19 mai -”Noaptea Muzeelor”! Concert extraordinar Harry Tavitian la MINAC. Programul muzeelor

0
380

TELEGRAF Onli­ne: Sâm­bă­tă, 19 mai, se va desfă­şu­ra pro­gra­mul „Noap­tea Muze­e­lor”.

Vor putea fi vizi­ta­te:

Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa

Pro­gram: 18.00–24.00, intra­rea libe­ră; Muze­ul poa­te fi vizi­tat și luni.

De inte­res: Momen­te artis­ti­ce de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că şi core­gra­fie; Vizi­ta­rea tutu­ror sec­ți­i­lor;

Eve­ni­ment: Înce­pând cu ora 22.00, Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă Har­ry Tavi­ti­an şi Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa vă invi­tă la con­cer­tul extra­or­di­nar de jazz HARRY & AIDA TAVITIAN, inti­tu­lat „Arhe­o­lo­gie muzicală”.Concertul se va des­fă­șu­ra în sala ”Adri­an Rădu­les­cu”. Intra­rea este libe­ră. Sala are doar 100 de sca­u­ne monta­te spe­cial, deci va tre­bui să ajun­geți mai devre­me. În tim­pul con­cer­tu­lui, acce­sul în sală se va putea face doar în pau­ze­le din­tre pie­se.

Muze­ul Naţio­nal al Mari­nei Româ­ne

Pro­gram 18.00–24.00, intra­rea libe­ră.

De inte­res: expo­zi­ţii tem­po­ra­re: „Para­şu­tis­mul mili­tar-repe­re isto­ri­ce”, „Din acti­vi­ta­tea Cer­ce­ta­şi­lor Româ­ni­ei” — expo­zi­ţie de foto­gra­fie, „Cro­ma­ti­ca în arte­le vizu­a­le” — expo­zi­ţie de pic­tu­ră, gra­fi­că, foto­gra­fie, goblen şi tapi­se­rie orga­ni­za­tă de Care­ul Arte­lor „Amfo­ra”, pre­cum şi „Mai­s­trul Mili­tar de Mari­nă între pro­fe­sie şi pasiu­ne” orga­ni­za­tă de Liga Mai­ş­tri­lor Mili­tari de Mari­nă

Acva­ri­ul Con­stan­ța

CMSN orga­ni­zea­ză ”Noap­tea Muze­e­lor” la Acva­riu, deo­a­re­ce regi­mul ani­ma­le­lor nu per­mi­te vizi­ta­rea Micro­re­zer­va­ți­ei.

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis”

Pro­gram: 18.00 şi 24.00.

De inte­res: Ver­ni­sa­jul expo­zi­ţi­ei tem­po­ra­re „Să cunoa­ş­tem cole­cţio­na­rii cetă­ţii”: Fero­din Iaia — “Uni­ver­sul cea­su­ri­lor din cole­cţia Fero­din Iaia” şi Mihai Ione­scu care adu­ce în aten­ția publi­că — mine­ra­le şi flori de mină.

Vor fi pre­zen­ta­te rezul­ta­te­le ulti­me­lor cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce de către arhe­o­lo­gii de la Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie “Vasi­le Pâr­van” Bucu­reşti şi echi­pa de cer­ce­tă­tori de la Muze­ul “Cal­la­tis” și poves­tea ansam­blu­lui fune­rar din movi­la Docu­maci.


Nu uitați că RATC pune la dis­po­zi­ția par­ti­ci­pan­ți­lor la eve­ni­men­tul „Noap­tea Muze­e­lor”, în noap­tea de 19 — 20 mai 2018, auto­bu­ze pe urmă­toa­re­le linii:

• 2–43 — 2 auto­bu­ze

• 5–40 — 2 auto­bu­ze

Auto­bu­ze­le vor cir­cu­la până la ora 02:00, la inter­val de 30 minu­te.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply