APEL pentru salvarea canonierei “Eugen Stihi”, abandonată în portul Mangalia! [galerie FOTO]

0
579

Des­pre sal­va­rea cano­ni­e­rei “Eugen Stihi” am mai vor­bit, astăzi o vom face din nou, cu atât mai mult cu cât, rela­tiv recent, am avut oca­zia de a o vizi­ta. Şi vom con­ti­nua să o facem atât timp cât va fi nevo­ie, până ce cano­nie­ra va fi trans­for­ma­tă în navă muzeu!

Am ajuns la Man­ga­lia într‑o super­bă dimi­nea­ţă de mar­tie, pe la prânz. Toa­te for­ma­li­tă­ţi­le pre­a­la­bi­le au durat puţin, după care am ajuns la cheu. Mi‑e greu să des­criu sen­ti­men­tul pe care l‑am avut când am păşit la bord… Emoţie, umi­linţă, nepu­tinţă, câte puţin din toa­te şi toa­te la un loc. Dar şi mul­tă bucu­rie!

Pen­tru că, în acea dimi­nea­ţă, am păşit la bor­dul une­ia din­tre cele mai vechi nave mili­ta­re din Euro­pa şi din lume, o navă con­stru­i­tă în anii Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, cano­nie­ra „Lt. Cdor. Eugen Stihi”. Nu voi relua aici poves­tea navei, nici mici­le ei enig­me. Cei curi­oşi pot lec­tu­ra cele câte­va arti­co­le pe care le-am scris pe subiect, accesând link-uri­le de la sfârşi­tul aces­tui arti­col.

Astăzi vom vor­bi des­pre isto­ria recen­tă a navei şi des­pre ceea ce ar tre­bui să facem pen­tru ea, cu atât mai mult cu cât sun­tem în anul în care săr­bă­to­rim 100 de ani de la ter­mi­na­rea Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al şi de la Marea Uni­re.

Cano­nie­ra a fost în ser­vi­ci­ul activ al Mari­nei timp de aproa­pe 90 de ani, din 1920 până în 2004, când a fost retra­să din ser­vi­ci­ul activ, fiind dez­ar­ma­tă, teh­ni­ca de la bord fiind redis­tri­bu­i­tă către alte uni­tă­ţi ale Mari­nei.

Din 2004, timp de şase ani, nava a apa­rţi­nut Cen­tru­lui de colec­ta­re teh­ni­că de mari­nă din sub­or­di­nea Bazei Logis­ti­ce Nava­le, urmând a fi tăi­a­tă şi dată la fier vechi. Aban­do­na­tă prac­tic, nava s‑a degra­dat sem­ni­fi­ca­tiv în aceas­tă peri­oa­dă.

În peri­oa­da decem­brie 2010 – febru­a­rie 2011, la ini­ţi­a­ti­va Ligii Nava­le Româ­ne, bătrâ­na cano­nie­ră a intrat pe doc în şan­ti­e­rul civil Man­ga­lia. S‑au exe­cu­tat lucrări meni­te a o menţi­ne pe linia de plu­ti­re, fiind pla­ca­te toa­te des­chi­de­ri­le din ope­ra vie, schim­ba­te une­le din­tre file­le de bor­daj şi pla­ca­tă pun­tea prin­ci­pa­lă în zona pupei şi a teu­gii.

Inte­ri­o­rul ara­tă astăzi exact ca‑n poze­le aces­tui arti­col: degra­dat şi dete­ri­o­rat, mul­te din suban­sam­ble­le ori­gi­na­le fiind redis­tri­bu­i­te altor nave. Din păca­te!

După ter­mi­na­rea repa­ra­ţi­i­lor atât de nece­sa­re, prin Hotă­rârea nr. 1 a Con­si­li­u­lui Mili­tar al Sta­tu­lui Major al Forţe­lor Nava­le lua­tă în şedinţa din 16 febru­a­rie 2011, în peri­oa­da 10 mar­tie 2011 – 31 octom­brie 2013, prin gri­ja tutu­ror uni­tă­ţi­lor de nave, a Şco­lii de Apli­ca­ţie a Forţe­lor Nava­le şi a struc­tu­ri­lor logis­ti­ce de mari­nă, nava a fost trans­for­ma­tă în pri­mă fază în poli­gon de instru­cţie mari­nă­reas­că şi de vita­li­ta­te, cu sco­pul de a fi mai târ­ziu ame­na­ja­tă ca navă muzeu.

Astăzi, nava este în orga­ni­gra­ma Şco­lii de Apli­ca­ţie a Forţe­lor Nava­le fiind înca­dra­tă cu un echi­paj minim şi având alo­ca­te resur­se­le nece­sa­re unei mini­me întreţi­neri.

O pri­mă ten­ta­ti­vă de trans­for­ma­re în navă muzeu a venit de la Pri­mă­ria Man­ga­lia care, în apri­lie 2015, a adop­tat Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local nr. 109 prin care se emi­tea acor­dul asu­pra tre­ce­rii navei din dome­ni­ul public al sta­tu­lui şi din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le în dome­ni­ul public al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, tre­ce­rea urmând a fi făcu­tă în mod gra­tu­it. În acest sens, urma să fie pro­mo­va­tă o hotă­râre de guvern care nu a mai venit nici­o­da­tă.

Din hotă­rârea res­pec­ti­vă am aflat că valoa­rea de inven­tar a navei este de 26.839,02 lei… O sumă abso­lut nesem­ni­fi­ca­ti­vă cu atât mai mult cu cât nu poţi preţui în felul aces­ta pes­te 100 de ani de isto­rie, nu exis­tă preţul corect pen­tru aşa ceva…

Nu-mi este clar de ce, la nivel de guvern, nu a fost pro­mo­va­tă hotă­rârea în con­di­ţi­i­le în care nava nu mai are nicio impor­tanţă pen­tru mari­na noas­tră mili­ta­ră. Efor­tu­ri­le mari­na­ri­lor mili­tari de a pre­zer­va cano­nie­ra sunt lău­da­bi­le însă, în con­di­ţi­i­le în care până mai deu­năzi, buge­tul mari­nei mili­ta­re era cel mai mic din­tre toa­te arme­le, con­ser­va­rea şi res­ta­u­ra­rea aces­tei nave ar tre­bui să fie pusă în sar­ci­na unei alte enti­tă­ţi, publi­ce sau pri­va­te, care să dis­pu­nă de fon­du­ri­le nece­sa­re.

Într‑o pri­mă fază ar tre­bui pro­mo­va­tă o Hotă­râre de Guvern prin care nava să fie scoa­să de pe lis­ta nave­lor acti­ve ale Mari­nei mili­ta­re, pen­tru care cano­nie­ra nu mai pre­zin­tă rele­vanţă. Prin aceas­tă Hotă­râre, Guver­nul ar putea să trea­că nava în dome­ni­ul public al ora­şu­lui Man­ga­lia, iar de aici mai depar­te sunt două posi­bi­le vari­an­te:

  1. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia să obţi­nă finanţa­rea nece­sa­ră trans­for­mă­rii cano­ni­e­rei în navă muzeu, atât cu fon­duri pro­prii cât şi cu fon­duri euro­pe­ne (în cazul în care este posi­bil), un pro­iect urmând a fi ela­bo­rat în acest sens. După obţi­ne­rea finanţă­rii, Pri­mă­ria ora­şu­lui Man­ga­lia ar urma să orga­ni­ze­ze o lici­ta­ţie pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui de res­ta­u­ra­re a navei, ulte­ri­or urmând să întreţi­nă cano­nie­ra din fon­du­ri­le obţi­nu­te din exploa­ta­rea ei (vân­za­re de bile­te, orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te ş.a.m.d.);
  2. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia să închi­ri­e­ze nava unei aso­ci­a­ţii sau fun­da­ţii con­sti­tu­i­te în acest scop pe o dura­tă mai mare de timp (49 de ani de exem­plu) cu obli­ga­ţia res­ta­u­ră­rii navei şi menţi­ne­rii des­ti­na­ţi­ei aces­te­ia de navă muzeu. Un model ase­mă­nă­tor a fost urmat şi cu oca­zia trans­for­mă­rii HMS “Bel­fast” în navă muzeu, un exem­plu de suc­ces, îmi per­mit eu să ada­ug.

Vă las să vă bucu­ra­ţi de poze şi adre­sez un nou îndemn Guver­nu­lui Româ­ni­ei, că tot sun­tem în anul în care săr­bă­to­rim Marea Uni­re, Cen­te­na­rul, de a lua măsu­ri­le nece­sa­re în vede­rea săl­vă­rii aces­tei părţi din isto­ria Mari­nei mili­ta­re româ­ne.

Nico­lae Hariuc, Rumaniamilitary.ro


Link-uri uti­le:

https://www.rumaniamilitary.ro/pledoarie-pentru-salvarea-a-94-de-ani-de-istorie-canoniera-eugen-stihi

https://www.rumaniamilitary.ro/nave-celebre-episodul-11-sa-facem-o-nava-celebra

https://rnhs.info/file-din-istoria-operationala-a-canonierei-friponne-a-k-a-eugen-stihi/

https://rnhs.info/canonierele-tip-friponne-in-romania-si-o-mica-enigma-istorica-cine-este-de-fapt-canoniera-eugen-stihi/


Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le pe aceas­tă temă:

O navă mili­ta­ră con­stru­i­tă îna­in­te de 1920 va deve­ni muzeu plu­ti­tor, la Man­ga­lia — 

O altă pro­mi­siu­ne neo­no­ra­tă: Trans­for­ma­rea navei EUGEN STIHI în muzeu plu­ti­tor! — 

Marin Tăna­se: ISTORIA ZBUCIUMATĂ A UNEI CANONIERE – “Lt. Cmd. EUGEN STIHI — 


Man­ga­lia News, 18 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele