Master Planul zonei costiere”. Străinii se înghesuie să ne reabiliteze litoralul! Opt companii înscrise

0
447
Booking.com

TELEGRAF Onli­ne: Se vor­beş­te demult des­pre pro­ble­ma ero­ziu­nii cos­ti­e­re. Pri­mul pas a fost deja făcut, struc­tu­ra lito­ra­lu­lui româ­nesc fiind schim­ba­tă dras­tic. Potri­vit unui comu­ni­cat al Admi­nis­tra­ți­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea – Lito­ral (ABADL), pro­ble­ma pro­ce­se­lor de degra­da­re prin ero­ziu­ne a lito­ra­le­lor este con­si­de­ra­tă de mul­te sta­te ca fiind de impor­tan­ță națio­na­lă.

Ero­ziu­nea pla­je­lor duce la pier­deri de teri­to­riu, dar mai ales com­pro­mi­te eco­sis­te­me­le mării cos­ti­e­re și valoa­rea socio-eco­no­mi­că a zonei lito­ra­le, ceea ce poa­te duce la pagu­be însem­na­te pen­tru eco­no­mia națio­na­lă și dezvol­ta­rea dura­bi­lă a țării. Moni­to­ri­za­rea mul­ti­a­nu­a­lă a lito­ra­lu­lui româ­nesc a evi­den­ți­at ten­din­ța gene­ra­lă de degra­da­re prin ero­ziu­ne, inten­si­ta­tea feno­me­nu­lui fiind acce­le­ra­ta, în ulti­mul timp, și de efec­te­le schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce, zona cos­ti­e­ră a Mării Negre fiind deo­se­bit de vul­ne­ra­bi­lă.

Actul fun­damen­tal pen­tru pro­mo­va­rea si imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor de pro­tec­ție cos­ti­e­ră îl con­sti­tu­ie “Mas­ter Pla­nul zonei cos­ti­e­re” – docu­ment stra­te­gic al sta­tu­lui roman pri­vind ges­tio­na­rea evo­lu­ți­ei lini­ei țăr­mu­lui și a con­ser­vă­rii bio­di­ver­si­tă­ții mari­ne”, potri­vit sur­sei cita­te.

După apro­ba­rea Mas­ter Pla­nu­lui zonei cos­ti­e­re, în peri­oa­da 2012 – 2015, Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă ”Ape­le Româ­ne, prin ABADL, a ini­țiat, imple­men­tat și fina­li­zat pro­gra­mul cos­ti­er afe­rent ter­me­nu­lui scurt și prin pro­iec­tul “Pro­tec­ția și rea­bi­li­ta­rea păr­ții sudi­ce a lito­ra­lu­lui româ­nesc al Mării Negre, în zona muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța și Efo­rie Nord, jude­țul Con­stan­ța” cu finan­ța­re din POS Mediu, a fost pro­te­ja­tă o lun­gi­me de coas­ta de 7,3 km în zone­le Mama­ia Sud, Tomis Nord, Tomis Cen­tru, Tomis Sud și Efo­rie Nord.

Con­co­mi­tent cu imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui pe ter­men scurt reve­lat de eta­piza­rea din Mas­ter Plan, pen­tru res­pec­ta­rea obli­ga­ți­i­lor pro­gra­mu­lui de imple­men­ta­re pe ter­men mediu, ANARABADL a con­trac­tat, în febru­a­rie 2015, ser­vi­ci­i­le de “Asis­ten­ță teh­ni­că pen­tru pre­gă­ti­rea de pro­iec­te Axa pri­o­ri­ta­ră 5 – Redu­ce­rea ero­ziu­nii cos­ti­e­re faza II (2014 – 2020)” cu sco­pul de a înche­ia con­trac­tul de finan­ța­re prin pro­gra­mul POIM pen­tru rea­bi­li­ta­rea cos­ti­e­ră a tutu­ror zone­lor pre­vă­zu­te la sec­țiu­nea – ter­men mediu, și anu­me: Edi­ghi­ol si Peri­bo­i­na (punc­te­le de des­car­ca­re la mare a aple­or com­ple­xu­lui lagu­nar Razelm – Sinoe), Mama­ia Nord, Tomis (pro­tec­tia cos­ti­e­ra intre por­tul Con­stan­ta si por­tul turis­tic Tomis), Agi­gea, Efo­rie (intre por­tul Belo­na si zona Capul Tur­cu­lui), Cos­ti­ne­s­ti, Olimp, Jupi­ter – Nept­un, Bal­ta Man­ga­lia – Venus – Auro­ra, Man­ga­lia – Saturn și 2 Mai”, mai ara­tă sur­sa cita­tă.

CE LUCRĂRI SE FAC 

Lucră­ri­le pre­vă­zu­te con­stau în: lucrări de apă­rări de mal, con­stru­i­re lucrări hidro­teh­ni­ce repre­zen­ta­te de diguri şi epiuri mari­ne, rea­bi­li­ta­re struc­turi exis­ten­te, înlo­cu­i­rea echi­pa­men­te­lor com­po­nen­te ale struc­tu­ri­lor hidro­teh­ni­ce (înlo­cu­i­re cu sco­pul atin­ge­rii obiec­tu­lui, și anu­me pune­rea în func­țiu­ne a struc­tu­ri­lor hidro­teh­ni­ce și atin­ge­rea sco­pu­lui pen­tru care au fost con­stru­i­te), demo­la­re struc­turi cos­ti­e­re exis­ten­te si lucrări de înni­si­pa­re arti­fi­ci­al. Sche­me­le de ame­na­ja­re cos­ti­e­ră pen­tru fie­ca­re lot în par­te au fost deter­mi­na­te în urma mode­lă­rii modu­lui de acțiu­ne a valu­ri­lor asu­pra țăr­mu­lui și a evo­lu­ți­ei ulte­ri­oa­re imple­men­tă­rii lucră­ri­lor a lini­ei de coas­tă, ast­fel încât să se asi­gu­re rea­li­za­rea unor pro­iec­te de cali­ta­te, rezis­ten­te în timp la acțiu­nea agre­si­vă a mării, în spe­cial în peri­oa­de­le reci.

Dato­ri­tă com­ple­xi­tă­ţii lucră­ri­lor şi a cos­tu­ri­lor esti­ma­te la aceas­tă fază de stu­diu de feza­bi­li­ta­te, pro­iec­tul a fost eta­pizat: “Redu­ce­rea ero­ziu­nii cos­ti­e­re faza II, (2014 – 2020) — Eta­pa 1” se pre­ve­de imple­men­ta­rea lucră­ri­lor de pro­te­cţie cos­ti­e­ră, res­pec­tiv lucrări de extin­de­re a pla­je­lor în zone­le Mama­ia (lun­gi­me 6.950 m) şi Efo­rie (5.750 ml) pre­cum şi con­so­li­da­re a fale­ze­lor în zona Con­stanţa Tomis-Cazi­no (lun­gi­me 790 ml) şi Agi­gea (1.200 ml)”, potri­vit comu­ni­ca­tu­lui.

În ce sta­diu se află pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a lucră­ri­lor

Citiți mai mult aici. 17.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele