Cetatea Callatis în jungla nepăsării!
APEL pentru Cultură și Civilizație! FOTO/VIDEO

0
966

Ceta­tea Cal­la­tis în jun­gla nepăsării! 

Ceea ce vedeți în ima­gi­ni­le de mai jos nu sunt instan­ta­nee din jun­gla care a înghi­țit civi­li­za­ția maya­șă! Așa ara­tă, la final de iunie 2018, ceea ce se mai între­ză­reș­te din zidu­ri­le Cetă­ții Cal­la­tis, ziduri stră­vechi, afla­te de ani de zile sub vege­ta­ția săl­ba­ti­că, ade­vă­ra­tă jun­glă care creș­te de la an la an, ”hră­ni­tă” de nepă­sa­re, la Mangalia:

APEL pen­tru Cul­tu­ră și Civilizație!

În arti­co­lul ante­ri­or, între­bam: Oare, chiar să nu mai fie bani pen­tru Cul­tu­ră, pen­tru pro­te­ja­rea și con­ser­va­rea monu­men­te­lor isto­ri­ce uni­ce pe care le avem? PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020 zice că ar fi fon­duri pen­tru așa ceva! (Deta­lii, aici: mangalianews.ro/2018/05/turist-prin-oras-cetatea-callatis-si-imprejurimile-ei-foto-video).

Vă invi­tăm să (re)citiți arti­co­le­le des­pre Ceta­tea Cal­la­tis, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News de‑a lun­gul celor șase ani de la lan­sa­rea sa în spa­ți­ul public.

Noi con­ti­nu­ăm cam­pa­nia de con­ști­en­ti­za­re a fac­to­ri­lor poli­tici, cul­tu­rali și admi­nis­tra­tivi asu­pra stă­rii de fapt a ves­ti­gi­i­lor mân­drei Cetăți a Cal­la­ti­su­lui, ajun­să într‑o rui­nă cople­și­toa­re, cea a NEPĂSĂRII, mult mai dure­roa­să decât cea a dis­tru­ge­rii ei în anti­chi­ta­tea bar­ba­ră… Con­ti­nu­ăm APELUL nos­tru, până când s‑o sesi­za vre­un for cul­tu­ral sau admi­nis­tra­tiv și va șter­ge ruși­nea nepă­să­rii de pe obra­zul Cetă­ții Cal­la­tis, iar aceas­ta va fi repu­să în cir­cu­i­tul nor­mal, firesc, al Isto­ri­ei, Cul­tu­rii și Civi­li­za­ți­ei unei țări europene!

Pen­tru infor­ma­rea celor inte­re­sați, iată câte­va ima­gini din arhi­va tim­pu­lui, cu Ceta­tea Cal­la­tis, obiec­tiv isto­ric, turis­tic și cultural-educativ:


Man­ga­lia News, 29.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply