Nicolae Moroianu, consilier local ALDE: De ce nu vrea primarul Radu Cristian să construiască o școală nouă?

0
459
Booking.com

Este de noto­ri­e­ta­te pro­ble­ma Sco­lii Gene­ra­le nr.5 ”Gala Galac­tion”, in pri­vin­ta spa­ti­u­lui nece­sar in des­fa­su­ra­rea pro­ce­su­lui edu­ca­tio­nal. Pro­ble­ma nu este noua, durea­za de cel putin 6 ani, de cand dom­nul Radu Cris­ti­an este pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

De ce nu a apli­cat pana acum cea mai sim­pla si de bun simt solu­tie, res­pec­tiv con­stru­i­rea unei noi cla­diri pen­tru Scoa­la nr.5, ci a cau­tat in schimb tot felul de solu­tii incur­ca­te – man­sar­da­rea vechii cla­diri, relo­ca­rea in locul Lice­u­lui eco­no­mic, cam­pus pre­u­ni­ver­si­tar, la pod, pe fon­duri euro­pe­ne si asa mai depar­te? Solu­tii care nu sunt via­bi­le, nu rezol­va decat par­ti­al pro­ble­ma spa­ti­u­lui nece­sar si care sunt de lun­ga dura­ta, in con­di­ti­i­le in care Scoa­la Gala Galac­tion are nevo­ie de acest spa­tiu cat mai repe­de ?

In cei 6 ani, actu­a­la admi­nis­tra­tie a chel­tu­it un buget gene­ros de cir­ca 200 de mili­oa­ne de euro, reu­sind si per­for­man­ta, pe lan­ga aces­ti bani chel­tu­i­ti, sa adu­ca Man­ga­lia pe locul 2 in topul dator­ni­ci­lor din Roma­nia, deci banii chel­tu­i­ti sunt de fapt mult mai multi. Ce s‑a rea­li­zat in oras cu aces­ti bani locu­i­to­rii Man­ga­li­ei vad zil­nic – aproa­pe nimic, ora­sul ara­ta mai rau decat acum 6 ani. Dar macar o scoa­la se putea con­strui.

Pro­ble­ma, cred eu, pe care o are dom­nul pri­mar cu o scoa­la noua con­sta in fap­tul ca pen­tru con­struc­tia unei scoli, Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei a ela­bo­rat pre­turi de refe­rin­ta […]   

Ast­fel, con­form nor­me­lor Minis­te­ru­lui Edu­ca­ti­ei, în Roma­nia, con­struc­tia unei scoli cu 24 de sali de cla­sa, ar tre­bui sa cos­te in jur de 1 mili­on de euro. Dar la Man­ga­lia, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an ne‑a obis­nu­it cu alt­fel de pre­turi:

  — 360.000 de euro (o scoa­la cu 8 sali de cla­sa, con­form nor­me­lor Min. Edu­ca­ti­ei) au cos­tat la Man­ga­lia 3 chi­os­curi de pla­caj, pen­tru infor­ma­re turis­ti­ca;

   — 4 mili­oa­ne de euro, rea­bi­li­ta­rea Casei de Cul­tu­ra, din care cca.1,5 mili­oa­ne de euro doar insta­la­tia de sunet;

   — 3 mili­oa­ne de euro, rea­bi­li­ta­rea unei bise­rici, din care 100.000 de euro luma­na­ra­rul (cat doua vile);

   — 110.000 de euro, demo­la­rea unei baraci;

   — 1,4 mili­oa­ne de euro, rea­bi­li­ta­rea cla­di­rii in care func­tio­nea­za Scoa­la nr.5.

Da, nu este o gre­sea­la, anul tre­cut a alo­cat pes­te 6 mili­oa­ne de lei pen­tru lucrari de repa­ra­tii si moder­ni­zari ale cla­di­rii vechi de la sens, cu 10 sali de cla­sa, cand, cu ace­ia­si bani, putea con­strui o scoa­la noua cu pes­te 30 de sali de cla­sa.

In sedin­ta ordi­na­ra din data de 4 mai, am pro­pus Con­si­li­u­lui Local alo­ca­rea a 1,5 mili­oa­ne de euro din impru­mu­tul facut, de 13 mili­oa­ne, pen­tru con­struc­tia unei noi cla­diri pen­tru Scoa­la Gala Galac­tion.

Banii exis­ta, a recu­nos­cut si dom­nul pri­mar, putea ince­pe demer­su­ri­le pen­tru con­struc­tia sco­lii, de a doua zi. Con­si­der ca este cea mai rapi­da si de bun simt solu­tie, la anul copi­ii Man­ga­li­ei pot inva­ta intr‑o scoa­la noua, intr-un sin­gur schimb, asa cum e nor­mal.

Din paca­te, con­si­li­e­rii dum­ne­a­lui: Filip Dumi­tru, Andrei Sorin, Gri­gu­ta Nico­le­ta, Stan Lini­ca, Ciu­ra­ru Valen­tin, Ange­les­cu Dra­gos, Ioni­ta Dra­gos, Toma Dorel si Ali Lei­la au votat impo­tri­va.

In urma­toa­re sedin­ta, voi face din nou ace­ea­si pro­pu­ne­re si fac apel pe aceas­ta cale la cole­gii mei con­si­li­eri PNL, sa nu uite jura­man­tul pe care l‑au facut la inves­ti­re si sa puna inte­re­se­le comu­ni­ta­tii mai pre­sus de inte­re­se­le de par­tid si de ordi­ne­le pri­mi­te de la seful dum­ne­a­lor.

Fac, de ase­me­nea, apel la parin­tii si cadre­le didac­ti­ce de la Scoa­la Gala Galac­tion sa sus­ti­na acest demers pen­tru ca, de la anul, copi­ii sa inve­te intr‑o scoa­la noua.

Pen­tru cei impli­cati si inte­re­sati, fil­ma­rea sedin­tei de con­si­liu poa­te fi vizio­na­ta aici.

Nico­lae Moro­ia­nu, con­si­li­er local ALDE.


Man­ga­lia News, Vineri, 18.05.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele