1.810 burse pentru elevii din Mangalia, pentru semestrul al II-lea al anului școlar. Iată cuantumul acestora!

0
766
Booking.com

Edi­tia de Sud: Con­si­li­e­rii locali au apro­bat, în cadrul celei mai recen­te şedinţe ordi­na­re, acor­da­rea bur­se­lor pen­tru ele­vii din învă­țămân­tul șco­lar pre­u­ni­ver­si­tar. Potri­vit unui ordin al Minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, Cer­ce­tă­rii, Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, sunt acor­da­te, semes­tri­al, ele­vi­lor din Man­ga­lia, înce­pând din 2015, bur­se de per­for­manţă – 80 de lei, de merit – 70 de lei, de stu­diu – 55 de lei şi bur­se soci­a­le, în cuan­tum de 50 de lei.

Rea­min­tim fap­tul că, ele­vii care au obţi­nut locu­ri­le I, II sau III la eta­pe­le naţio­na­le ale olim­pi­a­de­lor şi con­cur­su­ri­lor şco­la­re, cei ce s‑au cali­fi­cat în lotu­ri­le de pre­gă­ti­re orga­ni­za­te de minis­ter sau au obţi­nut locu­ri­le I, II sau III la eta­pe­le naţio­na­le ale com­pe­ti­ţi­i­lor cul­tu­ral-artis­ti­ce, cele cu carac­ter spor­tiv sau teh­ni­co-şti­inţi­fic de la nivel naţio­nal, toa­te orga­ni­za­te de MECTS, bene­fi­ci­a­ză de bur­se de per­fo­manţă. Ele­vii ai căror rezul­ta­te îi reco­man­dă să bene­fi­cie­ze de acest tip de recom­pen­să finan­ci­a­ră vor pri­mi câte 80 de lei, bur­se­le de per­for­ma­ţă fiind acor­da­te, potri­vit legii, pe peri­oa­da anu­lui şco­lar urmă­tor celui în care s‑au obţi­nut aces­te rezul­ta­te.

Pri­mesc bur­se de merit ele­vii din Man­ga­lia cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră: cei cu media gene­ra­lă pes­te 8,50 şi media la pur­ta­re 10.00, în anul şco­lar ante­ri­or, res­pec­tiv în pri­mul semes­tru al anu­lui şco­lar, ele­vii care au obţi­nut locu­ri­le I, II sau III la eta­pe­le judeţe­ne ale olim­pi­a­de­lor sau con­cur­su­ri­lor şco­la­re naţio­na­le sau la eta­pe­le judeţe­ne ale com­pe­ti­ţi­i­lor sau con­cur­su­ri­lor cul­tu­ral-artis­ti­ce, cu carac­ter spor­tiv sau teh­ni­co-şti­inţi­fic, orga­ni­za­te de MECTS.

Bur­se­le de merit se acor­dă înce­pând cu semes­trul al II-lea pen­tru ele­vii afla­ţi în cla­se­le de înce­put ale învă­ţămân­tu­lui gim­na­zi­al, liceal sau pro­fe­sio­nal, res­pec­tiv înce­pând cu semes­trul I pen­tru ele­vii afla­ţi în cele­lal­te cla­se ale învă­ţămân­tu­lui gim­na­zi­al, liceal sau pro­fe­sio­nal. Valoa­rea bur­sei de merit, aşa cum a fost apro­ba­tă de con­si­li­e­rii locali este de 70 de lei.

Ele­vii ce pro­vin din fami­lii cu un venit mediu pe mem­bru de fami­lie, pe ulti­me­le trei luni, cel mult egal cu sala­ri­ul minim pe eco­no­mie şi care au media gene­ra­lă pes­te 7.00 şi 10.00 la pur­ta­re în semes­trul ante­ri­or celui în care se acor­dă recom­pen­sa finan­ci­a­ră bene­fi­ci­a­ză de bur­se de stu­diu, în valoa­re de 55 de lei.

Bur­se­le soci­a­le, de 50 de lei, vor fi acor­da­te, la înce­pu­tul anu­lui şco­lar, ele­vi­lor orfani de ambii părinţi, celor ce sufe­ră de diver­se boli, dar şi celor pro­ve­ni­ţi din fami­lii care nu rea­li­zea­ză un venit mediu lunar, pe ulti­me­le 12 luni, pe mem­bru de fami­lie, mai mare de 50% din sala­ri­ul minim net pe eco­no­mie.

Potri­vit date­lor din pro­iec­tul de hotă­râre apro­bat de con­si­li­eri, în semes­trul al II-lea al aces­tui an şco­lar vor fi alo­ca­te două bur­se de per­for­man­ță (obți­nu­te de câte un elev al Șco­lii gene­ra­le nr. 1 și Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis), 1.498 bur­se de merit, 82 bur­se de stu­diu şi 229 bur­se soci­a­le.

Uni­tă­ți­le de învă­țământ au trans­mis situ­a­ți­i­le aces­tor bur­se în inter­va­lul mar­tie-mai 2018. Rea­min­tim că ele­vii bene­fi­ci­ari ai aces­tor bur­se vor pri­mi, tot­o­da­tă, și sume­le meri­ta­te pen­tru pri­mul semes­tru al anu­lui șco­lar în curs. (editiadesud.ro, 11.06.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele