MC Ball – bilanţ pozitiv, la final de campionat

0
581

MC Ball: În peri­oa­da 18–20.05.2018 a avut loc ulti­mul tur­neu din faza semi­fi­na­lă a Cam­pi­o­na­tu­lui de bas­chet la U14M. Bilanţul tur­ne­u­lui a fost unul pozi­tiv, echi­pa noas­tră înre­gis­trând două vic­to­rii împo­tri­va echi­pe­lor Luc­ky Dra­go­ns Tg Mureş şi CSS Ghe­or­gheni şi două înfrân­geri, în faţa echi­pei ACS Gla­di­us Tg Mureş şi Pana­thi­nai­kos PBA Buc, la numai câte­va punc­te pe fina­lul par­ti­dei. 

Chiar dacă au jucat la o cate­go­rie supe­ri­oa­ră vâr­stei lor, spor­ti­vii noş­tri au pro­gre­sat con­si­de­ra­bil pe par­cur­sul aces­tui cam­pi­o­nat reu­şind să se cla­se­ze în fie­ca­re fază pe pri­me­le pozi­ţii ale gru­pei în care au jucat.

Anul com­pețio­nal 2017–2018 a fost un an cu rezul­ta­te bune dar şi mai puţin bune, un an mai difi­cil dato­ri­tă schim­bă­ri­lor inter­ve­ni­te în regu­la­ment dar şi a difi­cul­tă­ţi­lor cu care ne-am con­frun­tat pe par­curs, clu­bul nos­tru având înscri­se în cam­pi­o­nat echi­pe la trei cate­go­rii: U14M, U16M şi U16F.

Sti­mu­lați de gale­rie şi de părin­ții care au fost pre­zenţi ală­tu­ri de noi, atât aca­să cât și în depla­sări, jucă­to­rii noș­tri au făcut meciuri de excep­ție, une­le fina­li­za­te cu rezul­ta­te remar­ca­bi­le.

Spor­tul de per­for­manţă nece­si­tă sacri­fi­cii atât din par­tea spor­ti­vi­lor cât şi a celor care susţin aceas­tă acti­vi­ta­te. Fără impli­ca­rea şi susţi­ne­rea din par­tea auto­ri­tă­ţi­lor şi a unor par­te­neri de nădej­de nu se poa­te face per­for­manţă pe ter­men lung, ast­fel încât să se poa­tă asi­gu­ra o con­ti­nu­i­ta­te a par­cur­su­lui spor­tiv şi tre­ce­rea de la juni­ori la seni­ori. 

În ciu­da tutu­ror pro­ble­me­lor cu care ne-am con­frun­tat, sun­tem mulţu­mi­ţi de rezul­ta­te­le obţi­nu­te şi pri­vim încre­ză­tori către com­pe­ti­ţi­i­le ce vor urma în aceas­tă vară.

Feli­ci­tări, tutu­ror spor­ti­vi­lor, pen­tru efor­tul depus și mul­țu­mim tutu­ror celor care ne-au sus­ți­nut şi au fost ală­tu­ri de noi pe între­gul cam­pi­o­nat: părinţi, supor­teri, repre­zen­tanţi ai insti­tu­ţi­i­lor, par­te­neri ofi­ci­ali şi media. (Antre­nor Mugu­rel Lepă­da­tu).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 23 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply