Organizația PRU Limanu condusă de Nicolae Crăciun a trecut la PMP

0
365
Booking.com

În data de 14.05.2018, Orga­ni­za­ția PRU Lima­nu s‑a ală­tu­rat echi­pei PMP din loca­li­ta­te, împre­u­nă cu cei 80 de mem­bri ai aces­tei for­ma­țiuni poli­ti­ce.

Tot ieri s‑a con­sti­tu­it și biro­ul orga­ni­za­ți­ei PMP Lima­nu, for­mat din mem­brii celor două echi­pe poli­ti­ce, Miș­ca­rea Popu­la­ră din loca­li­ta­te, întă­rin­du-se în acest fel.

Pre­șe­din­te PMP Lima­nu a fost desem­nat dom­nul Cră­ciun Nico­lae.

”Este o nor­ma­li­ta­te ca echi­pa noas­tră, a celor de la PRU, să ne ală­tu­răm echi­pei PMP. Sun­tem hotă­râți să ne batem pen­tru locu­i­to­rii comu­nei Lima­nu și să le repre­zen­tăm cum se cuvi­ne inte­re­se­le în admi­nis­tra­ția loca­lă. Sun­tem bine orga­ni­zați și ne pro­pu­nem să câști­găm urmă­toa­re­le ale­geri. Îi asi­gu­răm pe adver­sa­rii noș­tri poli­tici că noi știm să facem o poli­ti­că decen­tă, dar fer­mă, și fără tră­dări. Azi am sim­țit că prin ală­tu­ra­rea noas­tră la Miș­ca­rea Popu­la­ră ne-am întors aca­să”, a decla­rat pre­șe­din­te­le PMP Lima­nu, Cră­ciun Nico­lae.

La rân­dul său, pre­șe­din­te­le Cla­u­diu-Ior­ga Palaz a pre­ci­zat că:

”Este o onoa­re pen­tru mine să am ală­tu­ri o echi­pă care știe să facă poli­ti­că, are o gân­di­re de dreap­ta și mem­brii sunt sus­ți­nă­tori ai pre­șe­din­te­lui Tra­ian Băsescu, iar acest lucru este de noto­ri­e­ta­te în comu­na Lima­nu. M‑a impre­sio­nat modul de orga­ni­za­re al aces­tor colegi și entu­zi­as­mul lor de a face poli­ti­că și de a se bate pen­tru inte­re­se­le cetă­țe­ni­lor din loca­li­ta­te.

Sunt con­vins că orga­ni­za­ția PMP Lima­nu a deve­nit una din­tre cele mai puter­ni­ce orga­ni­za­ții a Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră și este pre­gă­ti­tă pen­tru bătă­li­i­le elec­to­ra­le care vor urma. Urez suc­ces și bun venit noi­lor colegi de la PRU!”

Facem pre­ci­zarea că orga­ni­za­ția PRU Lima­nu a obți­nut la ale­ge­ri­le loca­le din 5 iunie 2016, un număr de 306 de voturi, având în Con­si­li­ul Local Lima­nu 2 con­si­li­eri.

Pre­șe­din­te PMP Con­stan­ța,

Cla­u­diu-Ior­ga Palaz.


Man­ga­lia News, Marți, 15 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele