Azi e Evaluarea Națională la Română’ — de Oana Moraru

0
158
Booking.com

Azi e Eva­lu­a­rea Națio­na­lă la Româ­năPrin­ci­pa­lul lucru care ar tre­bui să ne inte­re­se­ze, după 8 ani de școa­lă, la deprin­de­ri­le aces­tor copii, ar tre­bui să fie în ce măsu­ră înțe­leg tex­te din diver­se sti­luri func­țio­na­le ale lim­bii: frag­men­te lite­ra­re, ști­in­ți­fi­ce, teh­ni­ce, o scri­soa­re, o ofer­tă turis­ti­că, un arti­col jur­na­lis­tic, o rețe­tă etc. Aș pune în lucră­ri­le lor 5–6 de ast­fel de tex­te și aș veri­fi­ca ce rețin, înțe­leg sau deduc de aco­lo.

Sun­tem ulti­mii în Euro­pa pe sca­la anal­fa­be­tis­mu­lui func­țio­nal și ce cre­deți că tes­tăm noi la un copil de 14 ani? Teo­rie lite­ra­ră: genuri, spe­cii, teh­nici nara­ti­ve, iden­ti­ta­tea eului liric în mărci lexi­co-gra­ma­ti­ca­le etc. Măsu­răm meta­cog­ni­ție — adi­că abi­li­ta­tea lor de a inter­pre­ta stra­te­gi­i­le nara­to­ri­lor în loc să cuan­ti­fi­căm înțe­le­ge­rea direc­tă pe text.

Tot acum ar tre­bui să tes­tăm cum scriu acești copii: cât de corect, coe­rent și logic. Unul din­tre subiec­te le cere o argu­men­ta­re, altul să cre­e­ze o nara­țiu­ne sau o des­cri­e­re, pe o temă dată. Subiec­te­le sunt ste­re­o­ti­pe, se pot învă­ța meca­nic în pro­por­ție de 50 — 60%. Argu­men­ta­rea se dă de pro­fe­sor și se memo­rea­ză. Rămâ­ne doar com­pu­ne­rea libe­ră — cea care ar tre­bui să con­te­ze cel mai mult.

Tes­tăm prea puțin expri­ma­rea, dar ne cram­po­năm de cele 10 tipuri de pro­nu­me, de sub­or­do­na­te pre­di­ca­ti­ve, com­ple­ti­ve, atri­bu­ti­ve, de deri­va­te, de valori mor­fo­lo­gi­ce și func­ții sin­tac­ti­ce când știm bine de tot că jumă­ta­te din copi­ii noș­tri nu știu să rezu­me coe­rent un film.

Dacă am schim­ba con­ți­nu­tul tes­tă­rii, pro­fe­so­rii s‑ar orien­ta, încet-încet, la cla­să, pe for­ma­rea lucru­ri­lor care con­tea­ză în evo­lu­ția unui copil. Dar pen­tru că măsu­răm la final deprin­deri și infor­ma­ție tur­na­bi­lă, dre­sa­bi­lă și acu­mu­la­bi­lă prin memo­ra­re și exer­ci­țiu sec, de labo­ra­tor gra­ma­ti­cal, nu vom ajun­ge să facem nici­o­da­tă pre­da­re și învă­ța­re auten­ti­că în cla­se.

De ce nu schim­băm aces­te tes­te? Pen­tru că exis­tă aceas­tă înțe­pe­ni­re func­țio­nă­reas­că spe­ci­fi­că sis­te­mu­lui de stat, cu oameni care ”con­cep” sub umbre­la auto­ma­tis­me­lor și a pre­ten­ți­i­lor lor de supe­ri­o­ri­ta­te în func­ție. Fără dis­cer­nământ, fără inte­res pe ter­men lung pen­tru ce tip de cre­ie­re are nevo­ie țara asta. (sur­sa: facebook.com/popescu.adriana).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele