul­țu­mim și Feli­ci­tări!


Lucian Bla­ga, CEO Arca TV: Un Român cu care am avut onoa­rea să dis­cut mul­te lucruri inte­re­san­te, să cola­bo­rez exce­lent și sper să ne și vedem în curând la un vin bun, Româ­nesc. Ste­fan A. Mino­vici, un ade­vă­rat Amba­sa­dor al Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te. În curând, vom avea onoa­rea să vi‑l pre­zen­tăm pe Ște­fan, ini­ția­ti­ve­le și lucru­ri­le minu­na­te pe care le orga­ni­zea­ză, la Arca TV! Mul­țu­mim, Ște­fan, pen­tru tot ceea ce faci pen­tru Româ­nia și pen­tru Români!


UPDATE - Ste­fan A. Mino­vici: In fie­ca­re Deca­dă pri­mim câte un Oma­giu de la un guver­na­tor SUA. (David Pater­son — New York), mai jos: 


Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News

Guver­na­to­rul sta­tu­lui Texas, Greg Abbott, a emis o Pro­cla­ma­ţie ofi­ci­a­lă dedi­ca­tă Româ­ni­ei, în con­tex­tul săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri de la 1918. În tex­tul Pro­cla­ma­ţi­ei se ara­tă că „lumea s‑a schim­bat pen­tru tot­dea­u­na, oda­tă cu Uni­rea Româ­ni­ei din 1918 şi pro­cla­ma­rea unei naţiuni moder­ne, demo­cra­ti­ce şi suve­ra­ne”.

Docu­men­tul remar­că rela­ţia apro­pi­a­tă din­tre Româ­nia şi SUA, res­pec­tiv din­tre sta­tul Texas şi Româ­nia, pre­cum şi con­tri­bu­ţia texa­ni­lor de ori­gi­ne româ­nă la îmbo­gă­ţi­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral al sta­tu­lui. De ase­me­nea, pro­cla­ma­ţia încu­ra­jea­ză toţi locu­i­to­rii sta­tu­lui Texas să se ală­tu­re săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­ru­lui.

Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Geor­ge Cris­ti­an Mai­or, a salu­tat Pro­cla­ma­ţia sta­tu­lui Texas, sub­li­ni­ind că ţara noas­tră este pro­fund ono­ra­tă de mesa­jul trans­mis de guver­na­to­rul Greg Abbott. Tot­o­da­tă, amba­sa­do­rul român a trans­mis guver­na­to­ru­lui sta­tu­lui Texas recu­noş­tinţa Româ­ni­ei faţă de spri­ji­nul acor­dat de Sta­te­le Uni­te pen­tru rea­li­za­rea Marii Uniri de la 1918 şi rolul major jucat de preşe­din­te­lui ame­ri­can Woo­drow Wil­son, în urmă cu 100 de ani.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV, Texas, USA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele