BOOKFEST — Interviu cu domnul Scott A. Reese, atașat cultural al Ambasadei SUA la București

0
451

Scott A. Ree­se, Ata­șat cul­tu­ral al Amba­sa­dei S.U.A.: “Mi‑a făcut plă­ce­re să văd sute, dacă nu mii de lucrări ale auto­ri­lor ame­ri­cani, la Boo­k­fest”.

– Dom­nu­le Ata­șat Cul­tu­ral Scott Ree­se, ce ști­ați des­pre Româ­nia, îna­in­te de a veni aici?

– Din păca­te, eu nu am avut la fel de mult timp ca mulți din­tre cole­gii mei să învăț des­pre Româ­nia, îna­in­te de sosi­rea aici. Dato­ri­tă unui mare deca­laj între mine și pre­de­ce­so­rul meu, am venit aici direct de la pos­tul ante­ri­or. Cu toa­te aces­tea eram con­ști­ent de îna­l­ta apre­ci­e­re a româ­ni­lor pen­tru Sta­te­le Uni­te și de strân­sa coo­pe­ra­re pe care o avem într‑o vari­e­ta­te de dome­nii.

– V‑am întâl­nit pen­tru pri­ma dată la ‘BOOKFEST’ (unde Sta­te­le Uni­te au fost invi­tat de onoa­re). Care au fost cele mai rele­van­te cărți / cei mai rele­vanți autori / din Sta­te­le Uni­te tra­duși / pre­zenți la aceas­tă edi­ție?

– Mi‑a făcut plă­ce­re să văd sute, dacă nu mii de lucrări ale auto­ri­lor ame­ri­cani la Boo­k­fest. Ne‑a făcut plă­ce­re să spon­so­ri­zăm patru autoa­re din Sta­te­le Uni­te, care au avut patru moduri dife­ri­te de abor­da­re în scri­sul lor. Cred că aceas­ta ilus­trea­ză par­tea cea mai inte­re­san­tă a tra­di­ți­ei lite­ra­re ame­ri­ca­ne: bogă­ția și întin­de­rea sa.

– Ce eve­ni­men­te cul­tu­ra­le vor fi dedi­ca­te de către Amba­sa­da SUA, Zilei de 4 Iulie?

Amba­sa­da SUA va găz­dui eve­ni­men­tul anu­al al Zilei Inde­pen­den­ței pen­tru ofi­ci­a­li­tăți și con­tac­te ale Amba­sa­dei. Dar cred că mai impor­tant decât numai o zi de săr­bă­toa­re sunt ide­a­lu­ri­le care au dus la Inde­pen­den­ța noas­tră, ide­a­luri pre­cum drep­tu­ri­le omu­lui, liber­ta­tea și demo­cra­ția, care se săr­bă­to­resc tot anul printr‑o mare vari­e­ta­te de pro­gra­me și eve­ni­men­te pes­te tot în Româ­nia, inclu­zând aici și cele nouă ‘Ame­ri­can Cor­ners’ (Col­țuri ame­ri­ca­ne) din Bacău, Bucu­rești, Cluj-Napo­ca, Con­stan­ța, Crai­o­va, Iași, Baia Mare, Târ­gu-Mureș și Timi­șoa­ra.

– Aveți un mesaj pen­tru citi­to­rii aces­tui inter­viu?

– Mesa­jul pe care îl am este ace­lași pe care Amba­sa­do­rul Klemm și Pre­șe­din­te­le Iohan­nis l‑au trans­mis în tim­pul cere­mo­n­i­ei de des­chi­de­re de la Boo­k­fest: Căr­ți­le și lec­tu­ra sunt impor­tan­te pen­tru o demo­cra­ție puter­ni­că și eu încu­ra­jez pe oameni să citeas­că mai mult și să‑i învețe și pe copi­ii lor bucu­ri­i­le și for­ța lec­tu­rii.

Inter­viu rea­li­zat de Ioan Iacob.


Man­ga­lia News, 27.06.2018. Pre­lu­a­re din Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply