Ce este LAPTELE de AUR?
Băutura misterioasă care vă scapă de OBEZITATE, INSOMNII și boli de ficat

0
676

Ați auzit de lap­te­le de aur? Bău­tu­ra care a deve­nit foar­te popu­la­ră, în ulti­mii ani, pe bună drep­ta­te. Iată de ce.

Unii oameni aleg să se delec­te­ze sea­ra, îna­in­te de cul­ca­re, cu un pahar cu lap­te de aur căl­duț, în timp ce alții îl savu­rea­ză dimi­nea­ța, în locul cafe­lei dove­din­du-se alter­na­ti­va per­fec­tă.

Pen­tru cei care nu știu ce este lap­te­le de aur, e tim­pul să afle. Aceas­tă bău­tu­ră nu are nicio legă­tu­ră cu lap­te­le cla­sic, pro­du­sul de pro­ve­nien­ță ani­ma­lă.

Este vor­ba de lap­te de migda­le sau de cocos, deci lap­te vege­tal, iar ingre­dien­tul che­ie este un con­di­ment cele­bru pen­tru pro­pri­e­tă­ți­le sale: tur­me­ri­cul (cur­cu­ma).

Iată ce vă tre­bu­ie pen­tru a pre­pa­ra aceas­tă bău­tu­ră mira­cu­loa­să, lap­te­le de aur:

-o cană cu lap­te de migda­le sau cocos,

-1 lin­gu­ri­ță praf de cur­cu­mă (tur­me­ric),

-mie­re cru­dă.

Ames­te­cați într‑o tiga­ie, la foc mic, lap­te­le cu cur­cu­ma. Lichi­dul tre­bu­ie doar încă­l­zit, nu fiert. După omo­ge­ni­za­re, stin­geți focul și adă­u­gați mie­rea.

Iată care sunt extra­or­di­na­re­le bene­fi­cii ale aces­tui lap­te de aur:

-Dacă îl beți îna­in­te de cul­ca­re, vă va aju­ta în pro­ble­me­le diges­ti­ve, de ace­ea cur­cu­ma este și supra­nu­mi­tă con­di­men­tul mira­cu­los. Așa­dar, vă va îmbu­nă­tăți diges­tia, vă va scă­pa de balo­na­re, gaze și reflux gas­tric, de arsuri sto­ma­ca­le. Tur­me­ri­cul sti­mu­lea­ză bila natu­ral, iar aceas­tă bău­tu­ră vă poa­te scă­pa de indi­ges­tie. Mai mult, admi­nis­tra­rea regu­la­tă a con­di­men­tu­lui minu­ne vă sca­pă rapid de kilo­gra­me­le în plus, acce­le­rând meta­bo­lis­mul.

-Este un tonic incre­di­bil al fica­tu­lui. Ana­li­ze de labo­ra­tor și stu­dii mul­ti­ple au dove­dit capa­ci­ta­tea uimi­toa­re a cur­cu­mei de a com­ba­te fica­tul gras și de a pre­ve­ni ciro­za hepa­ti­că. Fica­tul este coman­damen­tul cen­tral al tutu­ror chi­mi­ca­le­lor care pătrund în orga­nism, el pro­ce­sea­ză toa­te sub­stan­țe­le, inclu­siv polu­a­rea din atmosfe­ră, adi­ti­vii din ali­men­te­le pro­ce­sa­te sau medi­ca­men­te­le admi­nis­tra­te pen­tru dife­ri­te afec­țiuni. Acțiu­nea hepa­to­pro­tec­toa­re și deto­xi­fi­an­tă a cur­cu­mei redu­ce din impac­tul aces­tor sub­stan­țe toxi­ce asu­pra fica­tu­lui.

-Îmbu­nă­tă­țeș­te tex­tu­ra pie­lii. Tur­me­ri­cul apli­cat extern, sub for­mă de mas­că faci­a­lă, con­tri­bu­ie vizi­bil la îmbu­nă­tă­ți­rea tex­tu­rii pie­lii. Eli­mi­nă ridu­ri­le fine, redu­ce acne­ea, esto­m­pea­ză cica­tri­ci­le, vă sca­pă de cupe­ro­ză sau erup­ții cuta­na­te. Admi­nis­tra­rea inter­nă inten­si­fi­că toa­te aces­te efec­te.

-Are pro­pri­e­tăți anti­can­ce­ri­ge­ne. A fost demon­strat, cur­cu­ma lup­tă împo­tri­va celu­le­lor can­ce­roa­se și nu le per­mi­te să se răs­pân­deas­că. E foar­te efi­cien­tă împo­tri­va can­ce­re­lor de sân, pros­ta­tă, pie­le, colon și plămâni. În sta­diu inci­pient, este mult mai sim­plă opri­rea răs­pân­di­rii celu­le­lor can­ce­roa­se. Dacă veți bea regu­lat lap­te vege­tal cu cur­cu­ma, veți putea pre­ve­ni creș­te­rea tumo­ri­lor malig­ne, chiar sto­pa­rea lor, în sta­dii inci­pien­te.

-Com­ba­te insomnia, natu­ral. Acțio­nea­ză ca un somni­fer. Ori­ce lap­te cald băut sea­ra are efec­te seda­ti­ve, dar cel vege­tal ames­te­cat cu cur­cu­ma trans­mi­te o sta­re de rela­xa­re pro­fun­dă, iar efec­tul va fi cel dorit: un somn adânc, liniș­tit și odih­ni­tor.

Așa­dar, bene­fi­ci­i­le aces­tei bău­turi sunt de‑a drep­tul spec­ta­cu­loa­se! (sur­sa: doctorulzilei.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply