Taxa la Căminul de Bătrâni din Mangalia, majorată cu 60%!

0
2192

Edi­tia de Sud: Înce­pând cu acest an, vâr­st­ni­cii de la Cămi­nul de Bătrâni și fami­li­i­le aces­to­ra vor achi­ta o con­tri­bu­ție mări­tă cu cir­ca 60% către Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă. Suma medie achi­ta­tă, anul tre­cut, de către bătrâ­nii găz­du­iți de Direc­ție a fost de 1.571 lei, în timp ce, la pro­pu­ne­rea Pri­mă­ri­ei, în 2018, cuan­tu­mul mediu al con­tri­bu­ți­ei va fi de 2.487 de lei.

Moti­vul luă­rii aces­tei deci­zii este, potri­vit exe­cu­ti­vu­lui, unul sim­plu: chel­tu­ie­li­le pen­tru sus­ți­ne­rea Cămi­nu­lui de Bătrâni au fost, în 2017, de 1,1 mili­oa­ne de lei, bani care, împăr­țiți la cele 37 de per­soa­ne inter­na­te aici, au dus la o esti­ma­re a cos­tu­lui mediu de 2.487 de lei.

Vâr­st­ni­cii, dar și sus­ți­nă­to­rii lor legali, vor achi­ta, pro­cen­tu­al, aceas­tă sumă, în func­ție de veni­tu­ri­le pe mem­bru de fami­lie: de la 0% în cazul în care veni­tul pe mem­bru de fami­lie este de sub 1.450 lei și până la 100% în cazul unor veni­turi de pes­te 2.350 de lei. Sunt lua­te în cal­cul atât pen­si­i­le, cât și sala­ri­i­le fami­li­ei res­pec­ti­ve, după ce se scad cos­tu­ri­le luna­re de între­ți­ne­re.

Vâr­st­ni­cii fără veni­turi și fără sus­ți­nă­tori legali vor fi scu­tiți de la pla­ta con­tri­bu­ți­ei luna­re, banii urmând să fie achi­tați din buge­tul local.

În chel­tu­ie­li­le cuprin­se, anul tre­cut, în buge­tul Cămi­nu­lui de Bătrâni, sume­le cele mai impor­tan­te au fost cele cu sala­ri­i­le per­so­na­lu­lui – aproa­pe 700.000 de lei, cele cu ilu­mi­na­tul și căl­du­ra – 97.337 lei și cele cu hra­na – 204.666 lei. În pre­zent, la Cămi­nul de Bătrâni tră­iesc 22 de vâr­st­nici inde­pen­denți, 6 semi-depen­denți și 9 depen­denți.

Noua taxă sta­bi­li­tă la Cămi­nul de Bătrâni este una des­tul de pipe­ra­tă, dacă este să ținem cont că, într-un azil pri­vat, din Bucu­rești, suma luna­ră achi­ta­tă pen­tru un vâr­st­nic este de 2.000–2.700 de lei, în came­re­le dub­le sau tri­ple sau de 3.500 în cele sin­gle.

Toa­te ofer­te­le din Bucu­rești cuprind, prin­tre alte­le, trei mese prin­ci­pa­le și gus­tări, ser­vi­cii de spă­lă­to­rie, de igie­nă gene­ra­lă, admi­nis­tra­re de medi­ca­men­te, tra­ta­men­te­le medi­ca­le din cele mai com­ple­xe 24 de ore din 24, kine­to­te­ra­pie, gim­nas­ti­că, orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce, mese fes­ti­ve de săr­bă­tori, excur­sii etc. (editiadesud.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele