Ministrul Ștefan-Radu Oprea s‑a întâlnit cu reprezentanții Organizației Oamenilor de afaceri Turci din România

0
312

Ște­fan-Radu Oprea, minis­trul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at, împre­u­nă cu secre­ta­rul de stat Pau­la Pîr­vă­ne­scu, au avut marți o între­ve­de­re cu E.S. Osman Koray Ertaș, amba­sa­do­rul Tur­ci­ei la Bucu­rești și repre­zen­tan­ții Orga­ni­za­ți­ei Oame­ni­lor de afa­ceri Turci din Roma­nia.

Au fost abor­da­te moda­li­tă­ți­le vii­toa­re de cola­bo­ra­re cu comu­ni­ta­tea oame­ni­lor de afa­ceri turci care au inves­tit în Româ­nia, unii din­tre ei fiind pre­zenți în țara noas­tră de pes­te zece ani.

Minis­trul Ște­fan-Radu Oprea a apre­ciat con­tri­bu­ția inves­ti­to­ri­lor turci în eco­no­mia româ­neas­că, expri­mân­du-și spe­ran­ța că  “vom sta­bili noi acțiuni con­cre­te de coo­pe­ra­re în cât mai mul­te dome­nii, în ter­meni avan­ta­joși pen­tru medi­i­le de afa­ceri din ambe­le țări. Stă în pute­rea și deter­mi­na­rea noas­tră să transpu­nem deci­zi­i­le pe care le vom adop­ta în Comi­sia Mix­tă Inter­gu­ver­na­men­ta­lă de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că între Româ­nia şi Tur­cia, care se va des­fă­șu­ra la înce­pu­tul lunii mai 2018, în par­te­ne­ri­a­te comu­ne de suc­ces”.

În con­text, repre­zen­tan­ții TIAD au men­țio­nat că se simt în țara noas­tră deja aca­să, mulți din­tre ei având fami­lii mix­te, și și-au mani­fes­tat inten­ți­i­le de a creș­te nive­lul inves­ti­ți­i­lor în Româ­nia, unde, prin exem­plul lor vor atra­ge cât mai mulți inves­ti­tori din Tur­cia, con­tri­bu­ind, ast­fel, la creș­te­rea schim­bu­ri­lor bila­te­ra­le, dar și la dezvol­ta­rea unor afa­ceri pro­fi­ta­bi­le în ambe­le sen­suri, pe ter­men lung.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 11.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele