Marinela Gela IVAȘCU, Dora Alina ROMANESCU și Ionel RUGEA, printre CÂȘTIGĂTORII Galei “10 Oameni de Valoare pentru Constanţa”!

0
535

În semn de apre­ci­e­re pen­tru inte­re­sul acor­dat dezvol­tă­rii ora­şu­lui, Aso­ci­a­ţia Pan­ge­ea dedi­că oame­ni­lor de valoa­re ai Con­stanţei un eve­ni­ment de anger­vu­ră. Pro­gra­ma­tă pen­tru data de Vineri, 11 mai 2018, ora 19:00, la Tea­trul Naţio­nal de Ope­ră şi Balet „Oleg Dano­v­s­ki”, Gala “10 Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stanţa” va reuni nume cu rezo­nanţă ale ora­şu­lui de la malul mării.

Sunt aştep­ta­ţi pes­te 400 de invi­ta­ţi care vor lua par­te la acest eve­ni­ment, ofi­ci­a­li­tă­ţi, per­so­na­li­tă­ţi repre­zen­ta­ti­ve şi figuri emble­ma­ti­ce ale Con­stanţei, pre­cum şi mem­brii ai comu­ni­tă­ţii civi­le care îşi pot expri­ma în scris dorinţa de a lua par­te la eve­ni­ment ([email protected]).

Afla­tă la cea de‑a VIII‑a edi­ţie, Gala şi‑a for­mat deja o tra­di­ţie din recu­noa­ş­te­rea valo­ri­lor con­stă­nţe­ne.

Vor fi ofe­ri­te tro­fee de exce­lenţă per­so­na­li­tă­ţi­lor care au rea­li­zat lucruri remar­ca­bi­le, care au repre­zen­tat cu suc­ces spi­ri­tul con­stă­nţean şi au lup­tat pen­tru un loc frun­taş, în ori­ce dome­niu au acti­vat.  

Decer­na­rea pre­mi­i­lor va urmări suc­ce­siu­nea celor 10 dome­nii de acti­vi­ta­te şi va fi urma­tă de acor­da­rea pre­mi­i­lor de exce­lenţă.

Câş­ti­gă­to­rii edi­ţi­ei aces­tui an sunt:

MEDICINĂ — dr. Taner CHEMAL,
ACADEMIC — prof. Mari­ne­la Gela IVAŞCU
DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII — Lili­a­na Giba,
ADMINISTRAŢIE — Adri­an BÎLBĂ,
POLITICĂ — Cojoc Mari­oa­ra,
LUMEA AFACERILORIna-Ela ISMAIL,
CULTURĂ ŞI ARTĂ — Dora Ali­na ROMANESCU,
SPORTEli­sa­be­ta SAMARA,
MUZICĂ ŞI DIVERTISMENTRalu­ca SOFRONE,
MASS-MEDIAIonel RUGEA

Cele 5 Pre­mii de Exce­lenţă, ofe­ri­te de Orga­ni­za­tor, vor fi acor­da­te urmă­to­ri­lor:

-Prof. univ. dr. Octa­vian UNC,
-Zia­rul Ziua de Con­stanţa,
-Prof. Nure­din IBRAM,
-Aso­ci­a­tia Daru­ieş­te aripi,
-HC Dobro­gea Sud Con­stanţa.

Vă pre­zen­tăm pro­gra­mul com­plet al Galei:

Gala 10 Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stan­ta — Vineri, 11 mai 2018:
19:30 — 19:33
Intro — mesaj de bun venit — edi­tia VIII
19:33 — 19:37
Intro cas­ti­ga­tor  MEDICINA — dr. Taner CHEMAL si dis­curs
19:37 — 19:41
Intro cas­ti­ga­tor  ACADEMIC  — prof. Mari­ne­la Gela IVAŞCU si dis­curs
19:41 — 19:45
Intro cas­ti­ga­tor DEZVOLTAREA SOCIETATII — Lili­a­na Giba si dis­curs
19:45 — 19:49
Intro cas­ti­ga­tor ADMINISTRATIE  — Adri­an BILBA si dis­curs
19:49 — 19:53
Intro cas­ti­ga­tor  POLITICA — Mari­oa­ra COJOC si dis­curs
19:53 — 19:57
Intro cas­ti­ga­tor LUMEA AFACERILOR — Ina Ela Isma­il si dis­curs
19:57 — 20:01
Intro cas­ti­ga­tor  CULTURA SI ARTA — Dora Ali­na ROMANESCU si dis­curs
20:01 — 20:05
Intro cas­ti­ga­tor MUZICA SI DIVERTISMENT — Ralu­ca SOFRONE si dis­curs
20:05 — 20:09
Intro cas­ti­ga­tor SPORT — Eli­sa­be­ta Sama­ra si dis­curs
20:09 — 20:13
Intro cas­ti­ga­tor MASS-MEDIA — Ionel RUGEA si dis­curs
20:13 — 20:18
Inma­na­re tro­feu exce­len­ta 1 — prof. univ. dr. Octa­vian UNC si dis­curs
20:18 — 20:22
Inma­na­re tro­feu exce­len­ta 2 — Zia­rul Ziua de Con­stanţa
20:22 — 20:26
Inma­na­re tro­feu exce­len­ta 3  — prof. Nure­din IBRAM
20:26 — 20:30
Inma­na­re tro­feu exce­len­ta 4  — Aso­ci­a­ţia Dăru­ieş­te aripi
20:30 — 20:34
Inma­na­re tro­feu exce­len­ta 5 — HC Dobro­gea Sud Con­stanţa
20:34 — 20:40
Final par­tea 1/ OV 2019 / Mul­tu­mi­ri
20:40 — 21:55
Moment artis­tic — Spec­ta­col “Dem­ni­ta­te” *
21:55
Final Gala 10 Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stan­ta.

*Deta­lii des­pre momen­tul artis­tic

DEMNITATE este un spec­ta­col elec­tri­zant des­pre pri­e­te­nie, poli­ti­că, loia­li­ta­te şi coru­pţie, ce are o dis­tri­bu­ţie de exce­pţie: Mari­us Mano­le şi Ser­ban Pav­lu.

DEMNITATE se joa­că în regia auto­ru­lui, acto­rul, dra­ma­tur­gul şi regi­zo­rul spa­ni­ol Igna­si Vidal, are o dura­tă de 75 de minu­te iar con­stă­nţe­nii care par­ti­ci­pă la Gala 10 Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stanţa au pri­vi­le­gi­ul de a urmări acest spec­ta­col care a avut un par­curs de sen­za­ţie la nivel mondi­al.

www.oamenidevaloare.ro

Cam­pa­nia Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stan­ta, edi­tia a VIII‑a, s‑a deru­lat în peri­oa­da octom­brie 2017 – mar­tie 2018. An de an, numă­rul uti­li­za­to­ri­lor plat­for­mei pro­iec­tu­lui Oameni de Valoa­re este în cre­ş­te­re, un mod evi­dent de a con­clu­zio­na că ini­ţi­a­ti­va noas­tră a prins rădă­cini în conş­ti­inţă cetă­ţe­ni­lor Con­stanţei.

Publi­cul este aştep­tat în sala de spec­ta­col înce­pând cu ora 18:30, dar nu îna­in­te de a‑şi fi expri­mat dorinţa de par­ti­ci­pa­re şi de a fi pri­mit răs­puns favo­ra­bil.

[email protected] este adre­sa la care pri­mim soli­ci­tări din par­tea con­stă­nţe­ni­lor care doresc să par­ti­ci­pe la Gală.

Par­te­neri media: Nept­un TV, Tele­graf, Cuget Liber, Constănţeanul.com, Man­ga­lia News.

Pro­iec­tul este susţi­nut de Aso­ci­a­tia Pan­ge­ea.


Man­ga­lia News, 08.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele