Un tânăr educat de școala din Mangalia introduce Literatura română în banda desenată, în cadrul școlilor din România!

0
807

MIHAI IONUȚ GRĂJDEANU, tânăr edu­cat de școa­la din Man­ga­lia intro­du­ce Lite­ra­tu­ra româ­nă în ban­da dese­na­tă, în șco­li­le din Româ­nia!

Auto­rul de benzi dese­na­te Mihai Ionut Graj­dea­nu a dema­rat un pro­iect edu­ca­ţio­nal numit “Comics Dida­tic”, publi­cat de edi­tu­ra Mio­ri­tics. Volu­me­le “Comics Dida­tic” trans­for­mă lec­tu­ra ȋn plă­ce­re. Per­so­na­je­le din ope­re­le lite­ra­re româ­nești pot deve­ni acum la fel de ȋndră­gi­te și popu­la­re pre­cum ero­ii de ban­dă dese­na­tă din lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă.

Tex­te­le publi­ca­te ȋn ben­zi­le dese­na­te “Comics Dida­tic” res­pec­tă tex­te­le ope­re­lor lite­ra­re abor­da­te. Subiec­te­le ale­se res­pec­tă pro­gra­ma șco­la­ră. Ast­fel, ver­siu­nea ope­rei lite­ra­re ȋntr-un rezu­mat ȋn ban­dă dese­na­tă poa­te fi inte­gra­tă la ore­le de lite­ra­tu­ră, pen­tru a sti­mu­la inte­re­sul ele­vi­lor pen­tru lec­tu­ră.

Comics Didac­tic” pro­pu­ne ide­ea stu­di­e­rii aces­tor volu­me de ban­dă dese­na­tă, para­lel cu ver­siu­nea cla­si­că.

Volu­me­le “Comics Didac­tic” pot fi inte­gra­te și ca manu­a­le auxi­li­a­re pen­tru pre­gă­ti­rea ele­vi­lor ȋn vede­rea susţi­ne­rii tes­te­lor de eva­lu­a­re naţio­na­lă sau baca­la­u­re­at la lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă.

Cei mici pot par­ti­ci­pa la ate­li­e­re de benzi dese­na­te, la Gră­di­na cu Artiști.


FELICITĂRI, IONUȚ! Ne mân­drim cu tine și admi­răm tot ceea ce faci pen­tru Cul­tu­ra și Edu­ca­ția din șco­li­le româ­nești și nu numai! Semin­țe­le sădi­te cu gri­jă și pasiu­ne în școa­la din Man­ga­lia au cres­cut fru­mos și rodesc admi­ra­bil, spre bucu­ria noas­tră, a tutu­ror celor care am fost și sun­tem lân­gă tine. Te îmbră­ți­șea­ză cu mare drag, unul din­tre ”antre­no­rii” tăi într-ale Fru­mo­su­lui artis­tic, Tra­ian Lupu, das­că­lul tău de Desen din gim­na­ziu. 🙂


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 27 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele