Negocierea contractului colectiv de muncă, primul test pentru Damen. „În Şantierul Mangalia sunt cele mai mici salarii din industria navală”

0
1258

ADEVĂRUL: Repre­zen­tanţii Sin­di­ca­tu­lui Liber „Nava­lis­tul” salu­tă deci­zia Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acţio­na­ri­lor prin care s‑a majo­rat par­ti­ci­pa­ţia deţi­nu­tă de sta­tul român la Şan­ti­e­rul Naval DMHI Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, olan­de­zii de la Damen au anu­nţat că vor con­ce­sio­na gra­tu­it 2% din acţiuni sta­tu­lui pen­tru ca aces­ta să devi­nă majo­ri­tar.

Lau­renţiu Gobe­a­jă, preşe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul” din cadrul Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia a decla­rat pen­tru „Ade­vă­rul” că deci­zi­i­le lua­te în AGA de luni, 2 apri­lie, au cre­at „un moment de uşu­ra­re în rân­dul anga­ja­ţi­lor pen­tru că, în sfârşit, din decem­brie şi până acum s‑a sem­nat. Puteam face lucrul aces­ta în decem­brie 2017 şi acum aveam depo­zi­te­le pli­ne cu tablă şi ne apu­cam de lucru. Noi aşa con­si­de­răm, că a fost o pier­de­re de timp.”

Tot­o­da­tă, lide­rul de sin­di­cat anu­nţă că pri­mul test pe care noul mana­ge­ment al Şan­ti­e­ru­lui naval îl va avea de tre­cut va fi cel al nego­ci­e­ri­lor sala­ri­a­le pro­gra­ma­te pen­tru peri­oa­da 16–30 apri­lie. „În ulti­mii trei ani am tot amâ­nat even­tu­a­le cre­ş­teri sala­ri­a­le, situ­a­ţia soci­e­tă­ţii nu era toc­mai bună, înre­gis­tra pier­deri an de an şi când ajun­geam la nego­ci­eri pri­vind even­tu­a­le cre­ş­teri sala­ri­a­le ei moti­vau că inclu­siv în Core­ea de Sud au difi­cul­tă­ţi finan­ci­a­re şi că nu pot acor­da o cre­ş­te­re. Eram puşi în situ­a­ţia să accep­tăm înche­ie­rea con­trac­tu­lui indi­vi­du­al de mun­că, dar fără să se apli­ce o cre­ş­te­re de sala­riu.”

Sin­di­ca­li­ş­tii spe­ră să obţi­nă o cre­ş­te­re sala­ri­a­lă de apro­xi­ma­tiv 20% ceea ce ar repre­zen­ta echi­va­la­rea sala­ri­i­lor de la Man­ga­lia cu cele pe care le au mun­ci­to­rii din Şan­ti­e­rul Naval Gala­ţi, deţi­nut deja de com­pa­nia Damen. „Vom nego­cia cu anga­ja­to­rul. Se va schim­ba şi con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a soci­e­tă­ţii. Tre­bu­ie făcu­tă o ana­li­ză în deta­liu. Majo­ra­rea sala­ri­a­lă dife­ră de la anu­mi­te tipuri de sala­ri­a­ţi la alţii. Ne pre­o­cu­pă sala­ri­i­le, pen­tru că sunt cele mai mici din indus­tria nava­lă”, spu­ne Lau­renţiu Gobe­a­jă.

De ase­me­nea, el atra­ge atenţia că recu­pe­ra­rea cre­anţe­lor cu care se lau­dă Guver­nul este, de fapt, par­te din nego­ci­e­rea din­tre Damen şi DSME.

Guver­nul doar cule­ge lau­rii. E clar că înţe­le­ge­rea cu con­ver­ti­rea ace­lor cre­anţe în acţiuni a fost nego­ci­a­tă între DSME şi Damen încă din 2016. Sta­tul s‑a încă­pă­ţâ­nat să obţi­nă 51% şi a obţi­nut. Poa­te că e bine, nu stau să cri­tic”.

Este vor­ba de cre­anţa DSME faţă de DMHI, în valoa­re esti­ma­tă de apro­xi­ma­tiv 830 de mili­oa­ne de dolari SUA, aceas­ta fiind cesio­na­tă către Damen în con­tra­va­loa­rea sumei de 10.000 de dolari SUA.

Cites­te mai mult: adev.ro/p6llqz, 03.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply