Premieră la Spitalul Municipal Mangalia!
Medicul specialist oftalmolog dr. Dorina Stăetu realizează operații de cataractă, cu echipamente medicale de ultimă generație [VIDEO]

0
3353

 

La Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia s‑au rea­li­zat, recent, pri­me­le ope­ra­ții oftal­mo­lo­gi­ce de cata­rac­tă, cu echi­pa­men­te medi­ca­le de ulti­mă gene­ra­ție. Con­form medi­cu­lui spe­cia­list oftal­mo­log dr. Dori­na Stă­e­tu, acest tip de inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le erau aștep­ta­te de mai mult timp, de către pacien­ții din Man­ga­lia, care sufe­ră de diver­se afec­țiuni ocu­la­re.

Ast­fel de ope­ra­ții sunt bine­ve­ni­te, mai ales pen­tru per­soa­ne­le în vâr­stă, care nu mai tre­bu­ie să se depla­se­ze la altă uni­ta­te sani­ta­ră pen­tru o inter­ven­ție la nive­lul ochiu­lui”, a expli­cat dr. Stă­e­tu.

De aces­te ser­vi­cii medi­ca­le pot bene­fi­cia atât pacien­ții din Man­ga­lia și cei din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța, dar și alte per­soa­ne, care doresc să se ope­re­ze la spi­ta­lul din Man­ga­lia.

”Inter­ven­ți­i­le chi­rur­gi­ca­le pen­tru cata­rac­tă, des­fă­șu­ra­te în pre­mie­ră la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, au fost un suc­ces. Aces­te ope­ra­ții sunt acum posi­bi­le și ne bucu­răm că se fac în con­di­ții opti­me și cu apa­ra­tu­ră moder­nă, într-un timp foar­te scurt, de cir­ca 8–10 minu­te. În jurul Man­ga­li­ei sunt foar­te mul­te loca­li­tăți, cu pacienți cu pro­ble­me de cata­rac­tă, în spe­cial vâr­st­nici, care pot bene­fi­cia de ope­ra­ții com­ple­xe, în cadrul spi­ta­lu­lui”, a pre­ci­zat medi­cul spe­cia­list oftal­mo­log dr. Dori­na Stă­e­tu.

Dân­sa a mai spus că alt tip de inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le rea­li­za­bi­le în cadrul spi­ta­lu­lui sunt cele de corec­ta­re a stra­bis­mu­lui la copii, inter­ven­ții pen­tru glau­com sau alte for­ma­țiuni tumo­ra­le de la nive­lul ochiu­lui. Tot­o­da­tă, con­du­ce­rea uni­tă­ții din Man­ga­lia a pre­ci­zat că rea­li­za­rea aces­tor tipuri noi de inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le va atra­ge tot mai mulți pacienți, care ar putea bene­fi­cia de res­pec­ti­ve­le ser­vi­cii medi­ca­le, decon­ta­te de Casa Jude­țea­nă de Asi­gu­rări.

”Este o mare rea­li­za­re pen­tru toți pacien­ții cu afec­țiuni ocu­la­re, dar și pen­tru spi­ta­lul nos­tru și muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Până acum, am avut  nouă ope­ra­ții de cata­rac­tă. Totul a decurs bine, atât în tim­pul inter­ven­ți­ei, cât și după. Avem deja soli­ci­tări de la pacienți din alte loca­li­tăți din țară, care vor să se ope­re­ze la Man­ga­lia”, au pre­ci­zat repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 23 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele