Vama Veche, declarată stațiune de interes local!
Decizii de ultimă oră la Ministerul Turismului

0
637

REPLICA: Mier­curi, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, a par­ti­ci­pat la Minis­te­rul Turis­mu­lui, ală­tu­ri de minis­trul turis­mu­lui, Bogdan Trif, la o con­fe­rin­ță de pre­să pe tema dezvol­tă­rii turis­mu­lui lito­ral și a sta­țiu­ni­lor din județ. Prin­ci­pa­le­le subiec­te abor­da­te au fost cele lega­te de acor­da­rea tiche­te­lor de vacan­ță, des­cen­tra­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor în turism și acre­di­ta­rea satu­lui Vama Veche drept sta­țiu­ne de inte­res local.

Cu spri­ji­nul minis­tru­lui turis­mu­lui, Bogdan Trif, se va for­ma o echi­pă care să con­cea­pă un plan de lucru efi­cient al cărui obiec­tiv este ace­la de a creș­te cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor, gra­dul de cali­fi­ca­re al per­so­na­lu­lui sezo­ni­er, dezvol­ta­rea alter­na­ti­ve­lor de petre­ce­re a tim­pu­lui liber și nu în ulti­mul rând echi­li­bra­rea rapor­tu­lui din­tre cere­re și ofer­tă.

Minis­trul turis­mu­lui a anun­țat muta­rea deci­zi­ei acte­lor de regle­men­ta­re de la Bucu­rești către teri­to­riu. Aceas­tă des­cen­tra­li­za­re duce la dimi­nu­a­rea cos­tu­ri­lor și a tim­pu­lui de emi­te­re a avi­ze­lor, auto­ri­za­ți­i­lor și tutu­ror docu­men­te­lor de acre­di­ta­re. La nive­lul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța aces­te atri­bu­ții se vor pre­lua trep­tat și timp de un an va exis­ta con­sul­tan­ță din par­tea spe­cia­liș­ti­lor minis­te­ru­lui turis­mu­lui.

Un alt subiect impor­tant a fost acre­di­ta­rea satu­lui Vama Veche ca sta­țiu­ne de inte­res local. Acest sta­tut va face ca loca­li­ta­tea să cape­te pri­o­ri­ta­te în cadrul pro­gra­me­lor de inves­ti­ții cu finan­ța­re de la buge­tul de stat și din fon­duri euro­pe­ne, pre­cum și inclu­de­rea aces­te­ia în mate­ri­a­le­le de pro­mo­va­re ale Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui.

Nu ne dorim să stan­dar­di­zăm aceas­tă loca­li­ta­te. Sun­tem con­ști­enți că Vama Veche este o des­ti­na­ție ati­pi­că, ce atra­ge non­con­for­miști. Este evi­dent că nu dorim să inter­ve­nim asu­pra lucru­ri­lor care au și atras aici gene­ra­ții după gene­ra­ții. Este o ches­tiu­ne strict admi­nis­tra­ti­vă, ce va oferi auto­ri­tă­ți­lor publi­ce loca­le anu­mi­te bene­fi­cii. Este abso­lut nor­mal să spri­ji­nim aceas­tă loca­li­ta­te pen­tru a se dezvol­ta armo­ni­os, dar în con­for­mi­ta­te cu “spi­ri­tul” aces­tui loc dife­rit de toa­te cele­lal­te des­ti­na­ții de pe lito­ra­lul româ­nesc” a pre­ci­zat Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța i‑a asi­gu­rat pe minis­trul turis­mu­lui, Bogdan Trif și pe pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, de tot spri­ji­nul în pri­vin­ța imple­men­tă­rii măsu­ri­lor ce au ca scop pro­mo­va­rea Dobro­gei și a jude­țu­lui Con­stan­ța.

C.C, replicaonline.ro, 09.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele