Dora Alina Romanescu: Reverență…

0
315

Reve­ren­ță…

În peri­oa­da 13–17 iunie 2018, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă  „V. A. Ure­chia” Galați, sub patro­na­jul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean, Con­si­li­u­lui Local și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Galați, a orga­ni­zat a X‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal al Căr­ții „Axis Libri”, edi­ție dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, adre­sa­tă iubi­to­ri­lor de car­te și lec­tu­ră, cre­a­to­ri­lor, edi­to­ri­lor și difu­zo­ri­lor de car­te.

Direc­to­rul aces­tui deo­se­bit eve­ni­ment cul­tu­ral a fost dom­nul dr. prof. Zan­fir Ilie. Toți iubi­to­rii de car­te s‑au bucu­rat de un pro­gram gene­ros, foar­te bine orga­ni­zat prin diver­si­ta­tea și cali­ta­tea cul­tu­ra­lă.

Am avut onoa­rea și pri­vi­le­gi­ul să fiu  din nou invi­ta­tă la acest select eve­ni­ment cul­tu­ral. Am fost pre­zen­ta­tă gălă­țe­ni­lor de direc­to­rul Edi­tu­rii Olim­pi­as, doam­na Olim­pia Sava, iar des­pre roma­nul Emi­gran­te­le a vor­bit într‑o manie­ră pro­fe­sio­na­lă și foar­te bine docu­men­ta­tă, cri­ti­cul lite­rar Adi Seca­ră.

În cuvân­tul meu de mul­țu­mi­re am sub­li­ni­at fap­tul că iubesc ora­șul de la Dună­re și oame­nii săi minu­nați, îi pre­țu­iesc și admir  pen­tru acti­vi­ta­tea deo­se­bit de labo­ri­oa­să în a pro­mo­va cul­tu­ra și pe cei ce tru­desc pe tărâ­mul cuvân­tu­lui scris. Feli­cit colec­ti­vul Bibli­o­te­cii „V. A. Ure­chia” pen­tru impli­ca­re, pen­tru devo­ta­ment, pen­tru ele­gan­ța cu care și‑a tra­tat oas­pe­ții pe toa­tă peri­oa­da cât a durat Fes­ti­va­lul de Car­te.

Aș vrea să sub­li­ni­ez modul ele­gant cu care pro­fe­si­o­niș­tii, eru­di­ții, oame­nii con­sa­crați, eli­te­le lite­ra­re din ora­șul de la Dună­re și-au tra­tat oas­pe­ții. Acest deta­liu  m‑a încân­tat, m‑a ono­rat, m‑a făcut să văd cât sunt de fru­moși oame­nii cu sufle­te cal­de, ama­bi­le, foar­te sin­ce­re.

Mul­țu­mesc, îmi tri­mit sufle­tul să facă o adân­că reve­ren­ță, în fața aces­tor spi­ri­te minu­na­te!

Dora Ali­na Roma­ne­scu, 21.06.2018


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele