Ce aţi schimba la sistemul de învăţământ românesc?” Iată ce răspuns a dat elevul Mihnea Săndulache la această întrebare

1
1858

În foto: Mih­nea-Ște­fan Săn­du­la­che, absol­vent al cla­sei a VIII‑a, șef de pro­mo­ție 2014–2018, împre­u­nă cu doam­na diri­gin­tă, prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță.


Gelu Dumi­ni­că — Blo­guri, Ade­vă­rul: […] Ine­chi­tă­ţi­le socio-eco­no­mi­ce din soci­e­ta­tea româ­neas­că fac ca, pen­tru cel puţin jumă­ta­te din­tre ele­vii şco­li­lor româ­neşti, acest exa­men să însem­ne recon­fir­ma­rea fap­tu­lui că gene­ra­ţia care vine este „foar­te sla­bă” şi că ne „fac de râs”.

Ne vom minu­na de note­le ce vor fi obţi­nu­te şi vom da exem­plu pe cei foar­te puţini ce vor obţi­ne note mari, ignorându‑i pe cei foar­te mulţi care sunt, cel mult, medi­o­cri. Îi vom pune la colţ pe cei ce iau note mici şi foar­te mici, uitând că ei nu fac decât să con­fir­me efec­te­le modu­lui sinu­ci­gaş de a gân­di dezvol­ta­rea ţării sepa­rat de dezvol­ta­rea sis­te­mu­lui edu­ca­ţio­nal.

Nimeni nu îşi va asu­ma rezul­ta­te­le şi întrea­ga vină va fi pusă pe sea­ma copi­i­lor şi a părinţi­lor, uitând rolul pro­fe­so­ri­lor, sin­di­ca­te­lor din învă­ţământ, auto­ri­tă­ţi­lor loca­le şi a oame­ni­lor poli­tici care au făcut ca edu­ca­ţia să fie per­ce­pu­tă ca un instru­ment prin care unii adulţi îşi iau sala­ri­i­le şi nici­de­cum unul ce tre­bu­ie să aju­te copii sa devi­na cetă­ţeni activi şi reali.

Ne vom amu­za de „per­le­le” puş­ti­lor şi vom cla­ma supe­ri­o­ri­ta­tea vre­mu­ri­lor noas­tre („atunci se făcea car­te”), uitând că şi pe vre­mea noas­tră aveam des­tui colegi care erau „tufă”, şi ca aces­te rea­li­tă­ţi erau şi atunci igno­ra­te.

Nu conş­ti­en­ti­zăm că şi cei care obţin note mari îşi vali­dea­ză mai degra­bă capa­ci­ta­tea de a reda for­me fără fond decât de a expli­ca, cu pro­pri­i­le cuvin­te, ce au înţe­les din noţiu­ni­le pre­da­te. Refu­zăm să înţe­le­gem că mulţi din­tre cei care ajung în licee „bune” îşi dato­rea­ză rezul­ta­te­le, în mare măsu­ră, „pre­gă­ti­rii supli­men­ta­re” susţi­nu­te cu bani grei de către părinţi. Baga­te­li­zăm fap­tul că dacă vrea să se com­pa­re cu cei mai buni din Euro­pa, un elev din Româ­nia tre­bu­ie susţi­nut cu pre­gă­ti­re supli­men­ta­ră pe par­cur­sul celor 12 ani de şcoa­lă, inves­tii­ţi­i­le părinţi­lor fiind con­si­de­ra­bi­le.

Nu vrem să vedem că un puşti din Jila­va, Ilfov, are acces la resur­se edu­ca­ţio­na­le incom­pa­ra­bil mai săra­ce decât unul din Bucu­reşti, chiar dacă îi des­part doar 4 kilo­me­tri şi că inves­ti­ţi­i­le sis­te­mu­lui edu­ca­ţio­nal româ­nesc, atât cât au fost în ulti­mii 27 de ani, au fost în „şco­li­le bune”. […]

Nu înţe­le­gem că pre­zen­tul şi vii­to­rul Româ­ni­ei are nevo­ie de forţă de mun­că bine cali­fi­ca­tă şi că inves­ti­ţi­i­le sla­be în dezvol­ta­rea învă­ţămân­tu­lui pro­fe­sio­nal dual şi pro­fe­sio­nal poa­te fi con­si­de­rat un mod de sabo­ta­re a dezvol­tă­rii eco­no­mi­ei.

Din feri­ci­re, unii copii încep să spu­nă ceea ce noi, adulţii, nu avem curaj să facem. O fac în modul lor ino­cent şi cald spe­rând ca se vor face auzi­ţi.

Mai jos, redau un eseu scris de Mih­nea, copi­lul unor pri­e­te­ni, proas­păt absol­vent de cla­sa a VII‑a. Ese­ul a fost scris la soli­ci­ta­rea unei pro­fe­soa­re care le‑a pus între­ba­rea „Ce aţi schim­ba la sis­te­mul de învă­ţământ româ­nesc?”.

Tare m‑aş bucu­ra ca mesa­jul lui să fie înţe­les şi să pro­voa­ce rea­cţii care să con­du­că la însă­nă­toşi­rea sis­te­mu­lui edu­ca­ţio­nal româ­nesc şi impli­cit al Româ­ni­ei.

Dra­gă citi­to­ru­le,

Sunt unul din­tre ele­vii care vor susţi­ne exa­me­nul de capa­ci­ta­te în apro­xi­ma­tiv un an. Acel pre­su­pus exa­men al matu­ri­tă­ţii, care nu face nimic alt­ce­va decât să supra­so­li­ci­te ele­vul, făcându‑l să memo­re­ze lucruri inu­ti­le în via­ţa de zi cu zi, mă face încă de acum să mă simt stre­sat şi con­fuz.

Dacă îna­in­te să încep pre­gă­ti­rea aca­să pen­tru exa­men, care a deve­nit obli­ga­to­rie în învă­ţămân­tul româ­nesc, obi­ş­nu­iam să stau până târ­ziu plim­bân­du-mă în vacanţe cu fami­lia sau pri­e­te­nii, acum învăţ cum să demon­strez că o ope­ră liri­că apa­rţi­ne genu­lui liric sau memo­rez com­po­nen­te­le unui tele­fon fix sau mobil!

Pen­tru a învă­ţa, am fost nevo­it să renu­nţ la acti­vi­tă­ţi­le care mă aju­tau cu ade­vă­rat să mă dezvolt, unde mă simţeam în lar­gul meu şi unde nu tre­bu­ia să afi­şez expre­sii ciu­da­te ale feţei sau să afirm lucruri pe care raţiu­nea mea le con­si­de­ră fal­se. Acum mă simt de‑a drep­tul mani­pu­lat, ca să nu uti­li­zez ter­me­nul „spă­lat pe cre­ier”, de tot ceea ce învăţ pen­tru acest exa­men care încu­nu­nea­ză un sis­tem neper­for­mant.

La şcoa­lă mă plic­ti­sesc teri­bil pen­tru că scriu mult, nu sunt încu­ra­jat să gân­desc cri­tic sau să fiu cre­a­tiv, lucrul în echi­pă este aproa­pe ine­xis­tent, mate­ria este stu­foa­să, iar unii pro­fe­sori îmi fac cele cele şase ore petre­cu­te la şcoa­lă şi mai difi­ci­le decât sunt, nu prin carac­te­rul lor, dar prin sti­lul lor de pre­da­re, pe care aş putea să îl ase­măn cu sări­tul broa­ş­te­lor.

Dato­ri­tă unui sis­tem de învă­ţământ nea­dec­vat, tine­rii nu înva­ţă să îşi folo­seas­că inte­li­genţa, căci bucu­ria cunoa­ş­te­rii este înlo­cu­i­tă cu teroa­rea memo­ră­rii.

Moti­vul pen­tru care am scris aceas­tă scri­soa­re este veş­ni­ca între­ba­re adre­sa­tă de aceas­tă dată de doam­na diri­gin­tă: „Ce aţi schim­ba la sis­te­mul de învă­ţământ româ­nesc?”. Ca să răs­pund la aceas­tă între­ba­re, care de alt­fel este adre­sa­tă „ca să fie bine să nu fie rău”, am să folo­sesc ter­meni din spe­cia­li­ta­tea dân­sei: ce aş schim­ba eu la şcoa­lă este totul şi nimic!

Nu ştiu dacă voi reu­şi să iau acest exa­men, nu ştiu dacă mai vreau să memo­rez noţiuni, nu ştiu dacă mai vreau să îmi pierd tim­pul la une­le medi­ta­ţii, dar ştiu că voi munci zil­nic, pen­tru a deve­ni omul de suc­ces care va con­tri­bui la îmbu­nă­tă­ţi­rea cali­tă­ţii edu­ca­ţi­ei în Româ­nia!

Săn­du­la­che Mih­nea,

Man­ga­lia, 19 mai 2017”.

Citeș­te arti­co­lul inte­gral în adev.ro/orn4hp


Alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, des­pre Mih­nea Săn­du­la­che, aici și aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. F ade­va­rat si nece­sar; schim­ba­rea intre­gu­lui sis­tem de inva­ta­mant, sa fie schim­bat, ince­pand cu pre­ga­ti­rea cadre­lor didac­ti­ce si schim­ba­rea Pro­gra­me­lor Sco­la­re. Feli­cit acest copil minu­nat si mult suc­ces mai depar­te ! Fran­ta se rein­toar­ce la Inva­ta­man­tul Cla­sic !

Leave a Reply